Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Společně, Vodoláci a Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov se dohodli na spolupráci

17.10.2014 15:34

Na základě mandátů od občanů města Odolena Voda ve volbách do zastupitelstva města se na spolupráci do příštího volebního období 2014 – 2018 shodli zvolení kandidáti ze sdružení Společně, Vodoláci a Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov. Vznikla tak dohoda 11 nezávislých kandidátů o složení rady města v poměru 2:2:1, která odráží výsledek voleb a bylo domluveno uspořádání, které vylučuje ovládnutí rady města  jedním subjektem. Starostkou města nadále zůstává Dita Výborová (Společně), místostarostou bude Tomáš Lohniský (Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov), dvě místa v radě města obsadí za Vodoláky Jiří Gorecký a Zdeněk Kříž a do pětice doplní Hana Plecitá ze Společně.

 

Vzhledem k podobnosti volebních programů a priorit se všechna sdružení shodnou na potřebě řešit územní plán a rozvoj města, koncepci městské policie a technických služeb, zkvalitnění a opravy městské infrastruktury, životní prostředí a veřejná prostranství a další zásadní otázky chodu města.

 

Ustavující zastupitelstvo se bude konat 3. listopadu, pokud se žádná ze stran neodvolá k soudu se žádostí o přepočet volebních výsledků.

 

Za všechna tři sdružení si dovolím poděkovat občanům, kteří nás přišli ve volbách podpořit, za projevenou důvěru, které si velmi vážíme.

 

Dita Výborová, starostka města

Slavnostní kladení věnců

16.10.2014 12:47

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní kladení věnců, které se bude konat u příležitosti 96. výročí vzniku samostatného československého státu v úterý 28. října 2014 v 18 hodin u pomníku válečným hrdinům na Dolním náměstí v Odoleně Vodě.

 

Dita Výborová, starostka města

Vyjádření místostarosty a člena ODS k diskusnímu příspěvku paní starostky ze dne 18.7.2014 a ke článku v říjnovém Odolenu

2.10.2014 16:50

Vyjádření místostarosty a člena ODS k diskusnímu příspěvku paní starostky ze dne 18.7.2014 a ke článku v říjnovém Odolenu Vážení spoluobčané, rád bych vám podal bližší vysvětlení k našemu postupu při schvalování Pokynů pro zpracování územního plánu města a následnému osočení ze strany paní starostky ohledně nevyjednání žádné výhody pro město, přestože tím byla majiteli zhodnocena orná půda. Nejdříve je nutné zdůraznit, že povinnost pořídit nový územní plán je městu uložena stavebním zákonem a při nedodržení stanoveného termínu by se zastavila jakákoliv další výstavba ve městě. Z toho důvodu byly v roce 2009 zahájeny práce na novém územním plánu. Nejde tedy o změnu stávajícího územního plánu na žádost vlastníka pozemků, kdy je skutečně možné s investorem dohodnout předem podmínky, za jakých bude změna územního plánu schválena, což byla např. změna územního plánu pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, kdy investor předem slíbil městu finanční plnění. Při pořizování nového územního plánu je situace poněkud odlišná – ze zákona má každý vlastník pozemků právo podat návrh na změnu jeho funkčního využití a až v okamžiku, kdy je územní plán a tím jeho žádost schválena a vlastník pozemků projeví zájem stavět, jsou stanovovány podmínky pro vlastní výstavbu a další spolupráci s městem. V rámci Pokynů pro zpracování územního plánu byla na červnovém zastupitelstvu schválena vedle dalších rozvojových lokalit na území města i rozvojová lokalita v oblasti Čenkova. V rámci projednávání konceptu a Pokynů pro vypracování územního plánu je prakticky nemožné vyjednávat s developerem či vlastníkem pozemku jakékoliv podmínky výhody pro město, protože v této fázi není ještě rozhodnuto o tom, jaká výstavba, kdy a kým bude realizována. Dojednávání podmínek nastává tedy až v okamžiku, kdy je schválen územní plán a přijde developer či vlastní stavebník, že chce realizovat určitou výstavbu. Stavební zákon dokonce ukládá povinnost investorovi uzavřít s městem tzv. plánovací smlouvu, ve které jsou stanoveny dohodnuté podmínky, případně může být uzavřen i jiný smluvní dokument. Jak z výše uvedeného vyplývá, v současné době se příprava nového územního plánu ještě nenachází ve fázi, kdy si město může klást či vyjednávat podmínky budoucí výstavby, navíc vyjednáváním jednotlivými členy zastupitelstva bez jakéhokoliv pověření radou či zastupitelstvem města. Tento postup by měl být paní starostce znám nejen díky její předchozí činnosti v realitách, ale především z pozice určeného zastupitele pro pořízení územního plánu. Proto je s podivem, že se veřejně a opakovaně dopouští těchto neoprávněných a chybných prohlášení, navíc směrovaných pouze na jednu konkrétní rozvojovou lokalitu, i když schválený koncept územního plánu jich definuje více. Bylo by možné spekulovat o pohnutkách jednání paní starostky, zda se jedná o negativní předvolební boj, zda důvodem není její záměr stavět v Čenkově rodinný dům, či se jedná pouze o zásadní neznalost stavebního zákona, věřím ale, že názor si již udělá každý sám…. V nadpisu zmíněný diskusní příspěvek navíc svými formulacemi čtenáři podsouvá myšlenku, že nejen já, ale i další členové zastupitelstva mohli být při schvalování Pokynů vedeni jinými zájmy než zájmy města. Na protest proti tomuto velmi nekolegiálnímu a neprofesionálnímu jednání paní starostky a její neochoty k veřejné omluvě za formulaci diskusního příspěvku jsme opustili jednání zastupitelstva dne 29.09.2014.
Karel Philipp, místostarosta

Město převzalo stavbu školky a družiny

4.8.2014 14:25

Poslední červencový den převzalo město od stavební firmy Marhold, a.s. novou stavbu školky a družiny. Kapacita školky bude 50 dětí, družina bude mít 4 třídy. Poslední drobné nedodělky bude třeba ještě odstranit, ale věříme, že nic nebrání tomu, abychom 8. srpna dle plánu budovu zkolaudovali. Pak budeme mít 3 týdny na to, abychom společně s ředitelkami MŠ a ZŠ vybavili budovu a třídy, zapsali MŠ do rejstříku škol a předškolních zařízení, budovu pojistili a mohli začátkem školního roku přivítali první žáčky. O získání dotace ve výši 10,3 mil. Kč na stavbu této budovy jsme Vás již informovali.

Přeji pěkný zbytek prázdnin

Dita Výborová, starostka města

Foto S. Pirný

Město Odolena Voda získalo další dotaci 11,3 mil. Kč pro základní školu a pro školku

2.8.2014 05:47

Letošní léto je pro město Odolena Voda z pohledu získání dotací na veřejné projekty opravdu úspěšné. Kromě dotace ve výši 13 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a nová okna v ZŠ získalo město dalších 10,3 mil. Kč od Ministerstva financí ČR na stavbu budovy mateřské školy. Protože město bylo původně připraveno investovat celou částku na stavbu školky ze svého rozpočtu, bude dotace vítaným bonusem, který uvolní finance pro další potřebné investiční akce na rozvoj města. Další částku ve výši 1  mil. Kč získalo město rovněž na rozšíření kapacity školy úpravou strojovny na tělocvičnu a rozšíření jídelny.

Kapacity základních škol v okolí Prahy jsou dlouhodobě nedostačující, jen v okrese Praha-východ a Praha-západ dnes chybí 160 tříd, desítky kabinetů a toalet, školní jídelny a tělocvičny. Nový dotační titul Ministerstva financí výrazně pomůže městům a obcím v prstenci okolo Prahy zajistit chybějící kapacity v základních školách.

Dita Výborová, starostka města

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

29.7.2014 11:12

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

Na jaře letošního roku město podávalo žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci na zateplení a výměnu oken v základní škole. Koncem července jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšnými uchazeči a že město získalo 13 mil. Kč na snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Opatření spočívá v zateplení pláště obvodových stěn, výměně otvorových výplní (oken a dveří) a zateplení střechy a stropů. Velice nás těší, že jsme získali finanční prostředky na tak potřebnou investici. Nyní bude třeba zajistit pečlivou přípravu a organizaci a poté realizaci veřejné zakázky, abychom dostáli všem požadavkům pro bezproblémové získání dotace.

Dita Výborová, starostka města

Ostatní články a informace Archiv článků
Litujeme, ale žádné záznamy neodpovídají vašim požadavkům.

Vítejte v Odoleně Vodě