Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Rekonstrukce dětského hřiště v ul. Československé armády - "Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 3/2009 v Odoleně Vodě“

jpg Stáhnout
Datum vyvěšení: 17.2.2009

Datum sejmutí: 12.3.2009

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu   č. 3/2009 Rekonstrukce  dětského hřiště v ul. Československé armády  v Odoleně Vodě“

 

1. Zadavatel:

            Město Odolena Voda

            Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

            IČ: 00240559

            zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

 

2. Vymezení předmětu zakázky:

Realizace rekonstrukce  dětského hřiště pro děti do 10 let, která bude splňovat požadavky bezpečnosti dané normou ČSN EN 1176 a 1177, montáž herních prvků a celková úprava prostranství.  

Maximální cena zakázky včetně úpravy prostranství hřiště je 350 tis. Kč.  

Fotodokumentace současného stavu a vybavení tvoří přílohu č. 1.  , , , , ,  této výzvy včetně situačního nákresu.

 

3. Doba a místo plnění zakázky:

            Zahájení díla:              březen 2009

            Ukončení díla:             květen  2009

Ukončením díla :  Předání vybudovaného dětského hřiště do 31. května 2009  včetně provozního řádu

Místo plnění:  ulice Čs. armády u č.p. 365 v Odoleně Vodě

 

4. Nabídka musí obsahovat:

-          Jednoduchý projektový návrh řešení rekonstrukce  dětského hřiště pro děti do 12 let

-          základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

-          výše nabídkové ceny bez DPH a s DPH

-          reference o obdobných plněních

-          délku záruční doby

 

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-          prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

·         není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)

·         v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku

·         nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

·         nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu;

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce

 

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

 

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základními kriterii pro zadání zakázky jsou:

                        nabízená cena            - 70%

                        navrhované řešení      - 20%

                        záruční doba               - 10 %

                       

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

 

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Bližší informace o zakázce podá paní Odehnalová tel. 283 116 423 nebo 731 519 203.

 

7. Podání nabídek

Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 12. března 2009 do 10.00 hodin v zalepené obálce označené „ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Dětské hřiště -  NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřena na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

 

8. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

 

V Odoleně Vodě dne 17. února 2009      

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         17. února 2009

Sejmuto z úřední desky dne:             12. března 2009

                                                                                            

                                                                 Eva    O d e h n a l o v á

                                                            starostka města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě