Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

„Generální oprava vozu MULTICAR M 25“ - Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 4 /2009

Stáhnout
Datum vyvěšení: 26.2.2009

Datum sejmutí: 17.3.2009

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu   č. 4 /2009  „Generální oprava vozu MULTICAR  M 25“

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

 

2. Vymezení předmětu zakázky :

     Generální oprava vozu Multicar M 25 – seznam a rozsah požadovaných činností je uveden 

      v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy

  

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:    březen 2009

    Ukončení díla:  květen 2009

    Ukončením díla se rozumí:  řádné předání vozidla bez vad a nedodělků 

 

4. Nabídka musí obsahovat:

a)      základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)      výše nabídkové ceny bez DPH a s DPH

c)      doba plnění zakázky, délka záruky a záruční podmínky, návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

d)      reference o obdobných plněních

 

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

      -     čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce

 

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

 

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:  - nabízená cena - 70 %

                                                                       - doba plnění      - 20 %

                                                                        - záruční doba    - 10 %

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

 

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Bližší informace o zakázce a prohlídku vozidla lze dojednat  u p. Sochůrka,  tel. 283116422  nebo 603257947.

 

7. Podání nabídek

  Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 16. března 2009 do 10.00 hod. v zalepené obálce označena „ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Generální oprava vozu Multicar M 25  – NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

 

8. Oznámení o přidělení zakázky

bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   26.února 2009

Sejmuto z úřední desky dne:       17. března 2009

 

V Odoleně Vodě dne 26.února 2009

                                                                           Eva   O d e h n a l o v á

                                                                     starostka města Odolena Voda

Příloha č.1

Příprava vozu - rozsah prací provedených na vozidle Multicar M 25 při generální opravě

1)      vozidlo se rozebere na holý rám, který se opískuje a nalakuje

2)      veškeré demontovatelné díly z vozu jsou opískovány a nalakovány

3)      výměna zadních blatníků 

4)      celková oprava diferenciálu

5)      repasuje se alternátor a startér

6)      výměna.chladiče

7)      dodání nové  hydraulicko naftové nádrže

8)      výměna všech vodních, naftových, brzdových, vzduchových a hydraulických hadic

9)      celková oprava brzd vč.ruční

10)  výměna listových per a tlumičů

11)  výměna svislých a kulových čepů

12)  celková oprava motoru

13)  kompletní oprava řazení

14)  výměna.všech provozních náplní

15)  oprava převodové skříně

16)  lak kabiny,nový skelet

17)  nastříkání spodku kabiny antikorozním nástřikem

18)  nová kabina řidiče vč. dodání nových sedaček, čalounění dveří, sametek, kliček, zrcátek, bliků, parabol,atd.  

19)  zasklení kabiny

20)  nová elektro instalace v kabině i v rámu

21)  nový hydraulický rozvod na voze potřebný pro použití nástaveb-sypač,pluh,koště

22)  dodání celého nového výfuku

23)  nalakování disků

24)  dodání nových pneumatik

25)  dodání nové korby a bočnic

26)  zajištění STK a EMISÍ


Vítejte v Odoleně Vodě