Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Formuláře Stavebního odboru

STAVEBNÍ ÚŘAD

Závazné pokyny pro zpracování dokumentace

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska_499_2006 Sb_Sbirka-zakonu_v_platném_znění (PDF - 7 699 kB)

 

Formuláře pro územní rozhodování a stavební řád

Nápověda - Vzory vyplněných formulářů

dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Příloha č. 1 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (PDF - 296 kB)

Příloha č. 2 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF - 291 kB)

Příloha č. 3 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ (PDF - 376 kB)

Příloha č. 4 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ (RTF - 154 kB)

Příloha č. 5 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU (RTF - 151 kB)

Příloha č. 6 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (PDF - 364 kB)

Příloha č. 7 - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (PDF - 281 kB)

Příloha č. 8 - OHLÁŠENÍ STAVBY (RTF - 176 kB)

Příloha č. 9 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ (RTF - 174 kB)

Příloha č. 10 - OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU (RTF - 185 kB)

Příloha č. 11 - OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY (RTF - 196 kB)

Příloha č. 12 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU (RTF - 198 kB)

Příloha č. 13 - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY (RTF - 203 kB)

Příloha č. 14 - OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY (RTF - 187 kB)

Příloha č. 15 - OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ (RTF - 200 kB)

Příloha č. 16 - SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (PDF - 297 kB)

 

Nové povinnosti stavebníků rodinných domů

 

 

Další formuláře

Doplnění žádosti (RTF - 38 kB)

Oznámení o stavebním dozoru nad prováděním stavby (RTF - 36 kB)

Prohlášení o odborném vedení provádění stavby (RTF - 36 kB)

Žádost o povolení vyjímky podle § 169 zákona č. 183/2006 Sb. (RTF - 80 kB)

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením (RTF - 50 kB)

Žádost o posouzení stavby - existence stavby (DOC - 90 kB)

Žádost o územně plánovací informaci (RTF - 92 kB)

Žádost o nahlédnutí do spisu (RTF - 130 kB)

 

Seznam adres dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury

Seznam adres dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury (RTF - 360 kB)

 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Žádost o povolení připojení nemovitosti k pozemní komunikaci (RTF - 56 kB)

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro uložení sítí (RTF - 56 kB)

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. (RTF - 68 kB)

Žádost o povolení částečné/úplné uzavírky pozemní komunikace (RTF - 82 kB)

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (RTF - 84 kB)

 


Vítejte v Odoleně Vodě