Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí finančního odboru Městského úřadu Odolena Voda

Stáhnout
Datum vyvěšení: 28.12.2006

Datum sejmutí: 16.1.2007

Sekce: Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městský úřad Odolena Voda

zastoupený tajemníkem úřadu

 

vyhlašuje výběrové  řízení na  obsazení  funkce

vedoucí finančního odboru Městského úřadu Odolena Voda

 

Pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok  (zajištění výkonu funkce po dobu mateřské

                                                                   dovolené)

Předpokládaný nástup březen 2007

 

Charakteristika vykonávané činnosti

-          vedoucí finančního odboru

-          hospodaření města dle rozpočtu, sestavování a úpravy rozpočtu dle podkladů příslušných orgánů, vedení účetnictví,vedení majetku města v souladu s platnou právní úpravou

-          platová třída 10 dle zákona č.143/1992 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění

            pozdějších předpisů

 

Předpoklady uchazeče pro vznik pracovního poměru dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.:

* státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR

* dosažení věku 18 let

* způsobilost k právním úkonům

* bezúhonnost

 

Požadavky na uchazeče:

 

-          úplné středoškolské nebo vysokoškolské  vzdělání ekonomického  směru

-          znalost práce s PC

-          organizační schopnosti

-          schopnost pečlivé, samostatné a iniciativní práce

-          seriózní, slušné a trpělivé jednání

-          občanská bezúhonnost

-          praxe v činnosti vedení účetnictví v rozpočtových organizacích minimálně 3 roky

-          vedení pracovního kolektivu minimálně 3 roky

-          zkoušky odborné způsobilosti vítány

 

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 

* jméno, příjmení a titul uchazeče

* datum a místo narození uchazeče

* státní příslušnost uchazeče

* místo trvalého pobytu uchazeče

* číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o

  cizího státního občana

* datum a podpis uchazeče

  

K přihlášce uchazeč připojí:

* životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných

  znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností

* výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních

  příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským

  státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní

  příslušník bezúhonnost čestným prohlášením

* úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky  přijímá podatelna Městského úřadu Odolena Voda, Dolní

náměstí 14, 250 70 Odolena Voda v zalepené obálce s uvedením jména a adresy uchazeče a adresáta a s označením "Výběrové řízení – vedoucí finančního odboru MěÚ Odolena Voda" nejpozději do 15. ledna 2007  10.00 hodin.

 

 

Výběrové řízení se bude konat 16. ledna 2007 od 14.00 hodin na Městském

úřadu Odolena Voda v kanceláři starostky města.

  

                                                                                     Jindřich  S o c h ů r e k

                                                                                   tajemník městského úřadu

 

 

 Vyvěšeno dne:   28.12. 2006

Sejmuto dne:      16.01.2007 


Vítejte v Odoleně Vodě