Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2007 na „Bezdrátový místní informační systém“

doc Stáhnout
Datum vyvěšení: 16.1.2007

Datum sejmutí: 13.2.2007

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2007  na „Bezdrátový  místní informační systém“

 1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

 2. Vymezení předmětu zakázky :

Zpracování realizační projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro pokrytí katastrálního území Odolena Voda, Dolínek a Čenkov  pro bezdrátový místní informační systém s funkcí varovného a informačního systému obyvatel v rozdělení  na tři realizační etapy, včetně vysílacího pracoviště umístěného na Městském úřadě Odolena Voda (viz příloha č. 2)  a  vlastní realizace tohoto zařízení (viz příloha č. 1).

 3. Doba a místo plnění zakázky:

    Termín zpracování projektu :  15. březen  2007

    Zahájení díla :  květen  2007

    Ukončení I. etapy :  31. srpen 2007     

    Ukončení díla :  prosinec 2009   (dokončení třetí etapy viz příloha č. 2)

    Místo plnění: sídlo zadavatele a celé území obce

 4. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výši  nabídkové ceny rozčleněnou na (viz příloha č. 3)  :

·         realizační projektovou dokumentaci  (bez DPH a s DPH)

·         realizace I. etapa (bez DPH a s DPH)

·         realizace II. etapa (bez DPH a s DPH)

·         realizace III. etapa (bez DPH a s DPH)

·         cena celkem (bez DPH a s DPH)

c)  doba plnění zakázky, délka záruky a pozáruční servis, včetně záručních podmínek, návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

d)  reference o obdobných plněních

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin

      nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož  skutková podstata souvisí

      s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu;

      jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární

      orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční

      právnické osoby

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Hodnocení nabídky:

-                     Nabídková cena – váha 40%  (kvantitativní kritérium)

-                     Technické řešení – váha 40% (kvalitativní kritérium)

-                     Doba provedení díla ve dnech – váha 10% (kvantitativní kritérium)

-                     Podmínky záručního a pozáručního servisu – váha 10% (kvalitativní kritérium)

7. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá p. Soňa Muzikářová tel. č. 283 116 424 nebo 731 476 809

8. Podání nabídek

Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda  nejpozději dne  12. února 2007  do 14.00 hod. v zalepené obálce označené:  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Bezdrátový  místní informační systém“ –  NEOTEVÍRAT

a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

9. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 8.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    16. ledna 2007

Sejmuto z úřední desky dne:         12. února 2007    

 

 

V Odoleně Vodě dne 16. ledna 2007     

 

                                                                        za   zadavatele

                                                                     Eva Odehnalová, v.r.

                                                                        starostka města

 

 Přílohy.doc

 ZD vykaz vymer Odolena Voda.xls


Vítejte v Odoleně Vodě