Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Městský úřad Odolena Voda vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí finančního odboru Městského úřadu Odolena Voda

Stáhnout
Datum vyvěšení: 22.1.2007

Datum sejmutí: 9.2.2007

Sekce: Výběrové řízení

Městský úřad Odolena Voda

zastoupený tajemníkem úřadu

vyhlašuje výběrové  řízení na  obsazení  funkce

vedoucí finančního odboru Městského úřadu Odolena Voda

Pracovní poměr na dobu určitou – 3 roky  (zajištění výkonu funkce po dobu mateřské dovolené)

Předpokládaný nástup březen 2007

Charakteristika vykonávané činnosti

-          vedoucí finančního odboru

-          hospodaření města dle rozpočtu, sestavování a úpravy rozpočtu dle podkladů příslušných orgánů, vedení účetnictví,vedení majetku města v souladu s platnou právní úpravou

-          platová třída 10 dle zákona č.143/1992 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Předpoklady uchazeče pro vznik pracovního poměru dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.:

* státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR

* dosažení věku 18 let

* způsobilost k právním úkonům

* bezúhonnost

Požadavky na uchazeče:

-          úplné středoškolské nebo vysokoškolské  vzdělání ekonomického  směru

-          znalost práce s PC

-          organizační schopnosti

-          schopnost pečlivé, samostatné a iniciativní práce

-          seriózní, slušné a trpělivé jednání

-          občanská bezúhonnost

-          praxe v činnosti vedení účetnictví v rozpočtových organizacích minimálně 1 rok

-          vedení pracovního kolektivu minimálně 1 rok

-          zkoušky odborné způsobilosti vítány

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

* jméno, příjmení a titul uchazeče

* datum a místo narození uchazeče

* státní příslušnost uchazeče

* místo trvalého pobytu uchazeče

* číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o

  cizího státního občana

* datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:

* životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných

  znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností

* výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních

  příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským

  státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní

  příslušník bezúhonnost čestným prohlášením

* úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky  přijímá podatelna Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda v zalepené obálce s uvedením jména a adresy uchazeče a adresáta a s označením "Výběrové řízení – vedoucí finančního odboru MěÚ Odolena Voda" nejpozději do 8. února 2007  10.00 hodin.

Výběrové řízení se bude konat 13. února 2007 od 14.00 hodin na Městském

úřadu Odolena Voda v kanceláři starostky města.

 

                                                               Jindřich  S o c h ů r e k

                                                            tajemník městského úřadu

Vyvěšeno dne:   22. ledna 2007

Sejmuto dne:        9.února 2007 


Vítejte v Odoleně Vodě