Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zaměření skutečného stavu, vypracování dokumentace skutečného stavu, stavebně technický průzkum objektu , statické posouzení objektu Tesko v Odoleně Vodě “

Stáhnout
Datum vyvěšení: 1.2.2007

Datum sejmutí: 22.2.2007

Sekce: Veřejné zakázky

http://         www.odolenavoda.cz

e-mail:       podatelna.meu@odolenavoda.cz

Věc:   Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.4   „ Zaměření skutečného stavu, vypracování dokumentace skutečného stavu, stavebně technický průzkum objektu , statické posouzení objektu Tesko v Odoleně Vodě “

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2. Vymezení předmětu zakázky :

     Zaměření skutečného stavu , vypracování dokumentace skutečného stavu v digitální

     podobě i tištěné podobě , stavebně technický průzkum včetně sond, statické posouzení

     technického stavu konstrukcí včetně zjištění závad

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:    únor 2007

    Ukončení díla :  březen 2007

    Ukončením díla se rozumí:  :  řádné předání díla bez vad a nedodělků nejpozději 

                                                    do 31. března 2007 

    Místo plnění:   Odolena Voda – objekt Tesko V Malém Háji

4. Nabídka musí obsahovat:

a)      základní údaje o uchazeči včetně doložení prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)      výše nabídkové ceny bez DPH a s DPH

c)      doba plnění zakázky, délka záruky a záruční podmínky, návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

d)      reference o obdobných plněních

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:  - nabízená cena

                                                                       - záruční doba

                                                                       - doba plnění

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Bližší informace o zakázce podá  p. Sochůrek tel.  283116422

7. Podání nabídek

  Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 21. února 2007 do 10.00 hod. v zalepené obálce označené VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Objekt Tesko – NEOTEVÍRAT a adresou,

  na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

8. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

 

V Odoleně Vodě dne 1. února 2007    

                                                        Eva   O d e h n a l o v á v.r.

                                                       starostka města Odolena Voda

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  1. února 2007

Sejmuto z úřední desky dne:     22. února 2007   


Vítejte v Odoleně Vodě