Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku „Teplofikaci obytných domů čp. 223 – 228 v Odoleně Vodě“

Stáhnout
Datum vyvěšení: 1.2.2007

Datum sejmutí: 22.2.2007

Sekce: Veřejné zakázky

http://         www.odolenavoda.cz

e-mail:       podatelna.meu@odolenavoda.cz

Věc: Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.3 „Teplofikaci obytných domů čp. 223 – 228 v Odoleně Vodě“

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2. Vymezení předmětu zakázky :

    Teplofikace obytných domů čp. 223 a 224 v ulici Lidická, čp 225, 226, 227 a 228 v ulici            

    Revoluční v Odoleně Vodě. Jedná se o :

-          dodávka a montáž ústředního vytápění

-           dodávka a montáž rozvodů TUV

-           napojení rozvodů ústředního vytápění a TUV do předávací stanici tepla v čp.227

-           propojení objektů bezkanálovou technologií

-           drobné zednické práce včetně obkladačských prací v nezbytném rozsahu.

     Podkladem pro vypracování cenové nabídky formou položkového rozpočtu je  projektová dokumentace zpracovaná  firmou  AYALA – DESIGN, Ing. Vašek , se sídlem Koulova 12 160 00 Praha 6  z května 2000, Odolena Voda – Vytápění a rozvody TUV v bytových domech č.p. 223 až 228 napojených na PS 22.

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:   červen 2007

    Ukončení díla   srpen 2007

    Ukončením díla se rozumí:  :  řádné předání díla bez vad a nedodělků nejpozději 

                                                    do 31. srpna 2007

    Místo plnění:  Odolena Voda – obytné domy čp.223 a 224 v ulici Lidická

                                                       obytné domy čp. 225,226,227 a 228 v ulici Revoluční

4. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výše nabídkové ceny bez DPH a s DPH

c)  doba plnění zakázky, délka záruky a záruční podmínky, návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

d)  reference o obdobných plněních

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

      -     čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož

            skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu;jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení

            učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:  - nabízená cena

                                                                       - záruční doba

                                                                       - doba plnění

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce a projektovou dokumentaci lze získat u p. Sochůrka,  tel. 283116422  nebo 603257947.

7. Podání nabídek

  Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 21. února 2007 do 10.00 hod. v zalepené obálce označena „ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Teplofikace obytných domů čp 223 - 228 – NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

8. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  1.   února 2007

Sejmuto z úřední desky dne:      22. února 2007

 

                                                           Eva   O d e h n a l o v á v.r.

                                                        starostka města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě