Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2007 na „Vypracování projektové dokumentace pro rozšíření stokové sítě“

doc Stáhnout
Datum vyvěšení: 8.2.2007

Datum sejmutí: 7.3.2007

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2007  na „Vypracování projektové dokumentace pro rozšíření stokové sítě“

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2. Vymezení předmětu zakázky :

Vypracování projektové dokumentace pro rozšíření stokové sítě v částech města Odolena Voda, kde není řešeno odvádění odpadních vod pro ulice U Kostela, U Velkého Háje, Lesní, U Fary, Postřižínská, Kudrnova a V Zátiší, dále budoucích zastavitelných území, souvisejících zařízení, včetně zajištění inženýrské činnosti do fáze pravomocného stavebního povolení  viz  příloha  č. 1.

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:    květen 2007

    Ukončení díla:   únor  2008

    Místo plnění: sídlo zadavatele

4. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výši  nabídkové ceny rozčleněnou na viz příloha č. 2 :

·         vstupní podklady, návrh technického řešení (bez DPH a s DPH)

·         geodetické zaměření (bez DPH a s DPH)

·         inženýrsko-geologický průzkum (bez DPH a s DPH)

·         zabezpečení PD k ÚR (bez DPH a s DPH)

·         inženýrská činnost územního řízení  a obstarání územního rozhodnutí (bez DPH a s DPH)

·         zabezpečení DSP v podrobnostech realizační dokumentace (bez DPH a s DPH)

·         inženýrská činnost stavebního řízení  a obstarání stavebního  vodohospodářského povolení  (bez DPH a s DPH)

·         zabezpečení PD k kanalizačních přípojek včetně inženýrské činnosti za účelem povolení stavby (bez DPH a s DPH)

·          výkaz výměr, rozpočet  (bez DPH a s DPH)

·         ostatní náklady uchazeče (bez DPH a s DPH)

c)  doba plnění zakázky, lhůta pro přepracování předmětu zakázky  v případě nemožnosti

         navrhovaného technického řešení nebo závady neúplnosti pro stavební řízení, návrh   

         smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

d)  reference o obdobných plněních

 

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)

v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož  skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu;

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

 

6. Hodnocení nabídky:

-                     Nabídková cena – váha  50%  (kvantitativní kritérium)

-                     Technické řešení – váha 40% (kvalitativní kritérium)

-                     Doba provedení díla ve dnech – váha 10% (kvantitativní kritérium)

 

7. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

 

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Bližší informace o zakázce podá p. Soňa Muzikářová tel. č. 283 116 424 nebo 731 476 809

 

8. Podání nabídek

Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda  nejpozději dne  7. března 2007  do 14.00 hod. v zalepené obálce označené:  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Vypracování projektové dokumentace pro rozšíření stokové sítě“   –  NEOTEVÍRAT

a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

 

9. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů  

    od lhůty uvedené v bodě 8.

Vyvěšeno na úřední desce dne:    08. února  2007

Sejmuto z úřední desky dne:         07. března 2007    

 

V Odoleně Vodě dne 8. února 2007    

Za zadavatele:                                               Eva Odehnalová v.r.

                                                                         starostka města

 

 Příloha 1,          Příloha 2

 


Vítejte v Odoleně Vodě