Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 5/2007 na „Vypracování architektonického návrhu řešení rekonstrukce místní komunikace ul. U Fary“

Stáhnout
Datum vyvěšení: 14.2.2007

Datum sejmutí: 3.3.2007

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 5/2007  na „Vypracování architektonického návrhu řešení rekonstrukce místní komunikace ul. U Fary“

 

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2. Vymezení předmětu zakázky :

Vypracování  architektonického návrhu rekonstrukce místní komunikace ul. U Fary v Odoleně Vodě v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a s ohledem na návaznost na Dolní nám. a kulturní památku kostel Sv. Klimenta – situace viz příloha č. 1.

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:    březen 2007

    Ukončení díla:   duben  2007

    Místo plnění: sídlo zadavatele

4. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výši  nabídkové ceny rozčleněnou na:

·         bez DPH

·         výši DPH

·         celkovou s DPH

c)  reference o obdobných plněních

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

-          není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)

-          v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku

-          nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

-          nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož  skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární  orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Hodnocení nabídky:

-                     Nabídková cena – váha  60%  (kvantitativní kritérium)

-                     Doba provedení díla ve dnech – váha 40% (kvantitativní kritérium)

7. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá p. Eva Odehnalová tel. č. 283 116 423 nebo p. Soňa Muzikářová tel. č. 283 116 424. Upozorňujeme, že pro vypracování této veřejné zakázky je nutné shlédnout danou ulici na místě.

8. Podání nabídek

Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda  nejpozději dne  2. března 2007  do 10.00 hod. v zalepené obálce označené:  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA    –     „Vypracování architektonického návrhu  ul. U Fary“    –     NEOTEVÍRAT a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

9. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 8.

 

V Odoleně Vodě dne 14. února 2007    

                                                                         Eva Odehnalová v. r.

                                                                            starostka města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    14. února  2007

Sejmuto z úřední desky dne:         03. března 2007


Vítejte v Odoleně Vodě