Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 6/2007 na „Široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší“

Stáhnout
Datum vyvěšení: 14.2.2007

Datum sejmutí: 8.3.2007

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 6/2007

na  „Široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší“

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2. Vymezení předmětu zakázky :

    Realizace širokého příčného prahu integrovaného s přechodem pro pěší v ul. Ke

    Stadiónu u vchodu pro pěší  do areálu sportoviště  v Odoleně Vodě,  pozemek parc. č.  

    241/30 v k. ú. Odolena Voda, v tomto rozsahu :

·         vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení  (technické řešení - viz příloha č.1 a situační náčrtek – viz příloha č. 2)

·         inženýrink (projednání s dotčenými orgány,  zajištění stavebního povolení, zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikace a úplné  uzavírky místní komunikace atd. )

·          výstavba širokého příčného prahu

·         zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:    duben 2007

    Ukončení díla:    nejpozději do 15. listopadu  2007

    Místo plnění: sídlo zadavatele a místo stavby

4. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výši  nabídkové ceny rozčleněnou na :

·         vstupní podklady   (bez DPH a s DPH)

·         zabezpečení DSP v podrobnostech realizační dokumentace (bez DPH a s DPH)

·          inženýrská činnost (bez DPH a s DPH)

·          cena  stavby  (bez DPH a s DPH) dle přílohy č. 3

·          ostatní náklady uchazeče (bez DPH a s DPH)

 c) návrh smlouvy bude obsahovat : dobu plnění zakázky, označení ustanovení, která jsou

     závazná a od kterých se lze odchýlit, záruční dobu.

d)  reference o obdobných plněních

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

-          není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)

-          v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku

-          nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

-          nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož  skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu.  Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Kritéria pro hodnocení nabídky:

-                     Nabídková cena  

-                     Doba plnění

-                     Záruka

7. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá p. Soňa Muzikářová tel. č. 283 116 424 nebo 731 476 809

8. Podání nabídek

Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda  nejpozději dne  7. března 2007  do 14.00 hod. v zalepené obálce označené:  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –„Široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší“ –  NEOTEVÍRAT a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

9. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 8.

 

V Odoleně Vodě dne 14. února 2007    

                                                                                        

                                                                           Eva Odehnalová v. r.

                                                                              starostka města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    14. února  2007

Sejmuto z úřední desky dne:         08. března 2007

 

 Příloha 1,     Příloha 2,     Příloha 3


Vítejte v Odoleně Vodě