Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.22/2008 na "Bezpečnostní analýzu a audit IS Městského úřadu Odolena Voda včetně dodávky SW"

Stáhnout
Datum vyvěšení: 16.10.2008

Datum sejmutí: 6.11.2008

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  č.22/2008 na  „Bezpečnostní analýzu a audit IS  Městského úřadu Odolena Voda včetně dodávky SW“

1. Zadavatel:

Město Odolena Voda

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

IČ: 00240559

zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2. Vymezení předmětu zakázky :

bezpečnostní audit - posouzení současného stavu bezpečnosti IS vzhledem k bezpečnostnímu cíli, dle aktuální potřeby při dodržení základních právních norem:

zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů

zákon č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných skutečností

zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpise

zákon č. 365/2000 Sb. O informačních systémech veřejné správy

zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

a dále na běžně používané české normy ČSN a mezinárodní ISO a IEC, včetně respektování evropské standardizace.

Hodnocení současného stavu také identifikaci a ocenění aktiv, nalezení slabých míst, identifikaci hrozeb a stanovení rizik. Výsledkem takového zhodnocení objektu (především IS)  je zpráva shrnující poznatky o něm, posouzení míry zabezpečení, návrhy změn a následná certifikace.

Dodávka SW pro průběžný audit SW a HW vybavení  Městského úřadu Odolena Voda Seznam požadovaného SW vybavení včetně upřesnění zadávacích podmínek je přílohou č. 1 této výzvy

3. Doba a místo plnění zakázky:

Zahájení díla:   listopad 2008

Ukončení díla:  prosinec 2008

Místo plnění:    sídlo zadavatele

4. Nabídka musí obsahovat:

a)         základní údaje o uchazeči včetně doložení prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)         výše nabídkové ceny bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH,

c)         doba plnění zakázky,

d)         délka záruky a záruční podmínky,

e)         návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

f)          technickou podporu

g)         reference o obdobných plněních

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:      - 50 % nabízená cena

- 20 % doba plnění

- 30 % technická podpora včetně aktualizace

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace lze získat u p. Sochůrka          tel.č. 283 116 422

technické otázky u p. Trošky                           tel.č. 283 116 442

7. Podání nabídek

Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 5. listopadu 2008 do 10.00 hod. v zalepené obálce označené  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Bezpečnostní analýza a audit IS  Městského úřadu Odolena Voda včetně dodávky SW“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

8. Oznámení o přidělení zakázky

bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7. 

 

V Odoleně Vodě dne 16. října 2008

                                                                  Eva   O d e h n a l o v á

                                                            starostka města Odolena Voda

 

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

Požadavkem je SW vybavení, umožňující následující řešení:

snadnou administraci informačního systému z libovolného místa prostřednictvím hromadných časově naplánovaných úkolů

okamžitou a názornou pomoc uživatelům prostřednictvím převzetí nebo poskytnutí zobrazení monitoru

restriktivní funkce, které spolehlivě ochrání nastavení instalovaných aplikací a operačních systémů včetně zamezení instalace nového software

HelpDesk , který poskytuje jednotný portál technické podpory pro uživatele a pracovníky technické podpory včetně výstupů

audit SW, HW udržující pomocí plánovaného sběru dat stále aktuální přehled o vybavení a jeho umístění. Automatická kontrola stavu SW a HW vybavení okamžitě upozorňuje na případnou změnu a stále aktuálně kontroluje dodržování licenčních podmínek.

evidence vytížení výpočetní techniky, včetně výstupů kterými jsou především využívání konkrétních aplikací, síťových a emailových služeb, služeb souborových systémů, tiskáren a používání periferních zařízení

personální audit poskytující přehled o využívání prostředků informačního systému zaměstnanci včetně výstupů

zabezpečení dat před zcizením při nepovoleném používání paměťových médií, pomocí kterých mohou zaměstnanci odcizit citlivá data z informačního systému organizace. Používání paměťových médií jakými jsou USB disky, fotoaparáty, čtečky paměťových karet, CD/DVD-RW a další je možné úplně zakázat nebo omezit na vybrané typy, popřípadě monitorovat jejich použití.


Vítejte v Odoleně Vodě