Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 20/2008 "Dopravně-technická studie řešení dopravy v pohybu a v klidu ve městě Odolena Voda"

Stáhnout
Datum vyvěšení: 16.10.2008

Datum sejmutí: 30.10.2008

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 20/2008 – Dopravně-technická studie řešení dopravy v pohybu a v klidu ve městě Odolena Voda

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2.      Vymezení předmětu zakázky :

Zpracování Dopravně-technická studie řešení dopravy v pohybu a v klidu ve městě Odolena Voda.

Plnění zakázky bude rozděleno do dvou etap dle zadání, které tvoří přílohu výzvy.

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:                                  listopad 2008

    Ukončení díla                                  I. etapa  -  únor 2009

                                                           II. etapa – září 2009

    Ukončením díla se rozumí:            Předání díla  ve 3 listinných kopiích i v digitální podobě na CD

    Místo plnění:                                   město Odolena Voda

 

4. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud  v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výše nabídkové ceny bez DPH a s DPH samostatně pro I. a II. etapu zakázky. Nabídnutá cena bude cenou maximální

c)  doba plnění zakázky, délka záruky a záruční podmínky, návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

d)  reference o obdobných plněních

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

čestné prohlášení dodavatele o tom,

-                že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož

-                skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu;jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:

cena                                                                                       50 %

reference (s uvedením kontaktu pro ověření)                       40 %

termín dokončení                                                                  10 %

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá ing. Jindřich Sochůrek, tajemník MěÚ, tel. 603257947

7. Podání nabídek

  Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 30. 10.2008 .do 10.00.hod. v zalepené obálce označené:  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 20/2008 - – NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

8. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

 

 

                                                                              Eva Odehnalová v.r.

                                                                      starostka města Odolena Voda

 

 

Dopravně-technická studie řešení dopravy v pohybu a v klidu

 

Z A D Á N Í - OBSAH STUDIE:

1) Předmět zakázky a řešené území :

Obslužné komunikace ve městě Odolena Voda zajišťují přístup do všech částí Odoleny Vody Dolínku a Čenkova. Inženýrské sítě zde byly vybudovány postupně v devadesátých letech minulého století. V současné době se na chodnících i vozovkách projevují výtluky, nerovnosti vlivem sedání zásypových materiálů v místech provedených četných oprav na inženýrských sítích, dochází k morálnímu opotřebování i k zastarání použitých materiálů. Stávající dopravní režim i parkování s narůstajícím automobilovým provozem v některých úsecích již nevyhovuje a počet stání je nedostačující. Spojení mezi dolní a horní částí města je nevyhovující, jak pro automobilovou dopravu tak pro pěší. Naprosto nevyhovuje parkování autobusů a nákladních vozidel na Dolním náměstí, parkování u zdravotního střediska.

Předmětem zakázky jsou úpravy uličního prostoru - rekonstrukce chodníků, řešení dopravy v klidu a návrh nového dopravního řešení v zájmu bezpečnosti, zvýšení kvality života i ostatních veřejných zájmů. Kombinace fyzických opatření, jejichž aplikace omezí negativní vlivy motorové dopravy. Zajistí odstavování vozidel nejen v dnešním rozsahu, ale i navrhne navýšení počtu stání za předpokladu vyšší kvality povrchů při zajištění bezpečného provozu pěších i obslužné dopravy. Dále bude řešeno parkování a stání autobusů a nákladní dopravy, řešení dopravy v nových lokalitách.  Studie bude úplným podkladem pro zpracování stavební dokumentace úprav v jednotlivých ulicích.

Řešené území – Odolena Voda, Dolínek, Čenkov

2) Popis předmětu plnění:

Návazně na podklady a orientační průzkum vymezí studie rozsah předpokládané rekonstrukce chodníků a navrhne optimální dopravní řešení dotčené oblasti. Pro celé řešené území vyhotoví zpracovatel návrh stavebního uspořádání uličního prostoru a dopravního řešení se zapracováním navýšení počtu odstavných stání na maximální možnou míru při minimalizaci zásahů do tras inženýrských sítí. Dopravní řešení bude samostatně dokumentováno včetně přehledné bilance stávajících a navržených počtů odstavných stání. Za tím účelem provede zhotovitel potřebné průzkumy parkujících a odstavených vozidel v denní a noční době. Dále bude zpracován návrh stavebních úprav. Bude obsahovat možné změny upořádání chodníků a vozovek pozemních komunikací, návrhy na vybudování nových.  Při návrhu budou maximálně respektovány zachované inženýrské sítě a jejich uliční znaky, zpracovatel si opatří potřebou dokumentaci, která se stane součásti výstupu studie. Bude navržen materiál povrchu a skladba chodníků. Budou respektovány vjezdy do objektů a stávající organizace dopravy v pohybu, pokud by její změna nepřinesla významný přínos pro dopravu v klidu či bezpečnost dopravy. Stávající dopravní zařízení nemusí být respektována, je možné navrhovat nová. Návrh bude doložen přehlednou situací, výkresy dopravního řešení jasně vymezujícími plochy pro automobilovou dopravu v pohybu a v klidu, pěší dopravu a organizaci dopravy, detailními situačními výkresy stavebního uspořádání a příčnými řezy typických profilů ve vhodných měřítcích. V dokumentaci budou graficky odlišena stávající ponechávaná a navrhovaná zařízení pro dopravu v klidu. Zakresleny budou stromy a keře, všechny stavební úpravy včetně vyvolaných úprav odvodnění, veřejného osvětlení či jiného technického vybavení.

Studie bude řešit optimalizaci dopravního značení na celém území města.

Předpokládá se zachování dnešního zařazení komunikací jako místní komunikace III. kategorie s oddělením automobilové a pěší dopravy.

3) Projednání:

Se zadavatelem bude průběžně projednáváno vymezení území s potřebou stavebního uspořádání a návrh dopravního řešení.

Návrhy budou v rozpracovanosti projednávány s odborem samosprávy Městského úřadu Odolena Voda.

Na úvod projektu, ve stádiu zpracovaného návrhu dopravního řešení a před jeho dokončením svolá zpracovatel jednání za účasti zástupců města a městského úřadu.

4) Rozsah a způsob zpracování :

Celé dílo bude rozděleno do dvou etap:

I. etapa

A. Textová část

- Základní údaje, obsah studie, vymezení a popis

- Hlavní cíle

- Výchozí podklady

- Širší vztahy

- Popis současného stavu

- Dokumentace orientačního dopravního průzkumu ve dne a v noci

- Vliv plánovaného mimoúrovňového napojení dálnice na dopravní zatížení města

- Návrh řešení dopravy, dopravy v klidu, náměty

- Návrh optimalizace dopravního značení

- Zeleň – zasažené porosty - stav a návrh změn

- Bilance, ekonomie ( přehled text + tabulky, stav-návrh, odvozená ekonomická

   náročnost)

B. Seznam požadovaných příloh výkresové části

1. Situace širších vztahů 1:2000

3. Situace současného stavu 1:1000

4. Současný stav technické infrastruktury a zeleně 1:1000

6. Návrh dopravního řešení 1:1000

7. Dokumentace o projednání a zápisy z jednání

 

II. etapa

A. Textová část

-         Návrh stavebního uspořádání, povrchy a skladby vozovek a chodníků

-         Zeleň – zasažené porosty - stav a návrh změn

-         Bilance, ekonomie ( přehled text + tabulky, stav-návrh, odvozená ekonomická

náročnost)

B. Seznam požadovaných příloh výkresové části

1.      Návrh řešení stavby 1:1000

2.      Schémata, detaily, řezy

 

Skladba dokumentace nevylučuje možná slučování některých druhů výkresů za předpokladu, že bude zachována vypovídací schopnost dokumentů (komplexnost a racionalita). Úpravy nejsou vyloučeny. Metodika zobrazování bude předmětem dojednávání v průběhu prací na studii.

Výstupy budou předány v 6 paré a digitálně na CD-ROM.

5) Podklady

Do podkladů pro zpracování je možné již v průběhu zpracování nabídky nahlédnout na odboru samosprávy Městského úřadu v Odoleně Vodě, Dolní nám. 14, 250 70 Odolena Voda. Zpracovateli budou poskytnuty k nahlédnutí potřebné podklady, pokud je bude mít odbor   samosprávy k dispozici.  

Podklady:

1. Orientační mapa města Odolena Voda

2. Pasport místních komunikací (na CD)

3. Návrh optimalizace dopravního značení (materiál dopravní komise  a odboru samosprávy)


Vítejte v Odoleně Vodě