Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 21/2008 – Energetická koncepce města Odolena Voda – 2. kolo

Stáhnout
Datum vyvěšení: 15.10.2008

Datum sejmutí: 30.10.2008

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 21/2008 – Energetická koncepce města Odolena Voda – 2. kolo       

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

   zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2.      Vymezení předmětu zakázky :

Zpracování územní energetické koncepce  města Odolena Voda   v souladu s podmínkami zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, nařízením vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce  a osnovou Programu EFEKT  MPO s maximální snahou dosáhnout energetické úspory při ekonomické a ekologické výhodnosti doporučených variant rozvoje energetického systému.

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:                    listopad 2008

    Ukončení díla                     únor 2009

    Ukončením díla se rozumí: Předání díla  ve 3 listinných kopiích i v digitální podobě na CD

    Místo plnění:                      město Odolena Voda

4. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud  v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výše nabídkové ceny bez DPH a s DPH, nabídnutá cena bude cenou maximální

c)  doba plnění zakázky, délka záruky a záruční podmínky, návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

d)  reference o obdobných plněních

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

čestné prohlášení dodavatele o tom,

-                že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož

-                skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu;jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:

cena                                                                                       50 %

reference (s uvedením kontaktu pro ověření)                       40 %

termín dokončení                                                                   10 %

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá ing. Jindřich Sochůrek, tajemník MěÚ, tel. 603257947

7. Podání nabídek

  Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 30. 10. 2008 do 10.00 hod. v zalepené obálce označené:  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 21/2008 - Energetická koncepce města Odolena Voda- II. kolo  – NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

8. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

           

 

                                                               Eva Odehnalová v.r., starostka

                                                                  Zadavatel (jméno a funkce)


Vítejte v Odoleně Vodě