Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.23/2008 na poskytování služeb spočívajících ve vymáhání pohledávek

Stáhnout
Datum vyvěšení: 7.11.2008

Datum sejmutí: 28.11.2008

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.23/2008 na poskytování služeb spočívajících ve vymáhání pohledávek

 

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

 

2. Vymezení předmětu zakázky :

     Vymáhání pohledávek města s exekučním titulem

     Město nebude hradit náklady s vymáháním pohledávek, pouze odměnu ve formě provize

     ze skutečně vymožené částky

 

3. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud  v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výše provize

c)  návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

d)  reference o obdobných plněních

 

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení  učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce

 

4. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

  

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:  - výše provize

                                                                       -  reference                                                              

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Bližší informace o zakázce podá Eva Odehnalová, tel. 731 519 203 nebo 283116423.

 

5. Podání nabídek

  Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 26. listopadu 2008 do 10.00 hod. v zalepené obálce označené VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Vymáhání pohledávek– NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

 

6. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 5.

  

V Odoleně Vodě dne 7. listopadu 2008     

 

                                                                                         Eva Odehnalová

                                                                            starostka města Odolena Voda                                                         

                                                         

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.11.2008.

Sejmuto z úřední desky dne: 27.11.2008


Vítejte v Odoleně Vodě