Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 24/2008 - na výkon pořizovatelských činností souvisejících s pořízením územního plánu města Odolena Voda dané Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stave

Stáhnout
Datum vyvěšení: 10.11.2008

Datum sejmutí: 25.11.2008

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 24/2008 - na výkon pořizovatelských činností souvisejících s pořízením územního plánu města Odolena Voda dané Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

 

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

 

2. Vymezení předmětu zakázky :

Výkon všech pořizovatelských činností souvisejících s pořízením územního plánu města Odolena Voda daných Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  (stavební zákon) v platném znění       

                                   

3. Doba a místo plnění zakázky:

Zahájení díla: prosinec 2008

Ukončení díla: Vydání Územního plánu města Odolena Voda  

Ukončením díla se rozumí: Schválení návrhu územního plánu Zastupitelstvem města Odolena  Voda

Místo plnění: Město Odolena Voda

 

4. Nabídka musí obsahovat:

a)      Základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud  v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)      Doklad o splnění kvalifikačních požadavků podle Zákona č. 360/1992 Sb. v souladu se Zák. č. 83/2006 Sb. § 24 odst. 3

c)      Výši nabídkové ceny bez DPH a s DPH – cena maximální

d)      Dobu plnění zakázky, s uvedením jednotlivých činností pro její splnění, délka záruky a záruční podmínky, návrh smlouvy o dílo  s označením ustanovení, která jsou závazná, a od kterých se lze odchýlit

e)      Reference o obdobných plněních

 

Vybraný uchazeč  před podpisem smlouvy doloží:

-          prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

      -     čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu;jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce

 

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Dílčí faktury budou  uhrazeny v souladu s uzavřenou  smlouvou o dílo vždy po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

 

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:  - nabízená cena  50 %

                                                                        - reference           50 %

                                                                         

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Bližší informace o zakázce podá Eva Odehnalová tel. 721 519 203

 

7. Podání nabídek

  Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 25. 11. 2008 .do 10.hod. v zalepené obálce označené: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 24/2008- pořizovatelské činnosti  – NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

 

8. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

 

                                                         

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 11. 2008

Sejmuto z úřední desky dne:      25. 11. 2008 

 

 

V Odoleně Vodě dne 10. 11. 2008

                                                                            Eva Odehnalová v.r.                           

                                                                               starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě