Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 25 / 2008 Zajištění a zpracování souhrnných podkladů, jejichž výsledkem bude závazný dokument „Průkaz energetické náročnosti budovy“......

xls Stáhnout
Datum vyvěšení: 19.11.2008

Datum sejmutí: 5.12.2008

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 25 / 2008

1. Zadavatel:

    Město Odolena Voda

    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

    IČ: 00240559

    zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

2. Vymezení předmětu zakázky :

    Zajištění a zpracování souhrnných podkladů, jejichž výsledkem bude závazný dokument   „Průkaz energetické náročnosti budovy“,  odpovídající ustanovením § 6a novely zákona   č. 406/ 2006 Sb. o hospodaření s energií, vč. následných prováděcích právních předpisů (prováděcí vyhláška č. 148/2007 o energetické náročnosti budov).

   Zakázka bude vypracována pro 9 objektů ve vlastnictví Města Odolena Voda, uvedených v přílohách č.1 (tabulkový přehled budov) a č. 2 (mapový podklad), které jsou nedílnou součástí výzvy.

3. Doba a místo plnění zakázky:

    Zahájení díla:  předpoklad od 1. ledna 2009

    Ukončení díla:  max. do 30. dubna 2009

    Ukončením díla se rozumí:  předání díla  ve 3 listinných kopiích a v digitální podobě na CD, a to v dohodnutém termínu a v dohodnutém rozsahu 

    Místo plnění: objekty ve vlastnictví Města Odolena Voda dle seznamu v příloze č.1.

4. Nabídka musí obsahovat:

a)   základní údaje o uchazeči včetně doložení (např. předložení kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud  v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

b)  výši nabídkové ceny v členění: bez DPH a s DPH (v rozkladu pro jednotlivé objekty)

c)  dobu plnění zakázky, délku záruky a záruční podmínky, návrh smlouvy s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze případně odchýlit

d)  reference zhotovitele o obdobných předmětech plnění obdobného charakteru.

Vybraný uchazeč  navíc před podpisem smlouvy doloží:

-           prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,(pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů;

-          čestné prohlášení zhotovitele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs  nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo ne pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

      -     čestné prohlášení zhotovitele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin  nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem.

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro vyhodnocení nabídky a zadání zakázky je:  

      - nabízená cena                                                …..  60 %

      - reference (s uvedením kontaktu pro ověření) …..  30 %

      - doba plnění                                                     …..  10 %

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Bližší informace o zakázce podá:  Josef Krejčí, investiční technik

                                                        tel.:   283 116 428

                                                        e-mail: investicni.technik@odolenavoda.cz

7. Podání nabídek

  Zájemce o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 5.12.2008 do 10.00hod. v zalepené obálce, označené:

 VEŔEJNÁ ZAKÁZKA – „Energetická náročnost budov“ – NEOTEVÍRAT

 a adresou, na niž je možné popř. nabídku vrátit. Dále musí být nabídka opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

8. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

 

V Odoleně Vodě dne 19.11.2008

    

                                                                          Eva Odehnalová

                                                              starostka města Odolena Voda

 

Přílohy:  Příloha č.1 …..  Seznam objektů pro vypracování energetických průkazů

               Příloha č.2 ….. Situace objektů pro vypracování energetických průkazů

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:        19.11. 2008

Sejmuto z úřední desky dne:               5.12. 2008


Vítejte v Odoleně Vodě