Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městský úřad Odolena Voda vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce samostatný referent Stavebního úřadu Městského úřadu Odolena Voda

Stáhnout
Datum vyvěšení: 16.1.2009

Datum sejmutí: 3.2.2009

Zadavatel: Městský úřad Odolena Voda

Sekce: Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městský úřad Odolena Voda

zastoupený tajemníkem úřadu

 

vyhlašuje výběrové  řízení na  obsazení  funkce

samostatný referent Stavebního úřadu  Městského úřadu Odolena Voda

 

platová třída 10 dle zákona č.262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Městský úřad Odolena Voda, Dolní náměstí 24, Odolena Voda

Předpokládaný nástup:  I 2009

Charakteristika vykonávané činnosti

-          územní plánování v pověřené oblasti v rozsahu konzultační činnosti

-          územní rozhodování

-          povolování staveb a stavebních změn ve smyslu stavebního řádu

-          ochrana ZPF v rozsahu pověřené obce

-          výkon speciálního stavebního úřadu na úseku silničního  a vodního hospodářství

-          spolupráce při zajišťování úkolů, vyplývajících při výkonu státní správy

 

 Předpoklady uchazeče pro vznik pracovního poměru dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

* občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk) 

* dosažení věku 18 let

* způsobilost k právním úkonům

* bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu  nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Požadavky na uchazeče:

-  úplné středoškolské nebo vysokoškolské  vzdělání stavebního směru,

-  znalost práce s PC

-  organizační schopnosti

-  schopnost pečlivé, samostatné a iniciativní práce

-  seriózní, slušné a trpělivé jednání

-  občanská bezúhonnost

-  řidičské oprávnění skupiny B

-  praxe na úseku a zkušenost s výkonem správních činností stavebního a územního řízení výhodou

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

* jméno, příjmení a titul uchazeče

* datum a místo narození uchazeče

* státní příslušnost uchazeče

* místo trvalého pobytu uchazeče

* číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

* datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:

* životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností

* výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským

  státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením

* úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky  přijímá podatelna Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda v zalepené obálce s uvedením jména a adresy uchazeče a adresáta a s označením "Výběrové řízení – samostatný referent  Stavebního úřadu MěÚ Odolena Voda" nejpozději do 2. února 2009 do  10.00 hodin.

Výběrové řízení - pohovor se zájemci se bude konat 5. února  2009  od 14.00 hodin na Městském úřadu Odolena Voda v zasedací místnosti Stavebního úřadu – budova č.p. 24.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                            Jindřich  S o c h ů r e k

                                                                         tajemník Městského úřadu

 

Vyvěšeno dne: 16.1.  2009

Sejmuto dne:      3.2.  2009


Vítejte v Odoleně Vodě