Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Územní plán Odoleny Vody - Výzva na podání nabídky na veřejnou zakázku Zakázka zrušena usnesením RM č. 3/2009 ze dne 24. 2. 2009 a vyhlášena nová výzva dne 2. 3. 2009!

Stáhnout
Datum vyvěšení: 10.2.2009

Datum sejmutí: 6.3.2009

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné zakázky

Město Odolena Voda vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2009 na zpracování návrhu Územního plánu Odoleny Vody

 

1. Zadavatel:

Město Odolena Voda
Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
IČ: 00240559
zastoupené starostkou Evou Odehnalovou

 

2. Vymezení předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zpracování návrhu Územního plánu Odoleny Vody v rozsahu zadání, konceptu a návrhu Územního plánu Odoleny Vody v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška“).

Zakázka bude členěna na etapy zpracování:
Zadání územního plánu Odoleny Vody zpracovaný ve spolupráci s pořizovatelem
Koncept Územního plánu Odoleny Vody, pokud tak bude stanoveno v zadání územního plánu
Návrh Územního plánu Odoleny Vody

Součástí zakázky bude zpracování ÚSES v měřítku 1 : 50 000.

Další součástí zakázky bude dokumentace posouzení vlivu koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění – SEA, zpracovaný autorizovanou osobou v daném oboru.

Zakázka bude zpracována v klasické formě a digitální podobě ve formátu GIS a podle systému „MINIS“.

Dokumentace jednotlivých etap bude předána v počtu dle stavebního zákona a vyhlášky, návrh Územního plánu Odoleny Vody se záznamem o nabytí účinnosti bude předán v 5ti vyhotoveních.
Dále bude dokumentace jednotlivých etap předána v elektronické podobě v takovém formátu, který bude zveřejněn na webových stránkách zadavatele.
Podklady – platný Územní plán sídelního útvaru města Odolena Voda z r. 1993 a Návrh změny 1 – viz www.odolenavoda.cz a podněty žadatelů.

                                         

3. Doba a místo plnění zakázky:

Zahájení díla: duben 2009
Ukončení díla: nejpozději duben 2011
Ukončením díla se rozumí předání návrhu Územního plánu Odoleny Vody upraveného podle došlých stanovisek, námitek a připomínek zastupitelstvu obce k vydání.

 

4. Nabídka musí obsahovat:

a) Základní údaje o uchazeči včetně doložení  kvalifikačních předpokladů daných § 24 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů v platném znění v rozsahu dle §51a §57 zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí.  

b) Výši nabídkové ceny bez DPH a s DPH podle jednotlivých etap:
– Zadání Územního plánu Odoleny Vody
– Koncept Územního plánu Odoleny Vody
– Návrh Územního plánu Odoleny Vody
Cena bude platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění veřejné zakázky.

c) Doba plnění zakázky podle jednotlivých etap ve dnech, délka záruky a záruční podmínky.

d) Návrh smlouvy o dílo s označením ustanovení, která jsou závazná a od kterých se lze odchýlit.

e) Reference o obdobných plněních.

Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy doloží:
čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):
- není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
- v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen  pro nedostatek majetku
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo  nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.

 

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Faktury za jednotlivé etapy zakázky budou uhrazeny až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

 

6. Další podmínky zakázky:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Základním kriteriem pro zadání zakázky je:
• nabízená cena
• doba plnění
• reference

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá Eva Odehnalová, tel. 731 519 203

 

7. Podání nabídek

Zájemci o tuto zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda do 6. 3. 2009 do 10 hod. v zalepené obálce označené:  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Zpracování návrhu Územního plánu Odoleny Vody – NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit.
Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

 

8. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči odesláno nejpozději do 30 dnů od lhůty uvedené v bodě 7.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 2. 2009
Sejmuto z úřední desky dne: 6. 3. 2009

 

V Odoleně Vodě dne 6. 2. 2009

Eva Odehnalová, starostka
Zadavatel (jméno a funkce)

 


Vítejte v Odoleně Vodě