Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příloha č. 1 - k usnesení RM č. 14/2006

Datum: 14.10. 2006

Stanovisko Stavební komise k návrhu strategické průmyslové zóny (SPZ) Úžice � Kozomín.

Stavební komise města Odolena Voda přijala po pečlivém zvážení všech dosud známých skutečností toto stanovisko ke zřízení strategické průmyslové zóny Úžice � Kozomín a to při vědomí současných dostupných podkladů a informací, známých ke dni zpracování tohoto návrhu.SK vyjadřuje obavy:
se zánikem úrodné půdy v daném území
se zvýšením hluku v dané oblasti a tím zvýšení zátěže pro místní obyvatele
se zvýšením automobilové dopravy v souvislosti se vznikem SPZ
s vlivem stavby SPZ na život zvěře v dané lokalitě. SK je přesvědčena, že více než předpokládaná SPZ na k.ú. O.Voda bude negativně ovlivňovat tuto lokalitu projektovaná vysokorychlostní trať (VRT) zařazená do investic státního významu, která nejen část tohoto území odřízne od obce, ale pro občany Odolena Vody se především zhorší dostupnost klidové zóny "Velké Vršky" jež má charakter regionálního biocentra
že pokud nevznikne v tomto území SPZ dle předloženého návrhu, vznikne zde v dohledné budoucnosti jiná zástavba ( např. bytová ), kterou město bude daleko komplikovaně ovlivňovat a neumožní městu získat takové benefity jako navrhovaná SPZ /již nyní jsou některé pozemky v území nabízeny k prodeji /
s negativními dopady výstavby SPZ pokud se město Odolena Voda vzdá svého vlivu na možnost korigovat a usměrňovat výstavbu a zejména následnou činnost v daném území a vzdá-li se město Odolena Voda své možnosti ovlivňovat další návaznosti související s výstavbou SPZ jako je infrastruktura, výsadba zeleně, omezení hlukové zátěže a automobilové dopravy
že pokud město OV se nebude aktivně podílet na přípravě SPZ, bude pak muset osamoceně řešit veškeré problémy se vznikající SPZ na sousedních katastrálních územích související s infrastrukturou a zajištěním řádného fungování města a přijde o finanční zdroje, které lze následně použít v sociální oblasti, jako je péče o své starší a nemohoucí občany, nebo na rozvoj sportu a volného času, na opravu chodníků a komunikací, na opravu ostatního majetku města aj.

Dotčené území obce Odolena Voda v projektované SPZ bezprostředně sousedí s pozemky k.ú. Kozomín a Úžice, o nichž tyto obce již rozhodly, že budou jejich průmyslovou zónou (logistický areál TESCO již v provozu, areál Afrika-Izrael před zahájením stavby).

Vzhledem ke skutečnosti, že vznik SPZ byl již schválen všemi dotčenými okolními obcemi � Úžice, Kozomín, Postřižín ( které budou nebo již jsou vznikem SPZ daleko více negativně ohroženy než Odolena Voda ) doporučuje SK přijmout aktivní přístup ze strany města Odolena Voda. Ten lze přijmout jen tehdy pokud se město aktivně zapojí do přípravy SPZ a stanoví tvrdé omezující podmínky pro vznik této SPZ na k.ú. našeho města.

SK se domnívá, že jedině aktivní přístup města umožní Odoleně Vodě uplatnit své požadavky na ochranu životního prostředí a oprávněných zájmů občanů našeho města.

SK se domnívá , že jednoduché odmítnutí záměru výstavby SPZ již v této fázi její přípravy uvrhne město OV do pasivní pozice, kdy již nebude možno cokoliv ovlivňovat a korigovat a SPZ vznikne tak, jak již koneckonců vzniká na území jiných obcí bez našeho vlivu a bez toho, že město OV dokáže ovlivnit i další využití tohoto území.

Vznik SPZ bude mít nepochybně přínos ekonomický jak pro místní obyvatele, podnikatele, tak město samotné a umožní vznik nových pracovních příležitostí. Je možností města ovlivnit jaký druh pracovní činnosti se bude v daném území rozvíjet a kolik kvalifikovaných pracovních míst může území nabídnout i občanům našeho města.

( SK se obává, aby se při vzniku SPZ nerozhodovalo " O nás bez nás "!!! )

Na základě shora uvedených skutečností a při vědomí trvale udržitelného rozvoje města a poměru potřeb a ochrany životního prostředí SK navrhuje:

umístit průmyslovou zónu v severní části k.ú. Odolena Voda
zmenšit plochu E1 a F3 o 1/3 (bylo již připomínkováno). Původní projekt SPZ zahrnoval 121 ha z k.ú.Odolena Voda a zasahoval jižní hranicí do vzdálenosti 250m severně od Jordánu. Jako možnou a případnou kompenzaci nabídnout nevyužitou stávající průmyslovou zónu z k.ú.Odolena Voda a zahrnout ji do SPZ se všemi možnými potřebami pro město OV � vyřešení sjezdu z dálnice D 8, pokračování přeložky VVN aj.
zapracovat zelený izolační pás široký minimálně 100m v celé délce jižní hranice SPZ na k.ú.O.V. s napojením k stávajícímu lesu "Velké vršky" , který by zasahoval až k dálnici D 8 a tím by opticky a esteticky zcela oddělil i již stojící objekty ( Tesco ) od města OV (bylo již požadováno), požadovat realizaci zeleného izolačního pásu s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací v zónách E1, F3 � ve vztahu k již existující stavbě Tesco ihned! podél ( kolem ) zeleného pasu vybudovat komunikaci pro pěší a pohyb po kolečkových bruslích / tzv. dráhu pro in line /
zahrnout do nové dopravní sítě k obslužnosti SPZ severozápadní spojku obchvatu obce Odolena Voda. Po dobu výstavby SPZ bude využita kamenolomem Čenkov a při provozu průmyslové zóny bude sloužit jako dopravní tepna zaměstnancům z průmyslové zóny, požadovat na náklady investora vybudování spojky (obchvatu) od křižovatky silnice 24213 s odbočkou na obec Kopeč k silnici 24211 (O.V.-Úžice). / / /Tato komunikace je v souladu se stávajícím ÚP obce Odolena Voda / požadovat na silnici spojující OV a Úžice ( 24211 ) vybudování pruhu pro cyklisty rozšířením stávající nebo souběžně s touto komunikací ( bezpečná dostupnost lokality pro zaměstnance i pomocí kola )
na uvedené komunikaci ( 24211 ) do obce Odolena Voda omezit pohyb vozidel zákazem vjezdu vozidel nad 7,5 t
upřednostňovat využití plochy E1 a F3 pro lesnickou a zahradnickou činnost, max. pak pro vědu a výzkum a zakázat na uvedeném území chemickou výrobu, farmacii a výzkum a výrobu v oblasti jaderné energie, stanovit požadavky max. hlukové a tepelné zátěže okolního prostředí
omezit zastavěnost a to včetně obslužných, technických a pomocných staveb ( komunikace, rezervoáry vody, jímky apod. ) v daném území na max 60% plochy, omezit max. výšku zástavby na 12,5m a stanovit podmínku vysázet v blízkosti vzniklých budov pás zeleně po celém průčelí / ze všech světových stran / s ohledem na dopravu a přístup k objektům a podél celého průčelí hrany pozemku v území
pro faktické oddělení průmyslové zástavby a klidové části města OV požadovat vybudování aquaparku mezi vzrostlým pásem izolační zeleně a městem Odolena Voda a tím vytvořit jakýsi přechod od průmyslové výstavby přes volnočasové aktivity u rybníku Jordán, zahrádkářskou kolonii až k rodinnému bydlení dolní části města požadovat po budoucích investorech závazek spoluúčasti na chodu města využitím sponzorských příspěvků na sport, kulturu, opravy historických památek apod.

SK doporučuje městu OV vyvinout v rámci svazku měst a obcí v daném regionu veškeré snahy pro rozšíření místního honebního společenstva spojením s ostatními obcemi v regionu.

Stavební komise navrhuje MěZ zadat zhotovení nového Územního plánu a Strategického plánu rozvoje města, při jejichž zpracování by se prověřili veškeré možné negativní dopady výstavby v navrhovaném území ( SEA, EIA ) na život v městě Odolena Voda, na životní prostředí a jejichž výsledem by byly takové dokumenty, které budou odpovídat současným a budoucím požadavkům a potřebám města a budou odrážet současnou realitu a plán rozvoje města s ohledem na ochranu životního prostředí a na potřeby obyvatel města Odolena Voda.


Vítejte v Odoleně Vodě