Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 10/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 07.06. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 10 / 2001 ze dne 7. června 2001Rada města - schvaluje

1. Rozšíření obstaravatelské smlouvy s firmou CENTRA v.o.s. ve věci zastupování města vůči fě HARPEN ČR, s.r.o. (dodávka tepla a teplé užitkové vody) se všemi právy a povinnostmi ze smlouvy vyplývajícími za měsíční uplatu 5.500,- Kč + DPH.

2. Záměr zřídit dopravní komisi zaměřenou na přípravu zavedení dopravního systému ROPID.

3. Termín konání zasedání Zastupitelstva města dne 25. 6. 2001 od 17.00 hod.v ZK Aero s následujícím programem:

1. Kontrola usnesení

2. Zprávy z Rady města

3. Rozpočet města na r. 2001

4. Diskuse

4. S podnájmem bytu pro sl. Denisu Cardovou, bytem Partyzánská 265, Odolena Voda v bytě paní Marty Kobesové - Čs. armády 231 Odolena Voda pouze na období do 31. 12. 2001.

5. S pronájmem nebytových prostor v č.p. 24 na Dolním náměstí Odolena Voda v prostorách bývalého second handu, za účelem skladování a prodeje zemědělských produktů panu Mojmírovi Koščovi, bytem Úžická 393, Odolena Voda na dobu neurčitou od 1. 6. 2001 za platebních podmínek daných rozhodnutím MěR č. 4/2000 ze dne 2. 3. 2000.

6. Mgr. Jitku Predigerovou, bytem Horní náměstí 253, Odolena Voda, do funkce šéfredaktorky Odolenu a do funkce zástupce šéfredaktora ing. Jana Krále, bytem V Malém háji 361, Odolena Voda, s účinností od 1. 8. 2001.

7. Navýšení odměny Redakční radě časopisu OODOLEN na 2,50 Kč za jeden prodaný výtisk s účinností od 1. 9. 2001.

 

Rada města - doporučuje

1. Zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města na r. 2001 vč. financování jako vyrovnaný ve výši 72 .438.000,- Kč.

 

Usnesení zpracoval : p. Král Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

...................................................... N e d o m a Jiří

člen Rady města Odolena Voda starosta města Odolena Voda

 

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

10/01/1 - Informovat firmu CENTRA v.o.s. o odsouhlasení rozšíření obstaravatelské smlouvy, předložení dodatku k podpisu.

O : ing. Sochůrek

T : 30.6.2001

 

10/01/2 - Vytypovat občany do dopravní komise.

O : p. starosta

T : 30.6.2001

 

10/01/3 - Zajistit sál a pozvánky na zasedání ZM.

O : ing. Sochůrek

T : 15.6.2001

 

10/01/4 - Projednat na zasedání ZM návrh rozpočtu města na rok 2001.

O : p. starosta

T : 25.6.2001

 

10/01/5 - Jmenovat šéfredaktora časopisu ODOLEN.

O : p. starosta

T : 21.6.2001

 

10/01/6 - Informovat paní Kobesovou o odsouhlasení podnájmu k bytu slečně Cardové.

O : ing. Sochůrek

T : 21.6.2001

 

10/01/7 - Informovat pana Košča o odsouhlasení pronájmu nebytových prostor v čp. 24.

O : ing. Sochůrek

T : 21.6.2001

 

10/01/8 - Projednat se zástupcem TJ AERO Odolena Voda způsob úhrady dlužné částky vyplývající z platné nájemní smlouvy.

O : p. starosta

T : 30.6.2001

 

10/01/9 - Dořešit platnost vyhlášky č. 2/2001 (o nakládání s odpady).

O : ing. Sochůrek

T : 21.6.2001

 

10/01/10 - Připravit tabulku mezd zaměstnanců MěÚ a TS.

O : ing. Sochůrek

T : 18.6.2001

 

10/01/11 - Jednat se sponzorem "Šance� o možnosti pronájmu a úhrady nákladů ve sportovní hale pro rok 2001 a dále.

O : p. starosta

T : 30.6.2001

 

10/01/12 - Prověřit možnosti zvýšení příjmů u MěP.

O : p. starosta

T : 30.6.2001

 

10/01/13 - Informovat sekretariát starosty o zvýšení odměny za jeden prodaný výtisk časopisu ODOLEN.

O : ing. Sochůrek

T : 21.6.2001

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

8/01/2 - Uzavřít smlouvu s STE a.s. Praha na vybudování přeložky VN 22 kV a trafostanice v ulici Pražská v Dolínku.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

8/01/6 - Připravit klíč na finanční vyrovnání s majiteli pozemků, kteří se nebudou podílet na přeložce VN 22 kV a trafostanici v Dolínku.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

7/01/6 - Projednat s firmou Harpen ČR, s. r. o. možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve Sportovní hale k datu 1. července.

O : ing. Sochůrek

T : 31. 5. 2001

 

6/01/18 - Oslovit specializované firmy na zakládání staveb k vypracování cenové nabídky injektáže opěrné zdi i pí Kudrnové.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/19 - Opravit zápis hlavní inventarizační komise ve středisku "Technické služby�, včetně projednání - námitek Ing. Radolfa.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

5/01/11 - Připravit finanční rozvahu na zainvestování teplofikace obytných domů napojených na PS v čp. 227, 259 a 279, zjistit možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve sportovní hale.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O: ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/10 - Připravit žádost na výsadbu lesů dle schválené územně plánovacídokumentace sídelního útvaru Odolena Voda.

O : ing. Sankotová

T : 31. 12.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/13 - Upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.8.2001

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001

 

Zápis č. 10/2001 z jednání Rady města Odolena Voda ze dne 7. června 2001

Přítomno: 5 členů

Omluven: 0

Neomluven: 0


Vítejte v Odoleně Vodě