Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 09/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 24.05. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 9 / 2001 ze dne 24. května 2001Rada města - schvaluje

1. Jednací řád Rady města Odolena Voda s účinností od 1. 6. 2001

- viz příloha č.1.

2. Jednací řád Zastupitelstva města Odolena Voda a doporučuje ho ke schválení

zastupitelstvu - viz příloha č.2.

3. Cenu hlavního jídla (oběda) ve školní jídelně pro důchodce ve výši 27,- Kč od 1. 9. 2001 podle nové kalkulace ve výši prokazatelně vynaložených nákladů

- viz příloha č.3.

 

Rada města - revokuje:

1. Usnesení č. 7/2001 ze dne 26. 4. 2001 v bodě 1, stati navrhuje a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej 3200 akcií České spořitelny a.s. za minimální cenu 122,- Kč za akcii rakouské společnosti Erste Bank.

 

Rada města - neschvaluje

1. Postoupení všech práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu města vůči firmě Harpen ČR s.r.o. ve prospěch Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

 

Usnesení zpracoval : Ing. R a d o l f Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

N e d o m a Jiří starosta města Odolena Voda

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

9/01/1 - Předat všem členům RM konečné znění jednacího řádu RM.

O : p. starosta

T : 7. 6. 2001

 

9/01/2 - Projednat na nejbližším zasedání ZM jednací řád ZM.

O: p. starosta

T: 28. 5. 2001

 

9/01/3 - Informovat vedoucí školní stravovny o úpravě ceny hlavního jídla pro důchodce od 1. 9. 2001.

O: ing. Sochůrek

T: 7.6. 2001

 

9/01/4 - Projednat na nejbližším zasedání ZM prodej akcií České spořitelny a. s.

O: p. starosta

T: 28. 5. 2001

 

9/01/5 - Informovat firmu Harpen ČR, s.r.o. o zamítnutí předložené smlouvy o postoupení všech práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu s městem Odolena Voda ve prospěch Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

O: ing. Sochůrek

T: 7.6. 2001

 

9/01/6 - Doplnit a dopracovat návrh rozpočtu města pro rok 2001.

O: p. starosta

T: 4. 6. 2001

 

9/01/7 - Připravit vyhlášku č. 2/2001 o způsobu úhrady za likvidaci komunálního odpadu v roce 2001.

O: p. starosta

T: 28. 5. 2001

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

8/01/2 - Uzavřít smlouvu s STE a.s. Praha na vybudování přeložky VN 22 kV a trafostanice v ulici Pražská v Dolínku.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

8/01/3 - Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem rybníku "Kovárna� v Dolínku s MO ČRS Odolena Voda.

O : p. starosta

T : 24.5.2001

 

8/01/6 - Připravit klíč na finanční vyrovnání s majiteli pozemků, kteří se nebudou podílet na přeložce VN 22 kV a trafostanici v Dolínku.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

7/01/5 - Projednat na ZM možnost odprodeje akcií České spořitelny a.s..

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

7/01/6 - Projednat s firmou Harpen ČR, s. r. o. možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve Sportovní hale k datu 1. července.

O : ing. Sochůrek

T : 31. 5. 2001

 

6/01/1 - Projednat na nejbližším zasedání ZM názvy nových ulic.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

6/01/10 B) - Projednat prodej garáže pana Mikoláše v ZM.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

6/01/18 - Oslovit specializované firmy na zakládání staveb k vypracování cenové nabídky injektáže opěrné zdi i pí Kudrnové.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/19 - Opravit zápis hlavní inventarizační komise ve středisku "Technické služby�, včetně projednání - námitek Ing. Radolfa.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

5/01/11 - Připravit finanční rozvahu na zainvestování teplofikace obytných domů napojených na PS v čp. 227, 259 a 279, zjistit možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve sportovní hale.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/10 - Připravit žádost na výsadbu lesů dle schválené územně plánovacídokumentace sídelního útvaru Odolena Voda.

O : ing. Sankotová

T : 31. 12.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/13 - Upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.8.2001

 

14/00/4 - Předložit nový návrh firmy CENTRA v.o.s. na zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta

T : 24.5.2001

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001


Vítejte v Odoleně Vodě