Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 08/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 10.05. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 8 / 2001 ze dne 10. května 2001Rada města - schvaluje

1. Termín konání Zastupitelstva města dne 28. 5. 2001 od 17.00 hod s následujícím programem:

1) Kontrola usnesení z minulého Zastupitelstva města

2) Zpráva o činnosti Rady města

3) Privatizace majetku města - byty "U Závodu" - garáž p. Mikoláše

4) I. část veřejné diskuse

5) Volba místostarosty

6) Názvy nových ulic

7) Odprodej akcií České spořitelny a.s.

8) Jednací řád Zastupitelstva města Odolena Voda

9) II. část veřejné diskuse

2. Uzavření smlouvy s STE a.s. Střední Čechy na přeložku VN 22 kV a trafostanici v Pražské ulici v Dolínku.

3. Pronájem rybníku "Kovárna" v Dolínku, místní organizaci Českého rybářského svazu Odolena Voda na dobu neurčitou za cenu 12,- Kč ročně.

4. Uzavření Mateřské školy Odolena Voda o letních prázdninách po dobu 5-ti týdnů, a to od 16.7. do 17.8.2001.

 

Usnesení zpracovala : PhDr. Martináková Libuše

Usnesení odsouhlaseno :

N e d o m a Jiří starosta města Odolena Voda

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

8/01/1 - Zajistit sál a pozvánky na zasedání ZM.

O : ing. Sochůrek

T : 17.5.2001

 

8/01/2 - Uzavřít smlouvu s STE a.s. Praha na vybudování přeložky VN 22 kV a trafostanice v ulici Pražská v Dolínku.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

8/01/3 - Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem rybníku "Kovárna� v Dolínku s MO ČRS Odolena Voda.

O : p. starosta

T : 24.5.2001

 

8/01/4 - Informovat ředitelku MŠ o schváleném termínu jejího uzavření o prázdninách.

O : ing. Sochůrek

T : 24.5.2001

 

8/01/5 - Znovuzveřejnění záměru města na pronájem nebytového prostoru v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí (Restaurace Pod Tvrzí).

O : ing. Sochůrek

T : 24.5.2001

 

8/01/6 - Připravit klíč na finanční vyrovnání s majiteli pozemků, kteří se nebudou podílet na přeložce VN 22 kV a trafostanici v Dolínku.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

8/01/7 - Zveřejnit nová kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

O : ing. Sochůrek

T : 24.5.2001

 

8/01/8 - Přepracovat návrh jednacích řádů Rady a Zastupitelstva města Odolena Voda.

O : p. starosta, ing. Sochůrek, ing. Radolf

T : 18.5.2001

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

 

7/01/5 - Projednat na ZM možnost odprodeje akcií České spořitelny a.s..

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

7/01/6 - Projednat s firmou Harpen ČR, s. r. o. možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve Sportovní hale k datu 1. července.

O : ing. Sochůrek

T : 31. 5. 2001

 

7/01/9 - Projednat osobně s panem Petrem Procházkou připočtení slevy za vytápění za rok 1999 k zápůjčce na výstavbu bytu.

O : ing. Sochůrek

T : 20. 5. 2001

 

6/01/1 - Projednat na nejbližším zasedání ZM názvy nových ulic.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

6/01/10 B) - Projednat prodej garáže pana Mikoláše v ZM.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

6/01/13 - Zjistit právní normy vaření pro důchodce včetně cenových předpisů.

O : ing. Sochůrek

T : 30.4.2001

 

6/01/18 - Oslovit specializované firmy na zakládání staveb k vypracování cenové nabídky injektáže opěrné zdi i pí Kudrnové.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/19 - Opravit zápis hlavní inventarizační komise ve středisku "Technické služby�, včetně projednání - námitek Ing. Radolfa.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/20 - Zjistit podmínky plynofikace objektu ZŠ, Květnová 109, Od. Voda.

O : p. starosta

T : 30.4.2001

 

6/01/22 - Zpřipomínkovat návrh smlouvy firmy HARPEN ČR s.r.o. o převodu závazků na Evropskou banku pro obnovu a rozvoj.

O : ing. Sochůrek

T : 30.4.2001

 

5/01/11 - Připravit finanční rozvahu na zainvestování teplofikace obytných domů napojených na PS v čp. 227, 259 a 279, zjistit možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve sportovní hale.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/14 - Zjistit na DI Praha-východ možnost instalace dopravního značení na začátek a konec obce na nynější teplické silnici.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/10 - Připravit žádost na výsadbu lesů dle schválené územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Odolena Voda.

O : ing. Sankotová

T : 31. 12.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/13 - Upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.8.2001

 

14/00/4 - Předložit nový návrh firmy CENTRA v.o.s. na zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta

T : 24.5.2001

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001


Vítejte v Odoleně Vodě