Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 07/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 26.04. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 7 / 2001 ze dne 26. dubna 2001Rada města - schvaluje

1. Žádost paní Zmrzlíkové na změnu předmětu činnosti v nájemní smlouvě na nebytový prostor v čp. 314, ul. Ke Stadiónu, Odolena Voda, z dosavadní "kuchyňské potřeby� na "kadeřnictví, holičství a pedikura�. Veškeré náklady spojené s pořízením nové provozovny ponese trvale nájemce.

2. Slevu na nájemném z nebytových prostor Restaurace Pod Tvrzí za měsíc duben 2001 ve výši 3.000,- Kč panu Jiřímu Hodanovi.

3. Žádost o přístavbu garáže k čp. 166 (objekt samoobsluhy na Dolním náměstí) pana ing. Martina Dvořáka, bytem Pod Tvrzí 390, Odolena Voda na doporučení stavební komise.

4. Žádost p. ing. Martina Dvořáka, bytem Pod Tvrzí 390, Odolena Voda na doporučení stavební komise o plynofikaci samoobsluhy na Dolním nám. čp. 166. RM má podmínku umístit HUP přímo k objektu vlastní samoobsluhy mimo přístup k veřejným telefonním stanicím.

5. Zveřejnění výzvy občanům k zapojení se do práce v redakční radě Odolenu se vztahem k městu, publikování a vydávání periodik.

 

Rada města - navrhuje

1. Projednat v Zastupitelstvu města nabídku České spořitelny a. s. na odprodej 3.200 kusů akcií za cenu 122,- Kč/akcii a zároveň ji nedoporučuje přijmout.

 

Usnesení zpracovala : PhDr. Martináková Libuše

Usnesení odsouhlaseno:

N e d o m a Jiří starosta města Odolena Voda

 

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

7/01/1 - Informovat paní Ivetu Zmrzlíkovou o odsouhlasení změny předmětu činnosti v nájemní smlouvě na nebytový prostor v čp. 314

O : ing. Sochůrek

T : 10. 5. 2001

 

7/01/2 - Informovat pana Jiřího Hodana o schválení slevy na pronájem nebytového prostoru v čp. 395.

O : ing. Sochůrek

T : 10. 5. 2001

 

7/01/3 - Informovat pana Ing. Martina Dvořáka o odsouhlasení přístavby garáže a plynofikace objektu samoobsluhy na Dolním náměstí.

O : ing. Sochůrek

T : 10. 5. 2001

 

7/01/4 - Zveřejnit výzvu občanům na zapojení se do práce v redakční radě časopisu Odolen.

O : pan starosta

T : 10. 5. 2001

 

7/01/5 - Projednat na ZM možnost odprodeje akcií České spořitelny a.s..

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

7/01/6 - Projednat s firmou Harpen ČR, s. r. o. možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve Sportovní hale k datu 1. července.

O : ing. Sochůrek

T : 31. 5. 2001

 

7/01/7 - Zveřejnit možnost kandidáta na přísedícího u Krajského soudu v Praze.

O : p. starosta

T : 10. 5. 2001

 

7/01/8 - Informovat firmu PHA Ateliér, Praha 8 o předložení architektonické studie zóny Odolena Voda - ke kopečské zastávce.

O : ing. Sochůrek

T : 10. 5. 2001

 

7/01/9 - Projednat osobně s panem Petrem Procházkou připočtení slevy za vytápění za rok 1999 k zápůjčce na výstavbu bytu.

O : ing. Sochůrek

T : 20. 5. 2001

 

7/01/10 - Předat písemně doručovací adresu pro zasílání podkladů a zápisů jednání RM.

O : členové Rady města

T : 10. 5. 2001

 

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

6/01/1 - Projednat na nejbližším zasedání ZM názvy nových ulic.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

6/01/10 B) - Projednat prodej garáže pana Mikoláše v ZJM.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

6/01/13 - Zjistit právní normy vaření pro důchodce včetně cenových předpisů.

O : ing. Sochůrek

T : 30.4.2001

 

6/01/14 - Požádat pana Hodana o upřesnění konkurenční ceny jednoho jídla pro důchodce.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/15 - Vyvolat jednání s ředitelstvím České pošty Nymburk o dostupnosti služeb místní pošty.

O : p. starosta

T : 26.4.2001

 

6/01/16 - Posoudit obstaravatelskou smlouvu s firmou CENTRA v.o.s. v otázce zastupování při výrobě tepla.

O : ing. Sochůrek + právník

T : 30.4.2001

 

6/01/18 - Oslovit specializované firmy na zakládání staveb k vypracování cenové nabídky injektáže opěrné zdi i pí Kudrnové.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/19 - Opravit zápis hlavní inventarizační komise ve středisku "technické služby�, včetně projednání - námitek Ing. Radolfa.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/20 - Zjistit podmínky plynofikace objektu ZŠ, Květnová 109, Odolena Voda.

O : p. starosta

T : 30.4.2001

 

6/01/22 - Zpřipomínkovat návrh smlouvy firmy HARPEN ČR s.r.o. o převodu závazků na Evropskou banku pro obnovu a rozvoj.

O : ing. Sochůrek

T : 30.4.2001

 

5/01/11 - Připravit finanční rozvahu na zainvestování teplofikace obytných domů napojených na PS v čp. 227, 259 a 279, zjistit možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve sportovní hale.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/14 - Zjistit na DI Praha-východ možnost instalace dopravního značení na začátek a konec obce na nynější teplické silnici.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

4/01/2 - Jednat s Ministerstvem financí ČR o přiznání státní vyrovnávací dotace.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/10 - Připravit žádost na výsadbu lesů dle schválené územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Odolena Voda.

O : ing. Sankotová

T : 31. 12.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/13 - Upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.8.2001

 

15/00/17 - Dořešit návrh řešení problémů v čp. 395.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

14/00/4 - Předložit nový návrh firmy CENTRA v.o.s. na zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta

T : 31.3.2001

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001


Vítejte v Odoleně Vodě