Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 06/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 12.04. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 6 / 2001 ze dne 12. 4. 2001Rada města - schvaluje

1. Návrh na nové značení ulic "Teplická�, " Průmyslová�, " U Letiště� - viz příloha č. 1 - mapka, a ukládá předložení tohoto návrhu k projednání na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda.

2. Změnu kritérií pro přijímání dětí do MŠ - viz příloha č. 2.

3. Uzavírání smluv o připojení zabezpečovaného objektu k pultu centrální ochrany se zájemci o tuto službu minimálně za cenu stanovenou dle kritérií určených usnesením MěR ze dne 27.11.1995 .

4. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Odolena Voda a Pražskou plynárenskou, a.s., U Plynárny 500, Praha 4, na odkoupení plynárenského zařízení a plynovod- ních přípojek v Dolínku v ul. Pražské pro 12 RD, podle " Zápisu o odevzdání a převzetí stavby� ze dne 23.1.2001, za cenu 260.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena městu Pražskou plynárenskoou a.s. ke dni 30.6.2002.

5. Uzavření "smluv o spolupráci a uzavření budoucí kupní smlouvy " mezi městem Odolena Voda a Pražskou plynárenskou, a.s., U Plynárny 500, Praha 4. Předmětem smluv je spolupráce při přípravě a realizaci akce "Výstavba plynovodů pro odběrní místo 138 RD v ulicích Do Struh, Velkoveská, Růžová, Boční, Luční, Krátká, Na Vršku, Nová a lokalita pod ulicí Nová, Na Štěpnici, Nerudova, Zahradní, Úžická, U Špejcharu, Do Polí, V Zahrádkách. Jedná celkem o 5 smluv.

6. Pořadí nabídek na zpracování projektu plynofikace podle výše ceny a termínu zajištění stavebního povolení:

- ASTIK - Jiří Kroupa, K Orionce 1842/10, Praha 4

- Remigas a.s., Korunní 313/13, Praha 2

- Ing. Zdeněk Šula, projekce a konzultace, Pod Královkou 1a, Praha 6

- Sdružení GAS atelier, Projekty a inženýring, U Plynárny 691/60, Praha 4.

7. Vyhlášku č. 1/2001 upravující koeficient růstu nájemného z bytu ve výši 1,04 platnou pro období od 1.7.2001 do 31.12.2001 - viz příloha č. 3.

8. Absolutní preferenci pro přidělění bytu učiteli základní školy.

9. Zveřejnění záměru města na pronájem rybníčku v Dolínku místní organizaci Českého rybářského svazu Odolena Voda.

10. Prominutí úhrady příspěvku na provozní náklady mateřské školy za Davida Antoše, bytem Odolena Voda čp. 381, za měsíc březen a duben 2001.

11. Snížení prodejní ceny garáže v Seifertově ulici panu Jaroslavu Mikolášovi, bytem Odolena Voda, V Malém háji čp. 356 o 27.000,- Kč, jako kompenzaci za nucené vyvlastnění vlastní garáže v roce 1989.

12. Návrh kulturní komise na zhotovení razítka rodného domku V. Hálka v provedení podle var. 1 - viz příloha č. 4.

 

Rada města - revokuje

1. Své rozhodnutí ze dne 1.3.2001 ve věci kritérií přijímání dětí do MŠ.

Příloha :

č. 1 - mapka s označením názvů nových ulic

č. 2 - kritéria pro přijímání dětí do MŠ

č. 3 - vyhláška č. 1 o koeficientu růstu nájemného

č. 4 - návrh kulturní komise na zhotovení razítka rodného domku V. Hálka

 

Usnesení zpracovala : p. Odehnalová Eva

Usnesení odsouhlaseno :

N e d o m a Jiří starosta města Odolena Voda

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

6/01/1 - Projednat na nejbližším zasedání ZM názvy nových ulic.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

6/01/2 - Zveřejnit nová kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

O : p. starosta

T : 26.4.2001

 

6/01/3 - Podepsat smlouvy na připojení PCO.

O : p. starosta

T : 26.4.2001

 

6/01/4 - Uzavřít kupní smlouvu na odkoupení plynárenského zařízení v ulici Pražská v Dolínku.

O : p. starosta T : 26.4.2001

 

6/01/5 - Uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektu plynofikace části města s firmou ASTIK.

O : p. starosta

T : 26.4.2001

 

6/01/6 - Zveřejnit koeficient růstu nájemného.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/7 - Přidělit absolutní preferenci na nájem bytu pro učitele ZŠ.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/8 - Zveřejnit záměr města na pronájem rybníku v Dolínku MO ČRS.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/9 - Informovat pí Antošovou o prominutí příspěvku neinvestičních nákladů dítěte do MŠ.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/10 A) - Informovat pana Mikoláše o podmínkách prodeje garáže v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/10 B) - Projednat prodej garáže pana Mikoláše v ZJM.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

6/01/11 - Informovat předsedu kulturní komise o odsouhlasení nového razítka.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/12 - Uzavřít budoucí kupní smlouvy s Pražskou plynárenskou a.s. na plynofikaci části města Odolena Voda.

O : p. starosta

T : 26.4.2001

 

6/01/13 - Zjistit právní normy vaření pro důchodce včetně cenových předpisů.

O : ing. Sochůrek

T : 30.4.2001

 

6/01/14 - Požádat pana Hodana o vypracování konkurenční ceny jednoho jídla pro důchodce.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/15 - Vyvolat jednání s ředitelstvím České pošty Nymburk o dostupnosti služeb místní pošty.

O : p. starosta

T : 26.4.2001

 

6/01/16 - Posoudit obstaravatelskou smlouvu s firmou CENTRA v.o.s. v otázce zastupování při výrobě tepla.

O : ing. Sochůrek + právník

T : 30.4.2001

 

6/01/17 - Požádat firmu HARPEN ČR s.r.o. o předložení diagramu účinnosti soustavy CZT.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/18 - Oslovit specializované firmy na zakládání staveb k vypracování cenové nabídky injektáže opěrné zdi i pí Kudrnové.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/19 - Opravit zápis hlavní inventarizační komise ve středisku "technické služby�.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/20 - Zjistit podmínky plynofikace objektu ZŠ, Květnová 109, Odolena Voda.

O : p. starosta

T : 30.4.2001

 

6/01/21 - Oslovit pana Kubala z Čenkova o vrácení zvonu do zvoničky v Čenkově.

O : ing. Sochůrek

T : 26.4.2001

 

6/01/22 - Zpřipomínkovat návrh smlouvy firmy HARPEN ČR s.r.o. o převodu závazků na Evropskou banku pro obnovu a rozvoj.

O : ing. Sochůrek

T : 30.4.2001

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

5/01/11 - Připravit finanční rozvahu na zainvestování teplofikace obytných domů napojených na PS v čp. 227, 259 a 279, zjistit možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve sportovní hale.

O : ing. Sochůrek

T: 12.4.2001

 

5/01/14 - Zjistit na DI Praha-východ možnost instalace dopravního značení na začátek a konec obce na nynější teplické silnici.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

4/01/2 - Jednat s Ministerstvem financí ČR o přiznání státní vyrovnávací dotace.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/10 - Zjistit podmínky výsadby lesů na území města včetně všech právních souvislostí.

O : ing. Sankotová

T : 28.2.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/13 - Upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.8.2001

 

15/00/17 - Dořešit návrh řešení problémů v čp. 395.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

14/00/4 - Předložit nový návrh firmy CENTRA v.o.s. na zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta

T : 31.3.2001

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001


Vítejte v Odoleně Vodě