Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 05/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 22.03. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 5 / 2001 ze dne 22. 3. 2001Rada města - schvaluje

1. Na základě stanoviska Bytového družstva Hojná Voda Odolena Voda žádost slečny Hany Kočové, bytem Kpt. Jaroše 269, Odolena Voda, k převodu členského podílu na manžele Šímovy, bytem V Malém háji 311,Odolena Voda.

2. Následující pořadí nových zájemců na přidělení bytu č. 3 v BD Hojná Voda takto :

1. pan Karel Stýblo, Čs. armády 369, Odolena Voda

2. paní Jana Kostková, 5. května 265, Měšice

3. sl. Klára Neidrlová, Rokycanská 250, Praha 9

3. Uzavření smlouvy s ČSAD Střední Čechy s.r.o. na dopravní obslužnost na rok 2001 ve výši 395.000,- Kč.

4. Prodloužení nájemní smlouvy s paní Kasprzykovou do 31.12.2001.

5. Prodloužení nájemní smlouvy na služební byt p. Jiřímu Plachému, bytem Husova čp. 214, OdolenaVoda, po dobu zaměstnání ve funkci velitele Městské policie Odolena Voda.

6. Zřízení věcného břemene na části dotčených pozemků parc. č. 900/2 díl 1, 570, 898/1 díl 1, 897/3 a 543/1 zapsaného na LV č. 10001 z důvodu vybudování liniového plynovodu DN 1000.

7. Klíč k financování přeložky VN 22 kV a TS Dolínek.

8. Pronájem nebytových prostor v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí ( "Restaurace Pod Tvrzí�) panu Jiřímu Hodanovi, bytem V Malém háji čp. 360, Odolena Voda, s účinností od 1. dubna 2001 na dobu neurčitou za účelem zřízení lepší kavárny (popřípadě internetové) a zajištění stravování pro důchodce.

9. Na doporučení stavební komise předložené dělení pozemku parc. č. 209/1 v k.ú. Dolínek, ve vlastnictví pana Karla Malého, bytem Dolínek čp. 15, s podmínkou, že bude zajištěna cesta do stávajícího lesíku o šíři cca 2 m.

10. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 106 v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí (DPS) paní Koudelkové Růženě, bytem Komenského 299, Odolena Voda, za podmínek stanovených MěR s účinností od 1.4.2001 na dobu neurčitou.

 

Rada města - odvolává

1. Předsedu a členy kontrolní komise s účinností k 31.3.2001v souvislosti se zrušením této komise a její náhradou kontrolním výborem.

 

Usnesení zpracoval : p. Král Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

N e d o m a Jiří starosta města Odolena Voda

 

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

5/01/1 - Informovat pana Malého o souhlasném stanovisku k předloženému dělení pozemku parc. č. 209/1 v k.ú. Dolínek.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/2 - Informovat BD Hojná Voda o odsouhlasení převodu členského podílu k bytu č. 10.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/3 - Informovat BD Hojná Voda o pořadí na přidělení bytu č. 3.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/4 - Uzavřít smlouvu na dopravní obslužnost města Odolena Voda pro rok 2001.

O : p. starosta T : 12.4.2001

 

5/01/5 - Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 106 v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí.

O : p. starosta

T : 12.4.2001

 

5/01/6 - Informovat o výsledku výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí včetně uzavření nájemní smlouvy.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/7 - Uzavřít smlouvu na zřízení věcného břemene k části pozemků, na kterých je uložen tranzitní plynovod DN 1000.

O : p. starosta

T : 12.4.2001

 

5/01/8 - Projednat se všemi zainteresovnými subjekty klíč k financování přeložky VN 22 kV a TS Dolínek.

O : p. starosta

T : 12.4.2001

 

5/01/9 - Odvolat předsedu a členy kontrolní komise.

O : p. starosta

T : 31.3.2001

 

5/01/10 - Informovat firmu CENTRA v.o.s. o rozhodnutí RM k prodloužení nájemních smluv na některé byty v majetku města.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/11 - Připravit finanční rozvahu na zainvestování teplofikace obytných domů napojených na PS v čp. 227, 259 a 279, zjistit možnost odkoupení technologie plynové kotelny ve sportovní hale.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/12 - Informovat pana Nováka o rozhodnutí RM, která trvá na nájemní smlouvě na nebytový prostor pouze na jednoho nájemce.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/13 - Požádat stavební komisi o vyjádření k předloženému návrhu na zpracování územněplánovací dokumentace zóny ke kopečské zastávce.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/14 - Zjistit na DI Praha-východ možnost instalace dopravního značení na začátek a konec obce na nynější teplické silnici.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/15 - Zaslat dopisy AERU Vodochody a.s., Soukromému SOU s.r.o. a SPŠS Odolena Voda , kterým je požádáme o předložení názvu pro ulici, ve které sídlí.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/16 - Informovat předsedu škodní a likvidační komise o provedení návrhu na likvidaci v majetku vyplývající z inventarizace ke dni 31.10.2000.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

5/01/17 - Informovat finanční odbor o provedení zařazení nového majetku do majetku města.

O : p. starosta

T : 12.4.2001

 

5/01/18 - Zaslat ing. Radolfovi jednací řád RM a ZM v elektronické podobě.

O : ing. Sochůrek

T : 12.4.2001

 

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

4/01/2 - Jednat s Ministerstvem financí ČR o přiznání státní vyrovnávací dotace.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

4/01/9 - Zpracovat novou kalkulaci materiálových nákladů na jedno jídlo ve školní jídelně ZŠ a stravovně MŠ dle skutečnosti r. 2000 a předložit RM klíč tohoto výpočtu.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

3/01/17 - Jmenovat vedoucího odboru samosprávy.

O : p. starosta

T : 1.3.2001

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/10 - Zjistit podmínky výsadby lesů na území města včetně všech právních souvislostí.

O : ing. Sankotová

T : 28.2.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/13 - Zajistit školení odborné způsobilosti pro pracovníky MěÚ, upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

15/00/17 - Dořešit návrh řešení problémů v čp. 395.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

14/00/4 - Předložit nový návrh firmy CENTRA v.o.s. na zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta

T : 31.3.2001

 

13/00/6 - Připravit návrh na řešení vybudování nové opěrné zdi mezi pozemkem města pozemkem paní Kudrnové, Postřižínská 79, Odolena Voda.

O : stavební komise

T : 31.1.2001

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001

 

 

Příloha č. 1 k zápisu RM č. 5/2001 ze dne 22.3.2001

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v čp. 395 (Restaurace Pod Tvrzí)

V době vyvěšení byly doručeny tři nabídky, a to :

1. p. Jiří Hodan, V Malém háji 360, Odolena Voda

2. p. František Hanák, U Václava 434, Praha 8

p. Petr Hora, Kadaňská 80, Praha 8

3. p. Petr Tomek, Dolní náměstí 385, Odolena Voda

 

Ad 1)

- Nabízí v podnikatelském záměru vydávání obědů pro veřejnost a po dohodě s MěÚ i pro důchodce a sociálně slabší občany.

- V odpoledních a večerních hodinách podávání minutek.

- Úzká spolupráce s posilovnou "BURAN�.

- Výhledově zřízení internetové kavárny ve sklepních prostorách.

- Dodržování provozní doby do 22.00 hodin a zachování nočního klidu.

 

Ad 2)

- Zabezpečení vaření jídel pro důchodce.

- Provozovna bude zajišťovat provoz lepší kavárny a vinárny.

- Provoz omezen pouze do 22. 00 hodin.

- Zachování nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin.

- Vložení investičních nákladů v předpokládané výši 250.000,- Kč.

- Snaha o zajištění obědů pro důchodce 7 dní v týdnu.

- Zabezpeční objektu na PCO.

 

Ad 3)

- Zřízení restaurace kavárenského typu.

 

Na základě posouzení předložených podnikatelských záměrů na pronájem nebytového prostoru restaurace "Pod Tvrzí� v č.p. 395 v ulici Pod Tvrzí, Odolena Voda v Radě města Odolena Voda, která na svém zasedání dne 22. března 2001 stanovila následující pořadí :

1. p. Jiří Hodan, V Malém háji 360, Odolena Voda

2. p. František Hanák, U Václava 434, Praha 8

p. Petr Hora, Kadaňská 80, Praha 8

3. p. Petr Tomek, Dolní náměstí 385, Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě