Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 04/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 01.03. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 4 / 2001 ze dne 1. 3. 2001Rada města - schvaluje

1. Kriteria pro přijímání dětí do MŠ - viz příloha č. 1.

2. Žádost paní Hany Koudelkové, Školní 94, Dolínek o osvobození od poplatku za dítě v MŠ za měsíc březen 2001 z důvodu pobytu dítěte v lázeňské léčebně.

 

Rada města - neschvaluje

1. Žádost slečny Hany Kočové, bytem Kpt. Jaroše 269, Odolena Voda, o povolení převodu členského podílu na manžele Šímovy a žádá o stanovisko Bytového družstva Hojná Voda.

2. Žádost Lukáše Leitnera z CZ Stavebního holdingu a.s., Pardubice, o přidělení uvolněného bytu z nové výstavby v Revoluční ulici a požaduje zveřejnit nabídku volnéhobytu způsobem v místě obvyklým - úřední deska, vývěsky MěÚ, internet po dobu 15-ti dní.

 

Rada města - pověřuje

1. Pana starostu v souvislosti se sestavením rozpočtu na rok 2001 k jednání na Ministerstvu financí ČR o územní vyrovnávací dotaci z důvodu hrubého propadu daňových příjmů oproti předcházejícím letům.

 

Rada města - doporučuje

1. Zastupitelstvu města schválit převod zastavěných pozemků parc. č. 912/2 o výměře 138 m2 a parc. č. 912/4 o výměře 10 m2 na BD Odolena Voda za cenu 1,- Kč za pozemek a náklady spojené s převodem.

2. Projednat v zastupitelstvu města nabídku Jednoty Říčany na prodej domu čp. 70 v Dolínku (prodejna potravin) městu. Rada města nedoporučuje tuto nabídku přijmout.

 

Rada města - navrhuje

1. Zapracovat výdaje spojené s opravou plotu v čp. 33 (Technické služby Odolena Voda), ulice Úžická, Odolena Voda, do rozpočtu města pro rok 2001.

 

Usnesení zpracoval : ing. Radolf Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

N e d o m a Jiří starosta města Odolena Voda

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

4/01/1 - Zveřejnit kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

O : p. starosta

T : 22.3.2001

 

4/01/2 - Jednat s Ministerstvem financí ČR o přiznání státní vyrovnávací dotace.

O : p. starosta

T : 31.5.2001

 

4/01/3 - Informovat pí Koudelkovou o osvobození platby neinvestičních nákladů za docházku dítěte do MŠ za měsíc březen 2001.

O : ing. Sochůrek T : 22.3.2001

 

4/01/4 - Projednat na zasedání ZM prodej pozemků parc. č. st. 912/2 a 912/4 oba v k.ú. Odolena Voda Bytovému družstvu Odolena Voda.

O : p. starosta

T : nejbližší ZM

 

4/01/5 - Projednat na zasedání ZM nabídku JEDNOTY Říčany na odkoupení prodejny potravin v Dolínku.

O : p. starosta

T : nejbližší ZM

 

4/01/6 - Informovat slečnu Kočovou o zamítavém stanovisku RM k převodu členského podílu BD Hojná Voda.

O : ing. Sochůrek

T : 22.3.2001

 

4/01/7 - Zapracovat do rozpočtu města pro rok 2001 finanční částku na opravu plotu v čp. 33 (TS Odolena Voda).

O : ing. Sochůrek

T : 22.3.2001

 

4/01/8 - Zveřejnit nabídku volného bytu v BD Hojná Voda na dobu 15-ti dní na úřední desce, vývěskách, internetu.

O : p. starosta

T : 22.3.2001

 

4/01/9 - Zpracovat novou kalkulaci materiálových nákladů na jedno jídlo ve školní jídelně ZŠ a stravovně MŠ dle skutečnosti r. 2000 a předložit RM klíč tohoto výpočtu.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

3/01/17 - Jmenovat vedoucího odboru samosprávy.

O : p. starosta

T : 1.3.2001

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/10 - Zjistit podmínky výsadby lesů na území města včetně všech právních souvislostí.

O : ing. Sankotová

T : 28.2.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/13 - Zajistit školení odborné způsobilosti pro pracovníky MěÚ, upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

15/00/17 - Dořešit návrh řešení problémů v čp. 395.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

14/00/4 - Předložit nový návrh firmy CENTRA v.o.s. na zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta T : 31.3.2001

 

13/00/6 - Připravit návrh na řešení vybudování nové opěrné zdi mezi pozemkem města pozemkem paní Kudrnové, Postřižínská 79, Odolena Voda.

O : stavební komise

T : 31.1.2001

 

10/00/15 - Vytypovat objekty pro vybudování přístřeší.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2000

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001


Vítejte v Odoleně Vodě