Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 03/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 15.02. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 3 / 2001 ze dne 15. 2. 2001Rada města - schvaluje

1. Změnu termínu v čl. X. bod 2 ad a) 20.5.2001, ad b) 1. splátka do 20.5.2001 a 2. splátka do 20.10.2001 ve vyhlášce č. 3/1988 ve znění pozdějších předpisů.

2. Podmínky věcného břemene na pozemky 543/1, 570/0, 900/2, 897/3 a 898/1 v k.ú. Odolena Voda na uložení optického kabelu firmy Transgas / Net a.s. Praha na dobu neurčitou za cenu 60,- Kč za běžný metr jednorázově.

3. Pronájem nebytového prostoru v čp. 249 (bývalé řeznictví Klecanka) panu Petru Dorážkovi, bytem V Malém háji 358, Odolena Voda , s účinností od 1. 3 .2001 s podmínkou odstranění stávajícího stánku Ovoce - zelenina na Horním náměstí do 30.4.2001.

4. Uzavření smlouvy na věcné břemeno na parc. 912/2 v k.ú. Odolena Voda (ulice Boční) ve vlastnictví paní Lenky Pínové, bytem Velkoveská 45, Odolena Voda a paní Věry Doležalové, bytem Velkoveská 45, Odolena Voda.

5. Žádost p. Štefanika Milana, bytem Komenského 276, Odolena Voda, na úhradu zbylé částky ve výši 25.000,- Kč za koupi garáže v majetku města Odolena Voda nejpozději do do 31.3.2001.

6. Ukončení nájemního vztahu se stávajícími nájemníky gáráží č. 1,4 a 8 v ulici Seifertova k datu 28.2.2001. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem 1. 3. 2001 a končí datem 31.5.2001.

7. Záměr města pronajmout malometrážní byt č. 106 v čp. 395 za podmínek schválených městskou radou ze dne 26. 1. 2000.

8. Záměr města pronajmout bývalou restauraci Pod Tvrzí v čp. 395 k podnikatel- ským záměrům. Město bude preferovat zájemce s nabídkou na stravování důchodců.

9. Žádost p. Michala Lukeše, bytem Pod Tvrzí 388, Odolena Voda o prominutí platby příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ za leden a únor 2001 z důvodu pobytu syna Jakuba v léčebně v Říčanech.

10. Termín konání zastupitelstva města na den 12. 3. 2001 od 17.00 hodin v ZK AERO s následujícím programem :

1) Kontrola usnesení od minulého ZM + úkolů r. 2000

2) Zpráva o činnosti rady města

3) Prodej majetku (garáží ) v ul. Seifertova

4) Prodej bytů v čp. 204 - 206

5) I. část veřejné diskuse

6) Volba místostarosty, člena rady města a předsedy kontrolního výboru

7) Schválení členů finančního výboru

8) II. část veřejné diskuse

 

Rada města - souhlasí

1. S vyúčtováním spotřebované el. energie v předávacích stanicích tepla za rok 2000 do ceny tepla za rok 2000 jednotlivým nájemníkům.

2. S realizací stavby kanalizace a vodovodu k rodinným domkům v lokalitě pod ulicí Nová s podmínkou, že práce v ulici Nová budou dokončeny před zahájením prací na povrchu komunikace.

 

Rada města - zamítla

1. Žádost p. Ladislava Kladišovského, bytem Dolní náměstí 384, Odolena Voda o odkoupení pozemku parc. č. 241/80 o celkové výměře 42 m2 v k..ú. Odolena Voda.

2. Žádost p. Jiřího Plachého, bytem Husova čp. 214, Odolena Voda, na změnu nájemní smlouvy na služební byt z doby určité na nájemní smlouvu na byt na dobu neurčitou.

 

Rada města - vyjádřila

1. Svou vůli řešit situaci ve vyúčtování tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o. formou dodatku ke kupní smlouvě na dodávku tepla s podmínkou dodržení účinnosti celé topné soustavy dle předložené kalkulace nejméně ve výši 82,8 % při dodržení aktuální ceny tepla vyráběného ze zemního plynu, popř. z jiného topného média, které nebude převyšovat aktuální cenu tepla vyráběnou ze zemního plynu.

 

Rada města - prohlašuje

1. Za člena zastupitelstva města náhradníka pana Karla Trejbala, bytem Čs. armády čp. 366, Odolena Voda, za volební stranu ČSSD.

 

Rada města - doporučuje

1. Zastupitelstvu města prodat obálkovou metodou garáže č. 1, 4 a 8 v Seifertově ulici v majetku města za minimální vyvolávací cenu 110.000,- Kč za garáž.

 

Rada města - navrhuje

1. Nabídku všech zájemců na všechny 3 garáže zároveň. Zájemce s nejvyšší nabídkou bude mít možnost výběru konkrétní garáže. Kupní cena na garáž bude splatná při podpisu smlouvy v plné výši.

 

Rada města - rozhodla

1. Zatím neúčtovat za období roku 1999 spotřebovanou el. energii v předávacích stanicích jednotlivým uživatelům.

 

Rada města - odvolává

1. Ing. TomášeHrabánka, bytem V Malém háji 354, Odolena Voda, z funkce předsedy finanční komise a p. ing. Michala Švábenického, bytem V Malém háji čp. 358, Odolena Voda a paní Odehnalovou Evu, bytem V Malém háji 361, Odolena Voda z funkce členů finanční komise k datu 28.2.2001.

 

Rada města - jmenuje

1. Pana Ivana Koblice, bytem V Malém háji 350, Odolena Voda, vedoucím odboru samosprávy s nástupem možným co nejdříve se zkušební dobou 3 měsíce.

 

Rada města - bere na vědomí

1. Informaci starosty města o situaci v jednání mezi firmou CZ Stavební holding Pardubice a.s. a firmou KENVELO s.r.o. Praha 5 ohledně výstavby 450 bytů v zóně "Cukrovar�.

 

Usnesení zpracovala : PhDr. Martináková Libuše

Usnesení odsouhlaseno :

N e d o m a Jiří starosta města Odolena Voda

 

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

 

3/01/1 - Projednat na zasedání ZM úpravu vyhlášky o nakládání s odpady na území města Odolena Voda v bodě "způsob úhrady�.

O : p. starosta

T : zasedání ZM

 

3/01/2 - Podepsat smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno s firmou TRANSGAS a.s. Praha.

O : p. starosta

T : 1.3.2001

 

3/01/3 - Informovat o přidělení nebytového prostoru v čp. 249 na Horním náměstí v Odoleně Vodě .

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/4 - Uzavřít smlouvu o věcném břemenu na uložení kanalizační stoky z ulice Boční na pozemek parc. č. 912/2 v k.ú. Odolena Voda.

O : p. starosta T : 1.3.2001

 

3/01/5 - Informovat pana Štefanika, bytem Komenského 276, Odolena Voda, o rozložení úhrady na koupi garáže dle rozhodnutí RM.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/6 - Ukončit nájemní smlouvu výpovědí na garáže č. 1, 4 a 8 v ulici Seifertova v Odoleně Vodě dle rozhodnutí RM.

O : p. starosta

T : 1.3.2001

 

3/01/7 - Prodat na zasedání ZM garáže č. 1, 4 a 8 v ulici Seifertova v Odoleně Vodě.

O : p. starosta

T : zasedání ZM

 

3/01/8 - Zveřejnit záměr města na pronájem bytu a nebytového prostoru v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí v Odoleně Vodě.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/9 - Zaúčtovat dovyúčtování tepla za rok 2000 spotřebovanou elektrickou energii v předávacích stanicích tepla.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/10 - Informovat pana Chadimu o souhlasném stanovisku města k projektové dokumentaci pro stavební povolení na výstavbu kanalizačního řadu a vodovodu k rodinným domkům v lokalitě pod ulicí Nová.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/11 - Informovat pana Kladišovského o zamítnutí žádosti na odkoupení pozemku parc. č. 241/80 v k.ú. Odolena Voda.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/12 - Informovat pana Plachého, bytem Husova 214, Odolena Voda o zamítnutí jeho žádosti na změnu nájemní smlouvy na služební byt.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/13 - Informovat firmu HARPEN ČR s.r.o. Praha 1 o vůli města uzavřít dodatek ke kupní smlouvě na dodávku tepla v otázce spotřebované elektrické energie v předávacích stanicích za podmínek stanovených radou města.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/14 - Složení slibu nového člena ZM pana Karla Trejbala, bytem Čs. armády čp. 366, Odolena Voda.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

3/01/15 - Odvolání předsedy a členů finanční komise.

O : p. starosta

T : 1.3.2001

 

3/01/16 - Zajistit sál a pozvánky na zasedání ZM.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

3/01/17 - Jmenovat vedoucího odboru samosprávy.

O : p. starosta

T : 1.3.2001

 

3/01/18 - Informovat pana Michala Lukeše, bytem Pod Tvrzí 388, Odolena Voda, o odsouhlasení prominutí platby příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ.

O : ing. Sochůrek

T : 1.3.2001

 

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/9 - Vyhodnotit plnění úkolů v usnesení ZM za rok 2000.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

2/01/10 - Zjistit podmínky výsadby lesů na území města včetně všech právních souvislostí.

O : ing. Sankotová

T : 28.2.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/1 - Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí s firmou KENVELLO CZ spol. s r.o.

O : p. starosta

T : 14.12.2000

 

15/00/13 - Zajistit školení odborné způsobilosti pro pracovníky MěÚ, upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

15/00/17 - Dořešit návrh řešení problémů v čp. 395.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

14/00/4 - Předložit nový návrh firmy CENTRA v.o.s. na zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta T : 31.3.2001

 

13/00/5 - Prověřit novou kalkulaci na jedno jídlo pro stravovnu v mateřské školce a ve školní jídelně.

O : kontrolní komise

T : 28.2.2001

 

13/00/6 - Připravit návrh na řešení vybudování nové opěrné zdi mezi pozemkem města pozemkem paní Kudrnové, Postřižínská 79, Odolena Voda.

O : stavební komise

T : 31.1.2001

 

11/00/6 - Připravit novelu vyhlášky o výši příspěvku za docházku dítěte do MŠ, zjištění ceny v okolních obcích za docházky do MŠ.

O : p. starosta + zástupce starosty

T : 28.2.2001

 

11/00/7 - Připravit kritéria na přijímání dětí do MŠ.

O : p. starosta + ředitelka MŠ

T : 28.2.2001

 

10/00/15 - Vytypovat objekty pro vybudování přístřeší.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2000

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001


Vítejte v Odoleně Vodě