Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 02/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 18.01. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 2 / 2001 ze dne 18. ledna 2001Rada města - schvaluje

1. Slevu z nájemného ve výši 20 % skutečných nákladů na vytápění za rok 1999, pokud možno prodloužením doby zápočtu nájemného ve 12-ti bytech půdní nástavby čp. 268-270.

2. Při kontrole vyúčtování za dodávky tepla v roce 1998 byla zjištěna chyba v celkové výši 128.458,- Kč. Rada města schvaluje zúčtovat nájemníkům tento přeplatek při vyúčtování služeb za rok 2000 samostatnou položkou.

3. Čerpání zbylé částky Státního fondu životního prostředí, tj. 3.729.774,- Kč dle přílohy č. 1 usnesení.

4. Stanovila cenu za svoz a likvidaci odpadu na rok 2001 ve výši 384,- Kč na obyvatele za rok, tj. 32,- Kč na obyvatele / měsíc.

 

Rada města - souhlasí

1. S opravou usnesení z jednání rady města č. 1/2001 :

Rada města schvaluje bod 4. - Odměny poskytované neuvolněným členům Zastupitelstva města Odolena Voda a nečlenům zastupitelstva za výkon funkce s účinností od 1.1.2001.

 

Rada města - zamítla

1. Žádost paní Ivety Kolářové, bytem Mírová 430, Klecany, o prominutí nájemného z nebytových prostor v čp. 24 na Dolním náměstí za poslední tři měsíce nájmu, tj. za měsíce 12/2000, 1/2001 a 2/2001 z principielních důvodů.

2. Žádost p. Kladišovského Ladislava, bytem Dolní náměstí 384, Odolena Voda o odkoupení pozemku parc. č. 241/80 o výměře 42 m2 v k. ú. Odolena Voda. Důvod odkoupení neodpovídá územnímu plánu.

 

Usnesení zpracoval : p. Král Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

 

ing. P o k o r n ý Miloslav N e d o m a Jiří místostarosta starosta města Odolena Voda

 

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

2/01/1 - Informovat firmu CENTRA v.o.s. a finanční odbor MěÚ o odsouhlasení slevy nájmu v čp. 268 - 270.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/2 - Zveřejnit schválenou cenu za svoz a likvidaci odpadu na rok 2001.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/3 - Informovat paní Ivetu Kolářovou o zamítnutí její žádosti na prominutí nájmu z nebytového prostoru v čp. 24.

O : ing. Sochůrek T : 8.2.2001

 

2/01/4 - Informovat pana Kladiševského o zamítnutí žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 241/80 v k.ú. Odolena Voda.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/5 - Doplnit tabulku odměn u jednotlivých občanů o název komise, ve které pracuje.

O : ing. Sochůrek

T : ihned

 

2/01/6 - Prověřit předložený dodatek ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - po právní stránce.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/7 - Zaslat podklady o dodávkách tepla Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem.

O : ing. Sochůrek

T : 8.2.2001

 

2/01/8 - Vyčíslit chybu při vyúčtování dodávky tepla za rok 1998 a zúčtovat je nájemníkům formou přeplatku při vyúčtování služeb za rok 2000-

O : ing. Sochůrek

T : 31.5.2001

 

2/01/9 - Vyhodnotit plnění úkolů v usnesení ZM za rok 2000.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

2/01/10 - Zjistit podmínky výsadby lesů na území města včetně všech právních souvislostí.

O : ing. Sankotová

T : 28.2.2001

 

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

1/01/1 - Projednat na RM a ZM odměny občanům a neuvolněným členům ZM.

O : p. starosta

T : zasedání RM a ZM

 

1/01/4 - Projednat na zasedání ZM návrh na výši odměn neuvolněným členům ZM a nečlenům ZM za výkon funkce.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

1/01/7 - Připravit podklady pro poskytnutí slevy za teplo v půdní nástavbě čp. 268 - 270 za rok 1999.

O : ing. Sochůrek

T : 18.1.2001

 

1/01/10 - Doložit rozklad pracovní ceny za 1 GJ ve výši 153,- Kč při podání nabídky na zainvestování a provozování kotelny V Malém háji.

O : HARPEN ČR s.r.o. Praha 1

T : 18.1.2001

 

16/00/1 - Projednat na zasedání ZM jednorázovou odměnu pí Odehnalové a Mgr. Predigerové.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/1 - Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí s firmou KENVELLO CZ spol. s r.o.

O : p. starosta

T : 14.12.2000

 

15/00/13 - Zajistit školení odborné způsobilosti pro pracovníky MěÚ, upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

15/00/14 - Připravit úpravu jednacího řádu zastupitelstva města.

O : p. starosta

T : 2.1.2001

 

15/00/15 - Připravit návrh znění vyhlášky o nakládání s odpady na území města Odolena Voda .

O : p. starosta

T : 2.1.2001

 

15/00/17 - Dořešit návrh řešení problémů v čp. 395.

O : ing. Sochůrek

T : 31.1.2001

 

15/00/18 - Vypracovat návrh jednacího řádu rady města.

O : p. starosta

T : 2.1.2001

 

14/00/4 - Provést jednání s firmou CENTRA v.o.s. o zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta , ing. Pokorný T : 31.12.2000

 

14/00/7 - Prověřit rozúčtování tepla v obecních bytech za rok 1998.

O : ing. Sochůrek

T : 23.11.2000

 

13/00/5 - Prověřit novou kalkulaci na jedno jídlo pro stravovnu v mateřské školce a ve školní jídelně.

O : kontrolní komise

T : 30.11.2000

 

13/00/6 - Připravit návrh na řešení vybudování nové opěrné zdi i úé Kudrnové, Postřižínská 79, Odolena Voda.

O : stavební komise

T : 31.1.2001

 

11/00/6 - Připravit novelu vyhlášky o výši příspěvku za docházku dítěte do MŠ, zjištění ceny v okolních obcích za docházky do MŠ.

O : p. starosta + zástupce starosty

T : 28.2.2001

 

11/00/7 - Připravit kritéria na přijímání dětí do MŠ.

O : p. starosta + ředitelka MŠ

T : 28.2.2001

 

10/00/15 - Vytypovat objekty pro vybudování přístřeší.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2000

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001


Vítejte v Odoleně Vodě