Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 01/2001 městské rady města Odolena Voda

Datum: 04.01. 2001

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001Rada města - schvaluje

1. Rozdělení odměn za r. 2000 předsedům komisí a jednotlivým členům komisí podle následující tabulky a doporučuje ZM schválit odměny těmto neuvolněným členům ZM.

Příloha č. 1A, 1B

2. Uzavření nájemní smlouvy s Vodárnami Kladno - Mělník a.s. na provozování nové ČOV a nově postavených kanalizačních stok v Odoleně Vodě na dobu neurčitou, s ročním nájmem 100,- Kč, s účinností od 1.1.2001.

3. Termín zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda dne 22. 1. 2001 v ZK AERO od 17.00 hodin s tímto programem :

1) Kontrola usnesení ZM

2) Zpráva o činnosti RM

3) Pravidla hospodaření města do schválení rozpočtu na rok 2001

4) I. část veřejné diskuse

5) Odměny členům ZM - pracujících v komisích za rok 2000

6) Měsíční odměny neuvolněným členům ZM a předsedům komisí - nečlenům ZM na rok 2001

7) Volba místostarosty a člena RM

8) Volba předsedů výborů ZM

9) II. část veřejné diskuse

4. Odměny poskytované neuvolněným členům Zastupitelstva města Odolena Voda a nečlenům zastupitelstva za výkon funkce s účinností od 1.1.2001 podle následující tabulky a doporučuje je zastupitelstvu ke schválení :

a) měsíční odměna za výkon funkce :

člena rady města 1.200- Kč / měs.

předsedy finančního výboru 1.200- Kč / měs.

předsedy kontrolního výboru 1.200- Kč / měs.

předsedy finanční komise x) 900,- Kč / měs.

předsedy kontrolní komise x) 0,- Kč / měs.

předsedy stavební komise 1.200,- Kč / měs.

předsedy bytové komise 1.200,- Kč / měs.

předsedy sociální komise 1.200,- Kč / měs.

předsedy komise pro občanské záležitosti 1.200,- Kč / měs.

předsedy kulturní komise 1.200,- Kč / měs.

předsedy přestupkové komise 1.200,- Kč / měs.

předsedy komise pro životní prostředí 1.200,- Kč / měs.

předsedy škodní a likvidační komise 900,- Kč / měs.

člena zastupitelstva 400,- Kč / měs.

x) do doby, než bude zvolen předseda finančního, popř. kontrolního výboru

b) další odměna za výkon funkce v plné výši podle prováděcího právního předpisu.

5. Pravidla, podmínky a výši odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva i nečlenům zastupitelstva za výkon funkce

- podle přílohy č. 2 a doporučuje je zastupitelstvu ke schválení.

 

Rada města - vyslovuje nespokojenost

1. S plněním úkolu č. 15/00/3 (uzavření nájemní smlouvy s pí Jitkou Sedláčkovou) panem tajemníkem ing. Sochůrkem a s uvedenými důvody jeho nesplnění (dovolená pana tajemníka a jeho nezastupitelnost na MěÚ).

 

Rada města - trvá

1. Na písemném rozkladu částky 153,- Kč / 1 GJ pracovní ceny při uzavření kupní smlouvy na dodávku tepla z kotelny K1 V Malém háji v r. 1998. Rozklad provede firma HARPEN ČR s.r.o., Praha 1 - do 15. 1. 2001.

 

Rada města - bere na vědomí

1. Nevratnou účelovou dotaci z FRR Okres. úřadu Praha - východ Praha 1 ve výši 4,6 mil. Kč na výstavbu ČOV v Odoleně Vodě.

 

Usnesení zpracoval : ing. Radolf Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

 

ing. P o k o r n ý Miloslav N e d o m a Jiří zástupce starosty starosta města Odolena Voda

 

 

Příloha č. 1 A

Odměny předsedům a komisím Rady města Odolena Voda za činnost v roce 2000

 

název komise předseda odměna předsedy členové komise

=======================================================================

komise kulturní p. Straka Roman 1.200,- Kč 6.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise pro občanské Mgr. Průchová Marie 1.200,- Kč 6.000,- Kč

záležitosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise životního p. Odehnal Josef 1.200,- Kč 6.000,- Kč

prostředí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise sociální PhDr. Martináková Libuše 1.200,- Kč 6.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise stavební ing. Vacík Petr 1.200,- Kč 6.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise bytová pí Jandusová Oldřiška 1.200,- Kč 6.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise pro projednávání JUDr. Kestl Milan 1.200,- Kč 6.000,- Kč

přestupků

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise finanční ing. Hrabánek Tomáš 800,- Kč 4.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise škodní p. Mikoláš Jaroslav 800,- Kč 4.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

komise kontrolní Mgr. Klíglová 0,- Kč 0,- Kč

=======================================================================

C E L K E M 10.000,- Kč 50.000,- Kč

=======================================================================

C E L K E M KOMISE : 60.000,- Kč

=======================================================================

 

 

 

Příloha č. 2

Pravidla, podmínky a výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva i nečlenům zastupitelstva za výkon funkce

 

1) Měsíční odměna a další odměna po dobu kalendářního roku náleží neuvolněným členům zastupitelstva i nečlenům zastupitelstva na základě hodnocení za předchozí období, a to vždy od 1. 11. do 31. 10. :

2) Individuálně bude hodnocena :

- u člena zastupitelstva města jeho účast na jednání zastupitelstva

- u člena rady města jeho účast na jednání rady města

- u předsedy výboru, předsedy komise, předsedy zvláštního orgánu jeho činnost ve funkci

V případě souběhu výkonu funkcí se stejnou maximální výší odměny je pro výši odměny rozhodující nejvyšší ohodnocení.

3) Pokud hodnocený zastával funkci pouze část hodnoceného období, je hodnocen pouze za toto období.

4) Vyhodnocení účasti členů zastupitelstva a rady města na jednání provede místostarosta, vyhodnocení činnosti předsedů provede rada města na návrh místostarosty každoročně do 30. listopadu.

5) Zprávy o činnosti za hodnocené období předloží předsedové na MěÚ každoročně do 10. listopadu.

6) Měsíční odměna a další odměna za výkon funkce člena zastupitelstva náleží neuvolněnému členu zastupitelstva ve výši :

- 400,- Kč při jeho účasti na jednání zastupitelstva města větší než 80 %

- 200,- Kč při jeho účasti na jednání zastupitelstva města v rozmezí 50 až 80 %

- 0,- Kč při jeho účasti na jednání zastupitelstva města menší než 50 %.

7) Měsíční odměna a další odměna za výkon funkce člena rady města náleží neuvolněnému členu zastupitelstva ve výši :

- 1.200,- Kč při jeho účasti na jednání rady města větší než 80 %

- 600,- Kč při jeho účasti na jednání rady města v rozmezí 50 až 80 %

- 0,- Kč při jeho účasti na jednání rady města menší než 50 %.

8) Měsíční odměna a další odměna za výkon funkce předsedy výboru, předsedy komise, předsedy zvláštního orgánu náleží neuvolněnému členu zastupitelstva i nečlenu zastupitelstva ve výši :

- 1.200,- Kč při hodnocení jeho činnosti stupněm výborný

- 600,- Kč při hodnocení jeho činnosti stupněm dobrý

- 0,- Kč při hodnocení jeho činnosti stupněm vyhovující nebo horší.

9) Pokud neuvolněný člen zastupitelstva města v hodnoceném období ještě nezastával funkci člena zastupitelstva, náleží mu v následujícím kalendářním roce měsíční odměna a další odměna ve výši 400,- Kč.

10) Pokud neuvolněný člen zastupitelstva města nebo nečlen zastupitelstva města v hodnoceném období ještě nezastával funkci člena rady města, předsedy výboru, předsedy komise, předsedy zvláštního orgánu, náleží mu v následujícím kalendářním roce měsíční odměna a další odměna ve výši 1.200,- Kč.

11) Měsíční odměna podle těchto pravidel bude poskytnuta poprvé za měsíc leden roku 2002.

12) Další odměna podle těchto pravidel bude poskytnuta poprvé za první pololetí roku 2002.

13) Vyhodnocení podle těchto pravidel bude provedeno poprvé v r. 2001 za období od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2001.

14) Zprávy o činnosti podle těchto pravidel budou předloženy poprvé v r. 2001 za období od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2001.

 

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

1/01/1 - Projednat na RM a ZM odměny občanům a neuvolněným členům ZM.

O : p. starosta

T : zasedání RM a ZM

 

1/01/2 - Uzavření nájemní smlouvy na provozování nové ČOV s VKM a.s. za podmínek schválených RM.

O : p. starosta

T : 18.1.2001

 

1/01/3 - Objednat sál a zajistit pozvánky na zasedání ZM.

O : ing. Sochůrek

T : 10.1.2001

 

1/01/4 - Projednat na zasedání ZM návrh na výši odměn neuvolněným členům ZM a nečlenům ZM za výkon funkce.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

1/01/5 - Vyúčtovat nenávratnou účelovou dotaci na výstavbu ČOV jako vlastní zdroje města Odolena Voda.

O : p. starosta T : 31.1.2001

 

1/01/6 - Zveřejnit inzerát na vedoucího odboru samosprávy.

O : ing. Sochůrek

T : 18.1.2001

 

1/01/7 - Připravit podklady pro poskytnutí slevy za teplo v půdní nástavbě čp. 268 - 270 za rok 1999.

O : ing. Sochůrek

T : 18.1.2001

 

1/01/8 - Připravit seznamy odměn pro předsedy a členy komisí k projednání ZM.

O : ing. Sochůrek

T : 18.1.2001

 

1/01/9 - Vyzvat předsedy komisí RM k rozdělení stanovené finanční částky mezi členy příslušné komise.

O : ing. Sochůrek

T : 5.1.2001

 

1/01/10 - Doložit rozklad pracovní ceny za 1 GJ ve výši 153,- Kč při podání nabídky na zainvestování a provozování kotelny V Malém háji.

O : HARPEN ČR s.r.o. Praha 1

T : 18.1.2001

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

16/00/1 - Projednat na zasedání ZM jednorázovou odměnu pí Odehnalové a Mgr. Predigerové.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001

 

15/00/1 - Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí s firmou KENVELLO CZ spol. s r.o..

O : p. starosta

T : 14.12.2000

 

15/00/3 - Uzavřít nájemní smlouvu na byt v čp. 282 s paní Jitkou Sedláčkovou, bytem Kpt. Nálepky 273, Odolena Voda za podmínek schválených radou města.

O : p. starosta

T : 14.12.2000

 

15/00/13 - Zajistit školení odborné způsobilosti pro pracovníky MěÚ, upravit organizační, pracovní a skartační řád.

O : ing. Sochůrek

T : 31.3.2001

 

15/00/14 - Připravit úpravu jednacího řádu zastupitelstva města.

O : p. starosta

T : 2.1.2001

 

15/00/15 - Připravit návrh znění vyhlášky o nakládání s odpady na území města Odolena Voda .

O : p. starosta

T : 2.1.2001

 

15/00/17 - Dořešit návrh řešení problémů v čp. 395.

O : ing. Sochůrek

T : 31.1.2001

 

15/00/18 - Vypracovat návrh jednacího řádu rady města.

O : p. starosta

T : 2.1.2001

 

14/00/4 - Provést jednání s firmou CENTRA v.o.s. o zastupování města při dodávkách tepla a pronájmu nebytových prostor v PS.

O : p. starosta

ing. Pokorný T : 31.12.2000

 

14/00/7 - Prověřit rozúčtování tepla v obecních bytech za rok 1998.

O : ing. Sochůrek

T : 23.11.2000

 

13/00/5 - Prověřit novou kalkulaci na jedno jídlo pro stravovnu v mateřské školce a ve školní jídelně.

O : kontrolní komise

T : 30.11.2000

 

13/00/6 - Připravit návrh na řešení vybudování nové opěrné zdi i úé Kudrnové, Postřižínská 79, Odolena Voda.

O : stavební komise

T : 31.1.2001

 

11/00/6 - Připravit novelu vyhlášky o výši příspěvku za docházku dítěte do MŠ, zjištění ceny v okolních obcích za docházky do MŠ.

O : p. starosta + zástupce starosty

T : 28.2.2001

 

11/00/7 - Připravit kritéria na přijímání dětí do MŠ.

O : p. starosta + ředitelka MŠ

T : 28.2.2001

 

10/00/15 - Vytypovat objekty pro vybudování přístřeší.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2000

 

14/99/16 - Připravit všechny podklady pro změnu územního plánu sídelního útvaru města Odolena Voda.

O : p. starosta , ing. Sochůrek stavební úřad, stavební komise

T : 28.2.2001


Vítejte v Odoleně Vodě