Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města č. 1/2007 ze dne 11. ledna 2007

Číslo usnesení: 01/2007 |  

Datum: 11.01. 2007

Upravená verze dle zák. 101/2000 Sb.

U S N E S E N Í

 z  jednání  Rady města  č.  1 / 2007  ze  dne  11.  ledna 2007 

 

Rada  města  -  s c h v a l u j e :

 

1.   Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. A73  v ul. U Radnice 455 v Odoleně Vodě, na dobu určitou od 1.3.2007 do 28.2.2008 s panem M. S., bytem …, ostatní ujednání smlouvy ze dne 1.3.2006 zůstávají beze změn.

2.  Zveřejnit záměr o pronájmu nebytových prostor  v ulici Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě, v I. a II. NP o celkové výměře 181 mod 9.2.2007, roční výše nájmu 78.523,-- Kč (433,80 Kč/m2), na dobu neurčitou s tím, že zájemce bude povinen při provozování činnosti respektovat omezení provozní doby v době nočního klidu, tj od 22.00 do 6.00 hodin .

3.  Uzavřít s  firmou Aryka In-West a.s., se sídlem Na Harfě 1, 190 00 Praha 9,  budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky  do pozemku parc. č. 295 v k. ú. Dolínek v ul. Čenkovská v Odoleně Vodě za  cenu 100,-- Kč za každou inženýrskou síť.

RM souhlasí s uložením veřejného osvětlení do pozemku města bez zřízení věcného břemene.

4.   a) Uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 402, v obytném domě v ul. Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě s nájemci manželi H.,  k datu 28. 02. 2007, po předložení dokladu o  postoupení pohledávky vůči městu Odolena Voda, která k  28. 2. 2007 bude činit 294.795,20  Kč.

       b) Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 402 v obytném domě v ul. Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě  se slečnou  A. V. bytem … na dobu neurčitou,  s účinností od .3.2007 za podmínky, že bude uzavřena dohoda o skončení nájmu se stávajícími nájemci.

5. Plán oprav obytných domů v majetku města Odolena Voda pro rok 2007 tak, jak jej předložila Centra a.s.,  s tím, že navíc  bude provedena výměna hlavních vchodových dveří u domů čp. 268 – 270 v ulici Kpt. Jaroše a u objektů čp. 221, 224, 225,226, 385 budou opravy prováděny až nejdříve ve II. pololetí roku 2007  a po předchozím souhlasu  rady města. Viz příloha č.1 usnesení RM,

6. Zveřejnění záměru pronajmout v souladu ze Zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, za účelem provozování vodárenské infrastruktury – KANALIZACE, dle přiložené specifikace – viz  příloha č.2 usnesení RM, společnosti Středočeské vodárny, a.s.,se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, za cenu 100,-- Kč/rok, na dobu určitou, a to do doby vložení předmětu nájmu  do majetku Vodárny Kladno – Mělník, a.s..

7. Zveřejnění záměru  pronajmout v souladu ze Zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění za účelem provozování vodárenskou infrastrukturu – VODOVOD, dle přiložené specifikace – viz příloha č.3 usnesení RM, společnosti Středočeské vodárny, a.s.,se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, za cenu 100,-- Kč/rok, na dobu určitou, a to do doby vložení předmětu nájmu  do majetku Vodárny Kladno – Mělník, a.s..

8.  Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor  v ul. Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě,     v  I. NP, o 4 místnostech, celkové výměře 56,89 m2, Farní charitě Neratovice, se sídlem Kojetická 1021, 277 11 Neratovice,  za účelem provozování pečovatelské služby od 1.2.2007 na dobu neurčitou, výše ročního nájmu 10,-- Kč a měsíční zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor  ve výši 2.100,-- Kč pro rok 2007 s tím, že tyto zálohy budou každoročně  upravovány (dodávka tepla, TUV, SV, elektrickou energii ve společných prostorech, úklid společných prostor). Odběr  elektrické energie si hradí nájemce samostatně.

9. Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor objektu čp.90 - restaurace Opera v Odoleně Vodě Dolínku, v termínu dle uzavřené nájemní smlouvy, t.j.  ke dni  30. 4. 2007.

10.  V souladu s Nařízením vlády  č. 397/1992 Sb., zaslání dopisu PČR OO Odolena Voda s požadavky na plnění následujících úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku :

-         předání písemné zprávy o stavu veřejného pořádku na území města Odolena Voda v roce 2006

-         návrhy na opatření k zabezpečení místního pořádku

-         pověření zástupce ke spolupráci na preventivní a výchovné činnosti obce (spolupráce s manažerem prevence kriminality obce)

-         zabezpečení veřejného pořádku v průběhu a v době ukončení akce – diskotéka – konaných v provozovně Santa Maria, Dolní nám.čp. 27 v Odoleně Vodě každou sobotu.

11.  Termín konání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda dne 29.1.2007 od 17.00 hodin v Závodním klubu AERO s tímto programem :   

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

3. Změna č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2006

4. I. část veřejné diskuse

5. Volba přísedícího Okresního soudu Praha - východ

6. Koupě pozemku st.p. č. 722/1 v k.ú. Odolena Voda do vlastnictví města

7. Výše odměn členům Zastupitelstva města Odolena Voda

8. Změna č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2007

9. Záměr na další využití objektu čp. 90  restaurace Opera v Dolínku.

10. Vložení vodohospodářského majetku do akciové společnosti VKM

11. Pravidla pro výkon kontrolní činnosti FV a KV ZM  a plán činnosti FV a KV na rok 2007

12. Odstoupení od záměru na výstavbu garáží u Igepy 

13. II.  část veřejné diskuse.

12. Pokračovat ve sběru použitých pneumatik pro celý kalendářní rok 2007 včetně uzavření smlouvy o jejich likvidaci se společností A.S.A. spol.s.r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8.

13.   Výroční zprávu města Odolena Voda za rok 2006 o poskytování informací dle zákona. č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - příloha č.4 usnesení RM.

 

14.  a)  Grantový program v oblasti sportu pro rok 2007 v tomto znění :

 - podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

 - podpora sportovních aktivit zdravotně postižených osob

 - organizování sportovních akcí na území města Odolena Voda

 - podpora činnosti místních sportovních oddílů a sdružení pro děti a mládež

 

  b) Grantový program v oblasti kultury pro rok 2007 v tomto znění :

- podpora společenských aktivit dětí a jejich rodičů

- podpora akcí a činností zaměřených na věkovou skupinu 12–18 let

- podpora akcí určených pro všechny obyvatele města

- podpora činnosti spolků, sdružení a souborů zejména s důrazem na jejich

prezentaci jak přímo v Odoleně Vodě, tak v širším regionálním měřítku.

 

15.  Prodloužení smlouvy s firmou Ropid, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1,  na místní jízdné mezi dolní částí města, Dolínkem a horní částí města Odolena Voda.

 

Rada  města  -  v y d á v á    s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o :

1. Ke změně vzhledu stavby přístřešku nad hlavním vchodem rodinného domu  č.p. 99 v ul. Postřižínská v Odoleně Vodě situovaného na pozemku stav. parc. 105 v  k.ú. Odolena Voda pro Ing. D. D., …  .

 

2.  S prodloužením platnosti územního rozhodnutí  vydaného  na pozemek p.č. 228/12 v k.ú. Dolínek a pozemek p.č. 251 v k.ú. Odolena Voda do 30.4.2008 pro firmy Panini, s.r.o. a  Guttuso, s.r.o., obě firmy se sídlem Sochařská 12/312, 170 00 Praha 7.

 

Rada  města  -  d o p o r u č u  j e :

1. Projednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku st.p. č. 722/1 v k.ú. Odolena Voda – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 216 m2 od společnosti Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, za celkovou cenu včetně nákladů spojených s převodem 415.000,-- Kč (slovy čtyřistapatnácttisíc korun českých).

2. Předložit k projednání na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda Dohodu o zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku do akciové společnosti VKM, se sídlem U Vodojemu 3085,  272 80 Kladno.

3.  Ke schválení na zasedání  Zastupitelstva města Odolena Voda návrh úpravy  rozpočtu města č. 1 na rok 2007, a to v opatřeních č. 1/2007 – 29/2007 - příloha č.5 usnesení RM.

4.  Předložit k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda 6. úpravu rozpočtu města Odolena Voda na rok 2006 v rozsahu rozpočtových opatření č. 217/2006–522/2006 – příloha č.6 usnesení RM.

5.  Předložit na zasedání  Zastupitelstva města Odolena Voda návrh Plánu činnosti a návrh Pravidel pro výkon kontrolní činnosti Finančního a Kontrolního  výboru  Zastupitelstva města Odolena Voda.

6.  Po vyjádření Škodní a likvidační komise předložit na zasedání zastupitelstva města  návrh na odpis níže uvedených pohledávek  města  na bytovém hospodářství do nákladů:

- neuhrazená faktura města za vyúčtované  služby a teplo v nebytových prostorách v čp. 314 v ulici Ke Stadionu 314 ve výši 29.758,70 Kč

- ztrátu z plošné ceny tepla v plynové kotelně v ulici U Závodu čp. 205 za rok 1997 ve výši  198.271,-- Kč

- ztrátu za neuhrazenou fakturu firmou Pražské pozemní stavby s.r.o. za dodávku tepla za období říjen až prosinec 1994 do obytného domu čp. 394 ve výši 59.991,10 Kč.

7.  V souladu s rozhodnutím RM č. 11/2006 předložit na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda návrh k odstoupení od záměru na výstavbu garáží na pozemcích parc. č. 241/98 – 241/134 v k. ú. Odolena Voda  mezi místní komunikací ul. Ke Stadionu (u areálu IGEPA) a dálnicí D8 jednotlivým zájemcům.

8. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda úpravu výše měsíčních odměn za výkon funkce členům zastupitelstva na základě Nařízení vlády č. 614/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 takto :

člen rady města                                    1.730,-- Kč

předseda výboru a komise                   1.420,-- Kč

člen zastupitelstva                                    590,-- Kč.

9. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda  záměr na další využití objektu čp. 90  restaurace Opera v Dolínku.

 

Rada  města  -  b e r e    n a   v ě d o m í :

 

1. Výsledek zadávacího řízení „Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci místní komunikace ul. U Fary v  Odoleně Vodě“ tak, jak jej předložila výběrová komise a uložila zahájit jednání o podrobnostech projektového řešení akce a výši ceny se společností Autorizovaná projekce, Ing. Petr Potužník, Na Úlehli 7, 140 00 Praha 4. 

Usnesení zapsal  :                    Ing. Hladík Miloš, v.r.

       B l a h n o v á     Jana, v.r.                 O d e h n a l o v á    Eva, v.r.  

místostarostka města Odolena Voda        starostka města Odolena Voda

 příloha č. 1,  příloha č. 2a,  příloha č. 2b,  příloha č. 2c,  příloha č. 2d,

 příloha č. 3a,  příloha č. 3b,  příloha č. 4,

 příloha č. 5a,  příloha č. 5b,  příloha č. 6 


Vítejte v Odoleně Vodě