Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města č. 1/2008 ze dne 10. a 17. ledna 2008

Číslo usnesení: 01/2008 |  

Datum: 10.01. 2008

Vyvěšeno 25.1.2008

Upravená verze dle zák. 101/2000 Sb.

U S N E S E N Í

z  jednání  Rady města  č.  1 / 2008  ze  dne  10. ledna a 17. ledna  2008

 

Rada  města  –  s c h v a l u j e:

1. Podnájem bytu č. B 7/13 v obytném domě č. p. 469 v ul. Nad Štolami v Odoleně Vodě  panu P. K., bytem …, na dobu nezbytně nutnou pro soudní vyřešení majetkoprávních sporů po rozvodu manželství současných nájemců, s účinností od 10. 1. 2008, maximálně však do 31. 12. 2008.

2. a) Zrušení nájemního vztahu k bytu v majetku města Odolena Voda a Bytového družstva Dubina II, se sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice:

·        č. A 23 v ul. Pod Tvrzí 453 v Odoleně Vodě paní J. Č., bytem … k datu 31. 1. 2008

·        č. C 1 v ul. Pod Tvrzí 451 v Odoleně Vodě panu O. M., bytem … k datu 31. 1. 2008

·        č. A 118 v ul. U Radnice 456 v  Odoleně Vodě panu D. M.,bytem … k datu 31. 1. 2008.

     b) Přidělení bytu v majetku města Odolena Voda a Bytového družstva Dubina II, se  sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice, dle schválených kritérií vydaných městem Odolena Voda a uzavření smlouvy o nájmu bytu :

·        č. A 23 (1+KK+L) v ul. Pod Tvrzí 453 v Odoleně Vodě paní A. K., bytem …, ve výši členského podílu … Kč s účinností od 1. 2. 2008.

·        č. C 1 ( 1+KK+L) v ul.Pod Tvrzí 451 v Odoleně Vodě panu F. S., bytem …, ve výši členského podílu …,- Kč s účinností od 1. 2. 2008.

·        č. A 118  (2+KK+L) v ul. U Radnice 456 v Odoleně Vodě panu J. B.,  bytem …, ve výši členského podílu …,- Kč, s účinností od 1. 2. 2008.

3.  Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 9. 1998 s firmou MICRON, se sídlem Ruská 971/2, 100 00 Praha 10, na dobu určitou  s účinností od  1. 1. 2008 do 31. 3. 2008, za cenu nájmu 1.500,- Kč za jednu nádrž a měsíc, ostatní ujednání smlouvy ze dne 30. 9. 1998, dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2006 a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2006 zůstávají beze změn.

4. Úpravu č. 1  rozpočtu města pro rok  2008 v rozsahu rozpočtových opatření č. 1 až  č.18 - příloha č. 1 usnesení, Příloha č 1 usnesení Úprava rozpočtu č. 1-2008 - RO 1-18

5. Úpravu č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2007 v rozsahu rozpočtových opatření č. 140 až č. 218 - příloha č. 2 usnesení.

6. Termín konání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda dne 28. 1. 2008 od 17.00 hodin v Závodním klubu AERO s tímto programem :

1)  Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda

2)  Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

3)  Úprava č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2007

4)  I. část veřejné diskuse

5)  Úprava č.1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2008

6)  Stanovení názvu  ulice v nové zástavbě v Dolínku

7)  Odvolání  a jmenování člena ŠR

8)  II.  část veřejné diskuse

7. Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci  (rekonstrukce ČS Úžická a kanalizace „Stará zástavba“ ul. Postřižínská a ul. Květnová) mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupeným Správou                a údržbou silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org. Středočeského kraje, se sídlem Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště a  městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda za stanovených podmínek. Zřízení věcného břemene je stanoveno dle ceníku jednorázovou úhradou stanovenou ve výši  7.900,- Kč.

8. Platový výměr ředitelce Mateřské školy Odolena Voda,  okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda  paní E. Boháčkové., na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 - neveřejná příloha usnesení  č. 3.

9. Platový výměr ředitelce Základní školy Odolena Voda, okres Praha - východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda,  paní Mgr. A. Sochůrkové. na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 - neveřejná příloha usnesení č. 4 .

 

Rada města  –  n e s c h v a l u j e :

10.  Zrušení nájemního vztahu k bytu v majetku města Odolena Voda a Bytového družstva Dubina II, se sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice č. C 25 v ul. Nad Štolami č.p. 459 v Odoleně Vodě panu B. Š.,  …, k  datu 31.1. 2008.

11. Převod vlastnických práv k majetku ve vlastnictví ČR týkajícího se vybudované komunikace včetně dotčených pozemků – objekt SO 152 – polní cesta P6/40 (právo hospodaření Pozemkový fond ČR) a  poz. č. 1100/5 až 1100/8 v k. ú. Odolena Voda (právo hospodaření ŘSD ČR) do vlastnictví města Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda formou úplatného převodu.

12. Poskytnutí finančního příspěvku na  opravu komínového průduchu v č.p. 263 v ulici Komenského  Bytovému družstvu Účko, se sídlem Seifertova 266, 250 70 Odolena Voda.

13. Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 127/2, 127/32 a 127/56 v k.ú. Dolínek,    se všemi součástmi a právy a povinnostmi a stavbami komunikace pro vozidla a pěší a veřejným osvětlením a dopravním značením mezi ARYKA IN-WEST a.s., se sídlem Na Harfě 1/203, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČ 26722411, zast. předsedou představenstva Z. Karbusickým (prodávajícím) a městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda (kupujícím). Převod výše uvedených nemovitostí bude v orgánech města projednán až po kolaudaci všech rodinných domků postavených v této lokalitě.

 

Rada města  –  v y d á v á  s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o :

14.  S dělením pozemku  parc. č. PK 320 v k. ú. Odolena Voda Pozemkovému fondu České republiky se sídlem ul. Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 s tím, že dělení uvedených pozemků bude provedeno v souladu se změnou č. 1 územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda schválené Zastupitelstvem města dne 24. 9. 2007 a oddělené pozemky budou     bezúplatně převedeny do vlastnictví města Odolena Voda.

 

Rada města  –  d o p o r u č u j e :

15. Projednat na zasedání Zastupitelstva města návrh názvu „U Rybníka“ pro novou místní komunikaci v lokalitě mezi ulicí Čenkovskou a Čenkovským rybníkem č. I. v Odoleně Vodě – Dolínku.

16. Projednat na zasedání Zastupitelstva města odvolání paní PhDr. M. Měchurové, bytem …, z funkce členky Školské rady při Odolena Voda k datu 31. 1. 2008 na její vlastní žádost.

17. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Úpravu č. 1 rozpočtu města pro rok 2008, Příloha č 1 usnesení Úprava rozpočtu č. 1-2008 - RO 1-18.

18. Projednat na zasedání Zastupitelstva města  Úpravu č. 6 rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2007. 

 

Rada města  –  v z a l a   n a   v ě d o m í :

19. Zrušení členství v Bytovém družstvu Dubina II se sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice:    

-         panu D. M., bytem …, k datu 31. 1. 2008

-         paní J. Č., bytem …,    k datu 31.1.2008

-         panu O. M., bytem …, k datu 31.1.2008.

20. Dopis Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 ze dne17. 12. 2007 č.j. 9145/ENV/07 k dokumentaci vlivů záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

 

Rada města  –  u k l á d á :

21.  Svolat jednání zástupců města Odolena Voda a občanského sdružení Volejbal Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, ohledně pronájmu Sportovní haly v Odoleně Vodě.

22. Připravit přibližnou cenovou kalkulaci na oddělené měření jednotlivých spotřebovaných médií ve Sportovní hale a objektu tesko ve Sportovním areálu v Odoleně Vodě.

23. Vyzvat společnost JKD REAL a.s., se sídlem Řehořova 37/937, 130 00 Praha 3 k předložení písemného stanoviska k následujícím  podmínkám Stavební komise:

  • snížení objektu o 1 podlaží, minimálně  zapustit PP o 1,0 m pod stávající úroveň
  • předložit světelně technické posouzení vlivu stavby na rodinné domy na č. parc. st. 88, st. 47 a st. 47 všechny v k.ú. Odolena Voda

·   předložit prostorové zobrazení stavby, zejména: nadhledovou vizualizaci zachycující širší okolí a stavby na sousedních pozemcích a zákres do fotografie z komunikace od Úžic se širším okolím kde bude patrný vliv stavby na panorama města a pohledové studie obytného komplexu vůči okolní zástavbě v ulici Úžická ze všech světových stran

  • vybudování chodníku v ulici Úžická podél celého průčelí stavby s vyústěním na Dolním náměstí a vybudování chodníku z Dolního náměstí do ulice U Kovárny
  • mezi chodník a ulici  Úžickou vybudovat zelený pás pro výsadbu keřů a stromů
  • nesmí dojít ke zúžení vozovky v ulici Úžická
  • investor před zahájením stavby  vysází za každých 10 m zastavěné plochy vzrostlé stromy a vzrostlé keře v k.ú. OV v místech dle určení komise pro ŽP.

 

24. Projednat navržené architektonické řešení  ke stavebním úpravám a půdní vestavby 3 bytů v obytném domě č. p. 257 a 258  v ul. Revoluční v Odoleně Vodě s Ing. arch. L. Jeníkem.

 

 Usnesení zapsal  :     Ing.   Dvořák Martin, v. r.

 

 

 

     B l a h n o v á     Jana ,  DiS.                                         O d e h n a l o v á    Eva

                         v. r.                                                                           v. r.

místostarostka města Odolena Voda                                starostka města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě