Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města č. 1/2009 ze dne 13.ledna 2009

Číslo usnesení: 01/2009 |  

Datum: 13.01. 2009

USNESENÍ z jednání Rady města Odolena Voda č. 1 / 2009 ze dne 13. ledna 2009

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno: 23.1.2009

Rada města – schvaluje:

1. Vypsání druhého kola záměru města na „Pronájem nebytových prostor v č.p. 254 na Horním náměstí v Odoleně Vodě“, v I. NP a I. PP, o celkové rozloze 203,28 m2, v počtu 7 místností, situovaných na pozemku st. parc. č. 327/3 v k.ú. Odolena Voda, za podmínek uvedených v záměru města Odolena Voda:

–      Roční výše nájemného činí 128.444,- Kč (tj. „jednostodvacetosmčtyřistačtyřicetčtyři“ Kč/rok), nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1.7. dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Město Odolena Voda poskytuje slevu ve výši 10 % ročního nájemného z nebytových prostor pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda.

–      Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.

–      Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele, tj. 32.111,- Kč.

–      Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.

–      Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.

–      Nájemce si provede na vlastní náklady revizi elektroinstalace, včetně odstranění drobných závad, a to nejpozději do jednoho měsíce od data uzavření nájemní smlouvy.

–      Případnou rekolaudaci prostor se souhlasem města provede nájemce na vlastní náklady.

 

2. Výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu č. 23/2008 „Na poskytování služeb spočívajících ve vymáhání pohledávek“ včetně uzavření smlouvy mandátní na vymáhání pohledávek města Odolena Voda na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky s Mgr..., bytem..., 130 00 Praha 3, za podmínky, že výše provize z vymožené částky bude ze smlouvy vypuštěna. Druhou firmou v pořadí se stala firma Credit One, a.s., se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1.

 

3. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 117/2007 na akci „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sportovního areálu v Odoleně Vodě“ uzavřené s Doc..., Ing. arch., architektonický ateliér, se sídlem..., 160 00 Praha 6 – Dejvice ze dne 1.10.2007, na rozšíření předmětu smlouvy o řešení jímky pro sběr vody na zavlažování, které si vyžádá navýšení ceny díla o 77.945,- Kč včetně 19 % DPH.

 

4. Paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, podnájem bytu... v Odoleně Vodě pro pana Ing..., bytem..., 252 42 Jesenice, na dobu určitou od 1.2.2009 do 28.2.2010.

 

5. Přidělení bytu..., 250 70 Odolena Voda, prap..., bytem..., 695 03 Hodonín, na dobu určitou jednoho roku ode dne uzavření nájemní smlouvy s možností automatické prolongace, s podmínkou trvání služebního poměru na Obvodním oddělení Policie České republiky Odolena Voda – Čenkov.

 

6. Zrušení nájemního vztahu k bytu v majetku města Odolena Voda a Bytového družstva Dubina II, se sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice:

–      č... v  Odoleně Vodě, paní... a panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, k datu 31.1.2009;

–      č..., 250 70 Odolena Voda, panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, k datu 31.1.2009.

 

7. Přidělení bytu v majetku města Odolena Voda a Bytového družstva Dubina II, se sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice, dle schválených kritérií vydaných městem Odolena Voda, a uzavření smlouvy o nájmu bytu:

–      č... v Odoleně Vodě, paní..., bytem..., 182 00 Praha 8 – Březiněves, ve výši členského podílu 755.000,- Kč s účinností od 1.2.2009;

–      č... v Odoleně Vodě, paní..., bytem..., 463 34 Hrádek nad Nisou, ve výši členského podílu 858.000,- Kč s účinností od 1.2.2009.

 

8. Uzavření dohody se společnostmi ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, a firmou ČSAD Střední Čechy, a.s., se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, na uznávání místního jízdného na části území města Odolena Voda na linkách PID č. 370, 372 a 373 pro rok 2009.

Jedná se o stanovení jednotného jízdného v úseku:

–      směrem do Prahy: Odolena Voda, Dolní náměstí až Odolena Voda, U školy (resp. Odolena Voda, Dolínek);

–      směrem z Prahy: Odolena Voda, U klubu (resp. Odolena Voda, Dolínek) až Odolena Voda, Dolní náměstí na linkách PID č. 370, 372 a 373.

Výše jízdného:

a)    jízdné pro jednotlivou jízdu pro osoby starší 15 let (od prvního dne následujícím po dni 15. narozenin) je stanoveno ve výši 5,- Kč;

b)   jízdné pro jednotlivou jízdu pro osoby od 6 do dovršení 15 let (včetně dne 15. narozenin) je stanoveno ve výši 3,- Kč;

c)    jízdenky uvedené v tomto bodě jsou nepřestupní a platí pro jednu jízdu na linkách PID č. 370, 372 a 373;

předplatní jízdenky nejsou zavedeny.

 

9. Výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu č. 27/2008 „Zabezpečení činností spojených se získáním dotací z evropských strukturálních fondů případně i grantů z jiných zdrojů“ pro akci „Rozšíření stokové sítě a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod v Odoleně Vodě“ na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky v tomto pořadí:

1.    DIREKTA GROUP s.r.o., se sídlem Zenklova 37, 180 00 Praha 8, za celkovou cenu 190.000,- Kč včetně 19 % DPH;

2.    RENARDS, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno za celkovou cenu 496.825,- Kč včetně 19 % DPH;

3.    VALUE ADDED, a.s., se sídlem Opletalova 27, 110 00 Praha l za celkovou 571.200,- Kč včetně 19 % DPH.

 

10. Termín konání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2009 dne 26.1.2009 od 16.00 hodin v Závodním klubu AERO s tímto programem:

1.         Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda

2.         Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

3.         Udělení čestného občanství města Odolena Voda in memoriam Ing. Zdeňku Chalupníkovi

4.         Úprava č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009

5.         I. část veřejné diskuze

6.         Úprava č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2008 – srovnání závazných ukazatelů na skutečnost

7.         Plán investičních a neinvestičních záměrů pro rok 2009

8.         Prodej a směna pozemků – záměr (pí..., bratři...), schválení uzavření smluv (Glöckner, p..., pí...)

9.         Odpis majetku

10.     Vklad vodohospodářského majetku do společnosti VKM a.s.

11.     Smlouva o spolupráci s Obcí baráčnickou Vítězslava Hálka Odolena Voda

12.     Smlouva o spolufinancování projektu „Mikroregion sociální pomoci Brandýsko“

13.     Splátkový kalendář (p...)

14.     II. část veřejné diskuze

 

11. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ve sportovní hale o výměře 36,8 m2 se sdružením Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, ze dne 8.10.2008 za stejných podmínek a s účinností od 1.1.2009 do 31.12.2009.

 

12. Uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.9.1998 s firmou MICRON, se sídlem Ruská 971/92, 100 00 Praha 10, na dobu určitou s účinností od 1.1.2009 do 30.6.2009, za cenu nájmu 1.500,- Kč za jednu nádrž a měsíc, ostatní ujednání smlouvy ze dne 30.9.1998, dodatku č. 1 ze dne 25.9.2006 a dodatku č. 2 ze dne 18.12.2006 a dodatku č. 3 ze dne 31.12.2007 a dodatku č. 4 ze dne 9.4.2008 a dodatku č. 5 ze dne 8.10.2008 zůstávají beze změn.

 

Rada města – doporučuje:

13. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda odpuštění platby nájemného pro následující nájemce bytů v majetku města, kteří si na své náklady zajistili výměnu stávajících dřevěných oken za plastové takto:

–      Paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda ve výši 29.486,- Kč.

–      Panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda ve výši 29.270,- Kč.

–      Paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda ve výši 44.137,- Kč.

Nájemné by nebylo výše citovanými nájemci hrazeno s účinností od 1. 2. 2008 až do doby vyčerpání konkrétní částky. Výše úhrady je stanovena dle  kalkulace dodavatelské firmy BOHEMIA PLAST s.r.o., se sídlem Husitská 160/49, 130 00 Praha 3, která realizovala výměnu oken v ostatních bytech domů čp. 223–228 a čp. 268–270. 

 

14. Předložit na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda Úpravu č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 1–18 – , příloha č. 1 usnesení.

 

15. Předložit na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda Úpravu č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2008 – srovnání závazných ukazatelů na skutečnost – příloha č. 2 usnesení.

 

16. Předložit na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda „Plán investičních a neinvestičních záměrů pro rok 2009“ – příloha č. 3 usnesení.

 

17. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda uzavření dohody o splácení dlužného nájemného v celkové výši 77.557,- Kč dle pravomocných rozsudků čj. 4C 78/2006 ze dne 26.3.2007 a č.j. 19Co 256/2008-78 ze dne 10.7.2008 s panem..., v Odoleně Vodě naposledy bytem..., v červnu 2006 přihlášen na adrese Blatnice pod sv. Antonínkem..., okres Hodonín, s výší měsíční splátky 3.500,- Kč, tedy celkem cca 22 splátek.

 

18. Předložit na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda návrh na udělení čestného občanství města Odolena Voda in memoriam Ing. Zdeňku Chalupníkovi za jeho zásluhy o rozvoj a výstavbu města Odolena Voda.

 

19. Předložit na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda převod částky ve výši 81.500,-Kč příspěvku města z rozpočtu města pro rok 2008 pro Základní školu Odolena Voda, okr. Praha-východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda, z provozních výdajů do fondu reprodukce majetku.

 

Rada města – bere na vědomí :

20. Zrušení členství v  Bytovém družstvu Dubina II, se sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice:

–      Paní... a panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, k datu 31.1.2009;

–      Panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, k datu 31.1.2009.

 

Rada města – jmenuje :

21. Pana Pavla Halvu, bytem..., 250 70 Odolena Voda, vedoucím Odboru samosprávy Městského úřadu Odolena Voda, s účinností od 14.1.2009, po dobu mateřské dovolené paní Soni Muzikářové. Platové zařazení: 9. platová třída, platový stupeň 10, příplatek za vedení 9 %, osobní příplatek bude postupně navyšován dle stupně zapracování v souladu se Směrnicí o poskytování osobního příplatku.

 

22. Pana Ing. Petra Seidla, bytem..., 250 70 Odolena Voda, předsedou Stavební komise při Radě města Odolena Voda s účinností od 13.1.2009.

 

PŘÍLOHY – USNESENÍ:

č. 1 – Úprava č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009

č. 2 – Úprava č. 6  Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2008 – srovnání závazných ukazatelů na skutečnost

č. 3 – Plán investičních a neinvestičních záměrů pro rok 2009

 

Usnesení zapsal: Straka Roman, v.r.

 

Odehnalová Eva, v.r.                                       Ing. Marie Trávníčková, v.r.

starostka města Odolena Voda                        člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě