Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 8/2009 ze dne 11. června 2009

Číslo usnesení: 08/2009 |  

Datum: 11.06. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 8/2009 ze dne 11. června 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 22. 6. 2009.

 

Rada města – schvaluje:

1. Platový výměr ředitelce Mateřské školy Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda, paní..., na období od 1. června 2009 do změny podmínek pro stanovení platových výměrů – příloha usnesení č. 1 (neveřejná).

2. Platový výměr ředitelce Základní školy Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda, paní Mgr. et Bc... na období od 1. června 2009 do změny podmínek pro stanovení platových výměrů – příloha usnesení č. 2 (neveřejná).

3. Přidělení bytu zvláštního určení č... o velikosti 1 + KK v ulici... v Odoleně Vodě panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda s účinností, od 12. června 2009 a  uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

4. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na pronájem nebytového prostoru v č. p. 274 v ulici Komenského v Odoleně Vodě o velikosti 26 m2 (14 m2 obchodní plocha, 7 m2 skladová plocha  5 m2 ostatní plocha).

Podmínky pronájmu:

 • Kritéria výběru jsou výše nájmu a předmět podnikání.
 • Minimální roční nájemné ve výši 15 065 Kč. (Po valorizaci od 1. července 2009, tj. 579,44 Kč/m2.)
 • Pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda město Odolena Voda poskytuje slevu ve výši 10 % ročního nájemného z nebytových prostor. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
 • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
 • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
 • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů, si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
 • Případnou rekolaudaci pronajatých prostor provede nájemce se souhlasem města na vlastní náklady, a to nejpozději do 3 měsíců od podpisu nájemní smlouvy.

5. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 241/28 v k. ú. Odolena Voda o výměře 893 m2, který tvoří dvě hrací plochy na plážový volejbal o rozměrech 12,0 x 24,0 m,  včetně přilehlé travnaté plochy, s občanským sdružením Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, za účelem sportovního využití, za cenu 3 728 Kč/rok, s účinností od 1. července 2009. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. září 2010 s tím, že smlouva může být prodloužena písemným dodatkem.

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

 • Závazek občanského sdružení Aero Odolena Voda umožnit bezplatné užívání hracích ploch na plážový volejbal pro děti ve věku do 18 let žijící v Odoleně Vodě, a to v rozsahu 10 hodin týdně, a jednou za rok pro pořádání charitativního Turnaje Lukáše Wágnera v plážovém volejbale neregistrovaných dvojic.
 • Vedení přesné evidence využití hracích ploch na plážový volejbal, předkládaných jednou měsíčně Odboru samosprávy Městského úřadu Odolena Voda.

6. Termín a program zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2009 na středu 24. června 2009 od 16.00 hodin ve Společenském sále Klubu Aero s tímto programem:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda
 2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
 3. Zastoupení města Odolena Voda ve správní radě Prosperita, o.p.s.
 4. I. část veřejné diskuze
 5. Koupě pozemků
 6. Příspěvek na nákup trampolíny pro TJ Aero Odolena Voda – oddíl skoků na trampolíně
 7. Žádost společnosti COLAS CZ, a.s. závod Lomy o souhlas s navýšením těžby v Lomu Čenkov
 8. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci mezi Městem Odolena Voda a společností COLAS CZ, a.s.
 9. Úprava č. 4 Rozpočtu Města Odolena Voda pro rok 2009
 10. Stanovení názvu ulice
 11. Odpis zcizeného majetku Technických služeb Odolena Voda
 12. Převod majetku do vlastnictví města
 13. Dořešení majetkových sporů
 14. Smlouvy o spolupráci mezi městem a TJ Aero Odolena Voda a občanským sdružením Aero Odolena Voda
 15. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého č. 1/2009 „Personální audit a audit vedení personální agendy a vzdělávání zaměstnanců MěÚ“
 16. II. část veřejné diskuze

7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, týkající se pozemku parc. č. 295 v k. ú. Dolínek, kde je umístěno kabelové vedení NN pro 23 rodinných domků.

8. Prominutí poplatku z prodlení ve výši 16 646 Kč panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.

9. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č... v čp... na... v Odoleně Vodě s panem..., bytem..., 250 70 Odolena Voda s účinností od 1. července 2009 na dobu neurčitou.

10. Zadání zpracování projektové dokumentace pro zjednodušené stavební řízení – ohlášení včetně inženýringu na stavební úpravy v budově Základní školy v čp. 109 v ulici Květnová v Odoleně Vodě pro třídu mateřské školy, Ing. Libuši Boháčkové, Projektový ateliér B&K s.r.o., Sokolská 166, Kralupy nad Vltavou za cenu 117 850 Kč včetně DPH.

11. Záměr využití pozemku PK p. č. 797/1, p. č. 796, případně parc. č. 502 (KN) v k. ú. Odolena Voda k chovu koní a rekreačnímu využití pro občany Odoleny Vody a přilehlých obcí dle žádosti paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.

 

Rada města – vydává souhlasné stanovisko:

12. K výstavbě vrtané studny na pozemku parc. č. 55/4 v k. ú. Dolínek manželům..., bytem..., Dolínek, 250 70 Odolena Voda.

13. K výstavbě rodinného domku situovaného na pozemku parc. č. 55/37 v k. ú. Dolínek a k vynětí dotčené části pozemku stavbou ze zemědělského půdního fondu pro paní Jaroslavu Sobotovou, inženýrská činnost v investiční výstavbě, se sídlem Zádvorská 40, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem, zastupující na základě plné moci manžele..., bytem..., 186 00 Praha 8.

14. K odstranění příček v přiděleném bytě č... v domě s pečovatelskou službou v ulici Pod Tvrzí čp. 395 v Odoleně Vodě pro paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda. Odstranění příček provede paní... na vlastní náklady a se souhlasem Stavebního úřadu Městského úřadu Odolena Voda.

15. Ke stavebním úpravám bytu č.... v čp... na... v Odoleně Vodě pro paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda. Stavební úpravy provede paní... v rozsahu uvedeném v žádosti, na vlastní náklady a s podmínkou doložení vlivu záměru na nosné konstrukce objektu.

 

Rada města – doporučuje:

16. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti sportu pro rok 2009 mezi TJ Aero Odolena Voda, IČ 473162, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda a Městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda.

17. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda uzavření smlouvy o spolupráci mezi Občanským sdružením Aero Odolena Voda, IČ 22664998, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda a Městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda.

18. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda nápravu majetkové újmy manželů..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, spočívající v bezplatném převodu pozemku st. č. 941 o výměře 20 m2 v k. ú. Odolena Voda z majetku města Odolena Voda na manžele....

19. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda prodej pozemků parc. č. 90/59 o výměře 120 m2 a parc. č. 90/60 o výměře 38 m2, oba v k. ú. Odolena Voda, oddělených geometrickým plánem č. 677-34/2008, vyhotoveném Ing. Petrem Vyskočilem, Šiklova 4, 169 00 Praha 6 – Břevnov, a ověřeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ dne 17. prosince 2008 pod číslem 4757/2008, z původních pozemků parc. č. 90/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 90/4 – ostatní plocha, jiná plocha, firmě Matoza spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Královice, K Nedvězí 66, PSČ 104 00. Rada doporučuje prodej pozemku za cenu 1 200 Kč/m2.

20. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda Úpravu č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 65 až č. 90 – příloha usnesení č. 3: Úprava č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – závazné ukazatele, Úprava č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – rozpočtová opatření.

21. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.

22. Zapracovat do úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 finanční částku ve výši 117 850 Kč včetně 19% DPH na zpracování projektové dokumentace a inženýringu na stavební úpravy základní školy v čp. 109 v ulici Květnová v Odoleně Vodě pro třídu mateřské školy, Ing. Libuši Boháčkovou, Projektový ateliér B&K s.r.o., Sokolská 166, Kralupy nad Vltavou.

 

Rada města – neschvaluje:

23. Zvýšení dotace na svoz a likvidaci tekutého domovního odpadu pro vlastníky nemovitostí na území města Odolena Voda s trvalým pobytem v Odoleně Vodě do doby napojení těchto nemovitostí na kanalizační řad.

24. Uložit správci nemovitostí v majetku města Odolena Voda, společnosti Centra a. s., se sídlem Plzeňská 5b, 155 00 Praha 5, vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na nátěry a opravy oken a vchodových dveří u bytového domu čp. 395 v ulici Pod Tvrzí v Odoleně Vodě.

25. Žádost firmy STATUZ AMD s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 166, 250 70 Odolena Voda o souhlas s podnájmem nebytových prostor v obytném domě v čp. 249–250 na Horním náměstí v Odoleně Vodě, situovaných na pozemcích st. parc. č. 266/3, 266/4 a 1106 všechny v k. ú. Odolena Voda, v I. NP, o celkové výměře 144,97 m2 (Potraviny, večerka) firmě Žabka, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38 140 00 Praha 4.

26. Uhrazení ztrát v celkové výši 63 414 Kč paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, provozující podnikatelskou činnost Fitness Petra v pronajatých nebytových prostorách v majetku města Odolena Voda v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí v Odoleně Vodě, které vznikly v souvislosti s havárií na teplovodním potrubí v předávací stanici a následnou rekonstrukcí uvedených nebytových prostor, a doporučuje tyto ztráty uplatnit u firmy KA CONTRACTING ČR, s. r. o., se sídlem Truhlářská 13/15, 110 00 Praha 1.

 

Rada města – bere na vědomí:

27. E-mailový dopis předsedy TJ Aero Odolena Voda, pana Ing. Josefa Maryšky, ze dne 22. května 2009 týkající se pronájmu kurtů pro plážový volejbal.

28. Informace o pokračování prací na zajištění rozšíření kapacity v MŠ.

29. Dopis ing. Ladislava Kročka zastupitelům.

30. Dopis spol. Dopramo – vyjádření k žádosti města na odkoupení pozemku.

 

Přílohy usnesení:

č. 1 – Neveřejná – Platový výměr ředitelky Mateřské školy Odolena Voda.
č. 2 – Neveřejná – Platový výměr ředitelky Základní školy Odolena Voda.
č. 3 – Úprava č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 65 až č. 90 (Závazné ukazatele, Rozpočtová opatření).

 

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Milan Ledvinka, v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě