Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 9/2009 ze dne 9. července 2009

Číslo usnesení: 09/2009 |  

Datum: 09.07. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 9/2009 ze dne 9. července 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 20. 7. 2009.

 

Rada města – schvaluje:

1. Prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 249 na Horním náměstí v Odoleně Vodě na st. p. 266/3 v k. ú. Odolena Voda o celkové výměře 76,22 m2 firmě Ing. Martin Dvořák – AMD, se sídlem Pod Tvrzí 390, 250 70 Odolena Voda s účinností od 1. srpna 2009 na dobu neurčitou za těchto podmínek:

  • Výše ročního nájmu bude činit 39 749 Kč (po valorizaci od 1. července 2009, tj. 579,44 Kč/m2). Uvedená celková částka zahrnuje slevu ve výši 10 % z ročního nájemného z nebytových prostor poskytovanou městem Odolena Voda pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
  • Splatnost nájemného je jednorázově ke dni 31. března kalendářního roku.
  • Nájemce dále bude hradit náklady na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.

2. Pronájem nově vzniklých pozemků p. č. 90/58 o výměře 653 m2, 90/61 o výměře 26 m2, 90/62 o výměře 44 m2 , všechny v k. ú. Odolena Voda firmě Matoza spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Královice, K Nedvězí 66, PSČ 104 00, za účelem výstavby nových parkovacích stání pro plánovanou výstavbu bytového domu, včetně sadových úprav v souladu s usnesením Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2007 ze dne 10. prosince 2007 s účinností od 1. srpna 2009 za cenu 50 Kč za 1m2 a rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností předkupního práva. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, a městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, na pozemky parc. č. 209/18 parc. č. 228/45 v k. ú. Dolínek pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „Dolínek, Pražská č.k. 228/11, škol.střed, P-083-2-2146“.

4. Upuštění od valorizace u již uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů v majetku města Odolena Voda, kde je výše nájmu vyšší než minimální nájemné, do doby, než dojde k vyrovnání smluvního nájemného s minimálním nájemným. Toto bude řešeno dodatkem k nájemní smlouvě.

5. Výsledek poptávkového řízení na dodavatele technologie dle specifikace uvedené v předmětné výzvě ve shodě se zákonem č. 137/2006 Sb. na multifunkční zařízení Síťová černobílá A3 multifunkce KM=1650 včetně podavače, duplexu, scanu, zásobníku papíru a včetně uzavření smlouvy s firmou Janus s.r.o., se sídlem Sarajevská 8, 120 00 Praha 2 za cenu 64 843,10 Kč včetně 19% DPH.

6. Odepsání pohledávky po panu..., naposledy bytem..., 250 70 Odolena Voda ve výši 14 598 Kč do nákladů města Odolena Voda na účtu „bytové hospodářství“.

7. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem Sportovní haly Odolena Voda, situované na části pozemku st. p. č. 599 v k. ú. Odolena Voda mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a občanským sdružením Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, IČ 22664998, za účelem užívání ke sportovním a volnočasovým aktivitám v souladu se zveřejněným záměrem města Odolena Voda s účinností od 1. září 2009, a to na dobu určitou patnácti let.

8. Uzavření Příkazní smlouvy o správě a provozování Sportovního areálu Odolena Voda mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a občanským sdružením Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, IČ 22664998, na zajištění správy a provozování Sportovního areálu Odolena Voda, situovaného na pozemku parc. č. 241/28 v k. ú. Odolena Voda s účinností od 1. září 2009 na dobu určitou patnácti let.

9. Ceník pro ukládání do sběrného dvora pro občany, kteří nemají trvalé bydliště na území města Odolena Voda – příloha usnesení č. 1: Ceník pro ukládání do sběrného sběra.

10. Rozpočtová opatření č. 92/2009 až č. 95/2009 z důvodu zajištění vyrovnaného Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 na straně provozních příjmů a výdajů a z důvodu zajištění finanční částky ve výši 142 800 Kč v souvislosti s finančním plněním veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2009 „Personální audit a audit vedení personální agendy a vzdělávání zaměstnanců MěÚ“ v souladu s usnesením Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2009 ze dne 24. června 2009.

11. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 61/2008/MěÚ, poskytnutého TJ Aero Odolena Voda – oddílu trampolín, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda jímž se upravuje položkový rozpočet akce „2. závod Českého a Žákovského poháru 2009 ve skocích na trampolíně v Odolena Vodě“, uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy oposkytnutí finančního příspěvku – příloha zápisu č. 1.

 

Rada města – neschvaluje:

12. Občanskému sdružení Chůvička, se sídlem Nová Ves 82, 277 52 Nová Ves, finanční příspěvek ve výši 60 000 Kč na vybavení prostor pro hlídání dětí v prostorách budovaných v sídle občanského sdružení v Nové Vsi.

 

Rada města – ruší:

13. Záměr města na pronájem nebytových prostor v obytném domě čp. 253–254 na Horním náměstí v Odoleně Vodě, v I. NP a I. PP, o celkové rozloze 203,28 m2, v počtu 7 místností, situovaných na pozemku st. parc. č. 327/2 a 327/3, oba v k. ú. Odolena Voda.

14. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 21/2009 na „Vybavení kanceláře č. 2“.

 

Rada města – vydává souhlasné stanovisko:

15. Ke vstupu do pozemku parc. č. 774/3 v k. ú. Odolena Voda pro pana..., bytem..., 637 00 Brno, z důvodu uložení vodovodní a kanalizační přípojky.

Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

16. K dělení pozemků parc. č. 321/30 a 321/27 oba v k. ú. Odolena Voda pro paní..., bytem..., Bašť, 250 65 Líbeznice, a paní..., bytem..., Bašť, 250 65 Líbeznice.

17. Ke stavebnímu povolení na akci „Odolena Voda – kNN pro LIDL v.o.s.“ pro pana Miloše Caldu, Projekce, bytem Školní 37, 252 29 Dobřichovice, zastupujícího na základě plné moci firmu ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, s podmínkou vedení kabelu v pozemku parc. č. 240/1 v k. ú. Odolena Voda v trase stávajícího kabelu 22 kV až na hranici pozemku parc. č. 873/1 v k. ú. Odolena Voda a poté přes komunikaci parc. č. 871 v k. ú. Odolena Voda podél hrany pozemku parc. č. 873/1 a parc. č. 597, oba v k. ú. Odolena Voda, a s podmínkou uložení do chráničky od odbočky v celé délce pozemku parc. č. 873/1, parc. č. 871 a parc. č. 597, všechny tři v k. ú. Odolena Voda.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

18. Ke STL přípojce k rodinnému domku čp... v ulici... v Odoleně Vodě pro paní Danu Hanzíkovou, inženýrská činnost ve stavebnictví, bytem Chmelířova 274/1, 196 00 Praha 9, zastupující na základě plné moci pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.
Dále vydává souhlasné stanovisko ke vstupu do pozemku parc. č. 85/1 v k. ú. Odolena Voda.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

19. K novostavbě chaty na pozemku parc. č. 424/7 v k. ú. Odolena Voda pro pana..., bytem..., 199 00 Praha 18, zastoupeného na základě plné moci paní Janou Böhmovou, inženýrská činnost v investiční výstavbě, bytem Pod Kapličkou 9, 130 00 Praha 3 výhradně za předpokladu, že uvedená stavba bude v souladu s Územním plánem města Odolena Voda. Město Odolena Voda se nebude finančně podílet na výstavbě inženýrských sítí a přístupové komunikace, a to ani dnes ani nikdy v budoucnu.

20. K novostavbě chaty na pozemku parc. č. 424/13 v k. ú. Odolena Voda pro manžele..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, výhradně za předpokladu, že uvedená stavba bude v souladu s Územním plánem města Odolena Voda. Město Odolena Voda se nebude finančně podílet na výstavbě inženýrských sítí a přístupové komunikace, a to ani dnes ani nikdy v budoucnu.

21. K územnímu a stavebnímu povolení na výstavbu zděného plotu na pozemcích parc. č. 774/5 a 774/79, oba v k. ú. Odolena Voda, pro manžele..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, s podmínkou otevírání vstupní brány dovnitř pozemku.

22. K napojení nového kanalizačního řadu k restauraci Koliba v Dolínku na splaškovou kanalizaci v majetku města Odolena Voda u bytovek na pozemku parc. č. 47/6 v k. ú. Dolínek, a k územnímu a stavebnímu řízení na prodloužení kanalizace k restauraci Koliba v Dolínku, panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, s podmínkou vybudování lapolu.
Dále vydává souhlasné stanovisko ke vstupu do pozemku parc. č. 47/6 v k. ú. Dolínek.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

23. Ke stavbě studny na pozemku p.č. 777/6 v k. ú. Odolena Voda pro pana..., bytem..., 198 00 Praha.

24. K výstavbě garáže na pozemku parc. č. 127/50 v k. ú. Dolínek pro manžele..., bytem..., 150 00 Praha 5, a..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.

 

Rada města – jmenuje:

25. Paní Ing. Ivanu Petříkovou, bytem..., 278 01 Kralupy nad Vltavou, členkou Komise k projednávání přestupků při Radě města Odolena Voda s účinností od 9. července 2009.

26. Slečnu Mgr. Petru Tůmovou, bytem..., Dolínek, 250 70 Odolena Voda členkou Stavební komise při Radě města Odolena Voda s účinností od 9. července 2009.

 

Rada města – pověřuje:

27. Pracovní komisi, jmenovanou usnesením Rady města Odolena Voda č. 4/2009 k přezkoumání formální a věcné náležitosti došlých žádostí o grant a příspěvky na činnost, posuzováním a schvalováním případných žádostí o úpravu časového harmonogramu a položkového rozpočtu akce, a to pouze za předpokladu, že zůstane zachována poskytnutá výše finančního příspěvku a požadavek bude v souladu se schváleným Grantovým programem města Odolena Voda na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí pro rok 2009 a Programem podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda pro rok 2009.

 

Rada města – doporučuje:

28. Předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda návrh na schválení úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 92/2009 až č. 95/2009, přijatých Radou města Odolena Voda z důvodu zajištění vyrovnaného rozpočtu na straně provozních příjmů a výdajů – příloha usnesení č. 2:   Návrh úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – závazné ukazatele Návrh úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – rozpočtová opatření.

 

Rada města – ukládá:

29. Připravit možnosti financování následujících investičních akcí „Revitalizace obytného domu čp. 275–277 v ulici Komenského v Odoleně Vodě“ a „Oprava střešní nástavby na bytovém domě čp. 268–270 v ulici Kapitána Jaroše v Odoleně Vodě“, a to ve variantách:

a) Z vlastních finančních zdrojů města Odolena Voda.
b) Pomocí úvěru, který bude hrazen z celé kapitoly Bytové hospodářství.
c) Pomocí úvěru, který bude plně hrazen z vybraného nájemného v předmětných obytných domech.

30. Starostce města Odolena Voda jednat se společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, v souvislosti s žádostí o navýšení těžby v rozsahu následujících podmínek:

  • Dopad na životní prostředí (hluková studie, rozptylová studie) přesné zakreslení dobývacího prostoru s ohledem na VKP).
  • Dopady zvýšeného provozu nákladní dopravy na stav komunikací (údržba, úklid – studie vlivu dopravy).
  • Výstavba obchvatové komunikace (dle místního šetření v Lomu Čenkov ze dne 5. prosince 1996).
  • Úprava provozní doby lomu.
  • Výše ročního příspěvku do rozpočtu města Odolena Voda.

 

Přílohy usnesení:

č. 1 – Ceník pro ukládání do sběrného dvora pro občany, kteří nemají trvalé bydliště na území města Odolena Voda.
č. 2 – Závazné ukazatelerozpočtová opatření Úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009.

Přílohy zápisu:

č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 61/2008/MěÚ.

 

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Martin Dvořák, v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě