Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 12/2009 ze dne 3. září 2009

Číslo usnesení: 12/2009 |  

Datum: 03.09. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 12/2009 ze dne 3. září 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 15. 9. 2009.

 

Rada města – schvaluje:

1. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uzavřené dne 12. 1. 2007 mezi městem Odolena Voda a společností Středočeské vodárny, a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

2. Zásady pro převod místních komunikací od investorů do vlastnictví města.

3. Výsledek veřejné anonymní soutěže „Nástavba, přístavba a rekonstrukce základní školy v Odoleně Vodě“ – viz Protokol o průběhu veřejné anonymní soutěže – příloha č. 1 zápisu.

4. Termín a program zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2009, a to v pondělí 21. září od 16.00 hodin ve Společenském sále Klubu Aero s tímto programem:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda
 2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
 3. Úprava parkování nákladních vozidel na Dolním náměstí
 4. I. část veřejné diskuze
 5. Převod provozních prostředků Mateřské školy do fondu reprodukce
 6. Smlouva o spolupráci s městem Kralupy n. Vltavou
 7. Převod pozemku města
 8. Přijetí finanční dotace z Fondu kultury Středočeského kraje
 9. Přijetí nadačního příspěvku z programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionu
 10. Přijetí sponzorského daru od firmy Čeps a.s.
 11. Odprodej pozemků města firmě Matoza spol. s r.o.
 12. Prodej členského podílu města v Bytovém družstvu Velký háj
 13. Úprava ú č. 5 rozpočtu města pro rok 2009
 14. Financování akcí města – revitalizace panelového domu, oprava střechy půdní nadstavby
 15. Žádost firmy RAD Praha, spol. s r.o. o souhlas s pořízením změny ÚP
 16. II. část veřejné diskuze

5.  Uzavření podnájemních smluv k bytům, ke kterým má město právo vyplývající z vlastnictví členského podílu za podmínek uvedených v příloze č. 2 zápisu.

Bytové družstvo Dolní náměstí 385, se sídlem Dolní náměstí 385, 250 70 Odolena Voda.

Dolní náměstí čp. 384:

 • Byt č… s pí…, bytem…, 250 70 Odolena Voda.
 • Byt č… s p…, bytem…, 250 70 Odolena Voda.
 • Byt č… s p…, bytem…, 250 70 Odolena Voda.

Bytové družstvo Velký háj, se sídlem Květnová 211, 250 70 Odolena Voda.

Partyzánská ulice čp. 242:

 • Byt č… s pí…, bytem…, 250 70 Odolena Voda.

Květnová ulice čp. 211:

 • Byt č… s pí…, bytem…, 250 70 Odolena Voda.

Husova ulice čp. 214:

 • Byt č… s p…, bytem…, 250 70 Odolena Voda.

6. Dělení pozemku parc. č. 74 v k. ú. Odolena Voda podle návrhu předloženého ing. arch…, bytem…, 250 70 Odolena Voda. Dělením vzniknou dva samostatné stavební pozemky.

7. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Disribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín , zastoupenou na základě plné moci Jaroslavou Sobotovou – inženýrská činnost v investiční výstavbě, se sídlem Zádvorská 40, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem na pozemku parc.č. 915/1 a 915/5 v k.ú. Odolena Voda na zajištění strpění umístění zařízení distribuční soustavy – nový kabel VN AXEKVCE 3x1x120 mm2, nový kabel NN AYKY-J 3x185+95MM2, kabelová rozpojovací skříň SR.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

8. Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 Odolena Voda, a Bytovým družstvem Dolní náměstí 385, se sídlem, Dolní náměstí 385, 250 70 Odolena Voda, na nebytové prostory v čp. 385, Dolní náměstí Odolena Voda, užívané ke své činnosti komisemi při Radě města Odolena Voda (komisí pro seniory, dopravní, finanční) a šachový oddíl Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč za 1m2 a rok.

9. Po odstoupení paní Lenky Novákové, bytem Dolní náměstí 385, 250 70 Odolena Voda, od zájmu na pronájem nebytového prostoru v čp. 274 v ulici Komenského v Odoleně Vodě o velikosti 26 m2 (14 m2 obchodní plocha, 7 m2 skladová plocha 5 m2 ostatní plocha) pronajmout tyto prostory společnosti VIZIT-EU s.r.o., se sídlem Horní náměstí 251, 250 70 Odolena Voda k předmětu podnikání – operativní velkoobchodní vzorková prodejna pro domovní vstupní systémy pro rodinné i obytné domy s více byty, sběrna poptávek pro drobné opravy a ladění TV techniky za následujících podmínek:

 • Výše ročního nájemného bude činit 18.100,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda, bude městem Odolena Voda poskytnuta sleva ve výši 10 % ročního nájemného z nebytových prostor. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
 • Nájemné bude hrazeno měsíčně.
 • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
 • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla, teplé a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
 • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů, si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
 • Případnou rekolaudaci pronajatých prostor provede nájemce se souhlasem města na vlastní náklady, a to nejpozději do 3 měsíců od podpisu nájemní smlouvy.

 

Rada města – neschvaluje:

10. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 54/2009 ze dne 12. června 2009 uzavřenou mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a společností MONTAKO s.r.o., se sídlem Lobeček čp. 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, kterým se mění čl. 3. Rozsah prací 3.1.

 

Rada města – vydává souhlasné stanovisko:

11. K provedení půdní vestavby do stávající budovy České pošty, na pozemku p.č. 57/1 v k.ú. Odolena Voda, u pobočky České pošty Odolena Voda, Dolní nám. 34, Odolena Voda pro Českou poštu s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 11, zastoupenou na základě plné moci ing. Petrem Pšeničkou, Investing. Praha s.r.o., se sídlem Říční 2, Praha 1, 118 00.

12. Firmě Prosperita o.p.s., se sídlem Nad Šutkou 1811/12, 182 00 Praha 8 zastoupené na základě plné moci paní Vlastou Vaníčkovou, bytem náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6, k územnímu rozhodnutí na výstavbu Ekoparku Odolena Voda na pozemcích parc. č. 223 a 224, oba v k. ú. Odolena Voda za předpokladu, že je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Odolena Voda.

 

Rada města – postupuje:

13. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh úpravy č. 5 rozpočtu města pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 92/2009 až č. 104/2009 a doporučuje je ke schválení – příloha č. 1 usnesení: Návrh úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – závazné ukazatele, Návrh úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – rozpočtová opatření.

14. Projednat na zasedání Zastupitelstva města způsob prodeje členského podílu města Odolena Voda v Bytovém družstvu Velký háj, se sídlem Květnová 211, 250 70 Odolena Voda, k bytu č. 1 v čp. 221 v Odoleně Vodě.

15. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání Smlouvu o spolupráci mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a Dětským centrem Sluníčko, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a doporučuje ji ke schválení.

 

Rada města – bere na vědomí:

16. Informaci o zveřejnění Oznámení projednání Návrhu zadání Územního plánu Odoleny Vody.

17. Informaci o průběhu realizace schválených investičních a neinvestičních akcí předloženou investičním technikem MěÚ p. Josefem Krejčím.

18. Informaci o postupu financování revitalizace panelového domu v Komenského ulici čp. 275–277 a opravy střechy na půdní nadstavbě v ulici Kpt. Jaroše 268–270.

 

Rada města – ukládá:

19. Připravit v souladu s přijatými zásadami převod místních komunikací od spol. ARYKA IN-WEST a.s., se sídlem Na Harfě 1/230, 190 00 Praha 9 (viz usnesení ZM č. 2/2008 ze dne 28. dubna 2008) a firmy CANABA a.s., se sídlem Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4.

20. Připravit na nejbližší zasedání zastupitelstva města Odolena Voda úpravu obecně závazné vyhlášky města č. 1/2000 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve smyslu zákazu parkování vozidel těžších než 3,5 tuny vyjma autobusů Pražské integrované dopravy na Dolním náměstí v Odoleně Vodě.

 

Přílohy – usnesení:

č. 1 – Úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – Rozpočtová opatření a Závazné ukazatele.

Přílohy – zápisu:

č. 1 – Protokol o průběhu veřejné anonymní soutěže.
č. 2 – Podmínky pro uzavření podnájemních smluv k bytům, ke kterým má město právo vyplývající z vlastnictví členského podílu.

 

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Marie Trávníčková, v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě