Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2009 ze dne 12. října 2009

Číslo usnesení: 13/2009 |  

Datum: 12.10. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2009 ze dne 12. října 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 19. 10. 2009.

 

Rada města – schvaluje:

1. Zveřejnění záměru města na pronájem nebytového prostoru v čp. 250 na Horním náměstí v Odoleně Vodě“, v I. NP, o celkové rozloze 87,88 m2, v počtu 4 místností (prodejna – 51,86 m2, sklad – 11,14 m2, kancelář – 5,76 m2, umývárna – 4,60 m2,) a chodba – 14,52 m2 situovaných na pozemku st. parc. č. 266/4 v k. ú. Odolena Voda a účelem provozování obchodu a služeb, vyjma provozování hazardních her, za následujících podmínek:

  • Kritériem bude nabídnutá výše ceny ročního pronájmu.
  • Minimální roční nájemného činí 51.434,- Kč, nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. 7. dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Podnikatelům s trvalým pobytem v Odoleně Vodě poskytuje město slevu ve výši 10 %.
  • Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
  • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
  • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla, teplé a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
  • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
  • Nájemce si provede na vlastní náklady revizi elektroinstalace, včetně odstranění drobných závad, a to nejpozději do jednoho měsíce od data uzavření nájemní smlouvy.

Případnou rekolaudaci pronajatých nebytových prostor provede se souhlasem města nájemce na vlastní náklady

2. Podnájem bytu č... v čp... v ulici... v Odoleně Vodě paní..., bytem..., 252 66 Libčice nad Vltavou, pro pana..., bytem..., 180 00 Praha 8 – Dolní Chabry, na dobu určitou, a to od 12. října 2009 do 11. října 2010.

3. Plán zimní údržby města Odolena Voda na zimní období 2009–2010 – viz příloha zápisu č. 1.

4. Návrh zadání Změny č. 4 Územního plánu obce Klíčany bez připomínek.

5. Převedení budovy čp. 109 v ulici Květnová v Odoleně Vodě pod správu Mateřské školy Odolena Voda, okr. Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda.

6. Výsledek poptávkového řízení na dodavatele technologie dle specifikace uvedené v rámci realizace projektu Czech POINT – kontaktní místo, firmu Janus, spol. s.r.o. se sídlem Na Lysinách 43, 147 Praha 4. Zakoupeno bude multifunkční zařízení FS-C1020MFP – duplexní barevná tiskárna, kopírka, fax, scan včetně podstavného stolku a přídavného zásobníku v celkové ceně 31.237,50,- Kč včetně DPH. Toto zařízení bude hrazeno z prostředků poskytnuté dotace evropských fondů z Integrovaného operačního programu CZ.1.06 v rámci realizace projektu Czech POINT. Spoluúčast města Odolena Voda je ve výši 15 % nákladů.

7. Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č... v čp... na... v Odoleně Vodě s panem..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, s účinností od 1. listopadu 2009 podle Usnesení Rady města č. 5/2007 ze dne 12. dubna 2007 – „Postup města jako vlastníka a pronajímatele obecních bytů při uplatňování § 711 občanského zákoníku“.

8. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí v Odoleně Vodě paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, za účelem provozování zlatnictví. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

9. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi paní Mgr..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, k pozemku parc. č. 892 v k. ú. Odolena Voda na stavbu STL plynovodní přípojky a stavbu vodovodní přípojky pro rodinný dům. čp... v Odoleně Vodě na stp. č. 1 144 v k. ú. Odolena Voda. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.800,- Kč + 19 % DPH.

10. Podnájem bytu č... panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, pro pana..., bytem..., 272 01 Kladno, na dobu určitou, a to od 12. října 2009 do 11. října 2010.

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, k pozemku parc. č. 85/1 v k. ú. Odolena Voda, pro stavbu nového podpěrného bodu nadzemního vedení a nové přípojkové skříně SP 100 v Odoleně Vodě, ulici Na Štěpnici – označení DS IE-12-6000913. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč.

 

Rada města – neschvaluje:

12. Účast města Odolena Voda veletrhu URBIS INVEST 2010 ve dnech 25 – 27. května 2010.

 

Rada města – vydává souhlasné stanovisko:

13. Ke spojenému územnímu a stavebnímu povolení k realizaci elektrické přípojky pro parcelu č. 777/6 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví pana..., ..., 198 00 Praha, pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě plné moci Ing. Jiřím Šťastným, bytem..., 293 01 Mladá Boleslav.
Stavitel musí respektovat §11 odst. 1 a §45 odst. 5 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

14. Pro stavební řízení ke stavbě rodinného domku a garáže včetně napojení na vodovodní a kanalizační řad situovaného na pozemku parc. č. 777/6 v k. ú. Odolena Voda v ulici U Špejcharu v Odoleně Vodě pro pana..., bytem..., 198 00 Praha 9. Dále vydává souhlasné stanovisko k napojení pozemku parc. č. 777/6 v k. ú. Odolena Voda na místní komunikaci situovanou na pozemku parc. č. 903/30 v k. ú. Odolena Voda.
Stavitel musí respektovat §11 odst. 1 a §45 odst. 5 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.
Město Odolena Voda dále požaduje předložit k žádosti o stavební povolení stanovisko Hasičského záchranného sboru s ohledem na šíři a délku přístupové cesty k rodinnému domu a trvá na dodržení maximální výšky atiky 7,26 m, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

 

Rada města – postupuje:

15. Zastupitelstvu města Odolena Voda návrh na schválení pro pořízení změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda v souladu se zákonem 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění:

  1. Pořizovatele změny č. 2, paní ing. Renatu Perglerovou, bytem..., 250 82 Úvaly.
  2. Zpracovatele změny č. 2, pana ing. arch. Václava Jetela, bytem..., 170 00 Praha 7.
  3. Zastupitele města Odolena Voda určeného ke spolupráci s pořizovatelem, paní Evu Odehnalovou, starostku města Odolena Voda.

16. Zastupitelstvu města Odolena Voda návrh na uzavření Smlouvy o výkonu funkce likvidátora společnosti SVT s.r.o. Odolena Voda se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda s paní JUDr. Jaroslavou Hoťovou, bytem..., ..., 250 70 Odolena Voda.

17. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda přijetí nového člena do Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda, pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.

18. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda žádost Honebního společenstva Odolena Voda, se sídlem Postřižínská 21, 250 70 Odolena Voda na poskytnutí finančního příspěvku na činnost – nákup krmení pro zvěř ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009.

 

Rada města – bere na vědomí:

19. Výpověď dohodou z nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 250 na Horním náměstí v Odoleně Vodě pí..., bytem..., ..., 250 70 Odolena Voda k datu 1. října 2009.

20. Oznámení odboru územního rozvoje a památkové péče Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pracoviště Praha 1, náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1, o zahájení vystavení návrhu změny II. územního plánu obce Panenské Břežany. Společné jednání se uskuteční dne 26. října 2009 v 10.00 hodin na Odboru územního rozvoje a památkové péče (kancelář č. 225, II. patro) Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pracoviště Praha 1, náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1.

 

Rada města – ukládá:

21. Vyzvat Komerční banku a.s. k úpravě a doplnění nabídky předložené na veřejnou podlimitní zakázku č. 26/2009 „Poskytnutí úvěru pro zajištění financování investičních akcí města Odolena Voda“ ve věci zajištění úvěru v bodech 8.3.7 odst. c), 8.4.1 odst. b) a c). V případě, že Komerční banka a.s. bude akceptovat připomínky Rady města Odolena Voda a předloží nový návrh smlouvy, doporučuje Rada města Odolena Voda předložit v co nejkratší době projednání této upravené nabídky v Zastupitelstvu města Odolena Voda. V případě, že nebude možné tyto body ze strany Komerční banky a.s. upravit, doporučuje Rada města Odolena Voda tuto veřejnou soutěž zrušit a vypsat novou výzvu.

22. Stavební komisi při Radě města Odolena Voda připravit návrh kritérií pro výstavbu rekreačních staveb v lokalitě U Jordánu.

 

Přílohy – zápisu:

č. 1 – Plán zimní údržby města Odolena Voda na zimní období 2009–2010.

 

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Milan Ledvinka, CSc., v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě