Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 14/2009 ze dne 10. listopadu 2009

Číslo usnesení: 14/2009 |  

Datum: 10.11. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 14/2009 ze dne 10. listopadu 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 20. 11. 2009.

 

Rada města – schvaluje:

1. Rozdělení ročních odměn komisím a výborům města Odolena Voda za činnost za rok 2009 – viz příloha usnesení č. 1: Rozdělení ročních odměn komisím a výborům města Odolena Voda za činnost za rok 2009.

2. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s firmou KA Contracting ČR s.r.o., se sídlem Truhlářská 13/15, 110 00 Praha 1, na uložení nového kabelového vedení NN, VN a výstavby kioskové trafostanice 22/0,4 kV, 2000 kVA STL na pozemcích parc. č. 187/7 a st . p. č. 723, oba v k. ú. Odolena Voda.

 • Stavitel musí respektovat §11 odst. 1 a §45 odst. 5 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

3. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 321/26 v k. ú. Odolena Voda s paní..., bytem..., Bašť, 250 65 Líbeznice a paní..., bytem..., Bašť, 250 65 Líbeznice.

 • Stavitel musí respektovat §11 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

4. Koncepci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu na území města Odolena Voda – viz příloha usnesení č. 2: Koncepce řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu na území města Odolena Voda.

5. Aktualizovaný Plán oprav na bytových domech v majetku města Odolena Voda pro rok 2009 – viz příloha zápisu č. 1.

6. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na pronájem nebytového prostoru v č. p. 274 v ulici Komenského v Odoleně Vodě o velikosti 39,5 m2 za účelem prodeje ovoce a zeleniny na dobu neurčitou panu..., bytem..., 277 42 Obříství, za těchto podmínek:

 • Roční výše nájemného činí 23.119,- Kč. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. 7. dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Podnikatelům s trvalým pobytem v Odoleně Vodě poskytuje město slevu ve výši 10 %.
 • Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
 • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
 • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla, teplé a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
 • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
 • Zásobování prodejny bude prováděno pouze z vozidel stojících výhradně na místní komunikaci ul. Komenského, zásobovací vozidla nesmí najíždět na nově zbudovaný chodník.

7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č... v č. p... v ulici... v Odoleně Vodě s paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, s účinností od 1. listopadu 2009. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

8. Bezúplatné vyznačení vyhrazeného parkovacího místa pro občany zdravotně a tělesně postižené na území města Odolena Voda.

9. Termín a program zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7/2009, a to v pondělí 30. listopadu od 16.00 hodin ve Společenském sále Klubu Aero s tímto programem:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda
 2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
 3. Prodej členského podílu města v Bytovém družstvu Velký háj
 4. I. část veřejné diskuze
 5. Koncepce výstavby mateřské školy
 6. Uzavření smlouvy o výkonu funkce likvidátora společnosti SVT s.r.o. Odolena Voda
 7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Odolena Voda a společností Hidos s.r.o.
 8. Zadání Územního plánu Odoleny Vody
 9. Úprava č. 6 rozpočtu města pro rok 2009
 10. Dílčí zpráva o hospodaření města Odolena Voda v roce 2009
 11. Provozní rozpočet města Odolena Voda pro rok 2010
 12. Rozpočet svazku obcí Dolní Povltaví pro rok 2010
 13. Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2010
 14. Odměny za činnost za rok 2009 pro výbory Zastupitelstva města Odolena Voda
 15. Přijetí člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda
 16. Smlouva o spolupráci s Dětským centrem Sluníčko
 17. Požární řád města Odolena Voda
 18. Zřizovací listiny základní školy a mateřské školy
 19. Prodej pozemků firmě Matoza spol. s r.o.
 20. II. část veřejné diskuze

10. Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Geodetické práce v k. ú. Čenkov“ s firmou GEFOS a.s., se sídlem Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň, za celkovou cenu 47.600,- Kč, včetně 19 % DPH, na základě doporučení hodnotící komise.

11. Vydání stanoviska města Odolena Voda k oznámení záměru „V410 Výškov – Čechy Střed – zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV“, zpracovanému podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, s tím, že k předloženému oznámení záměru nemá město Odolena Voda připomínky.
Toto stanovisko bude v rámci zjišťovacího řízení EIA zasláno na Ministerstvo životního prostředí České republiky.

12. Vydání stanoviska města Odolena Voda k záměru „Ekopark Odolena Voda“.

 • Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. záměru Ekopark Odolena Voda v k. ú. Odolena Voda, předloženému společností Prosperita, o.p.s., Nad Šutkou 1811/12, 182 00 Praha 8, s tím že není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2009 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Toto stanovisko bude v rámci zjišťovacího řízení EIA zasláno na Krajský úřad Středočeského kraje.
 • Záměr výstavby Ekoparku Odolena Voda je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Odolena Voda.

13. Podnájem části nebytového prostoru v č. p. 252 v ulici Československé armády v Odoleně Vodě nájemci paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda – provozovna Kadeřnictví, pro zřízení provozovny „Potřeby pro domácí zvířata“, pro paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda s účinností od 1. prosince 2009. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

14. Rozšíření předmětu podnikání o prodej lahvového a stáčeného vína panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, nájemci nebytového prostoru v č. p. 274 v ulici Komenského v Odoleně Vodě v provozovně „Prodej květin – dárkové zboží“ Rada města Odolena Voda dále souhlasí s rozšířením prodejní plochy o skladové prostory a výměnou dveří z vnějšího prostoru do skladu.

15. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemek 774/3 pro strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN 1KV – název stavby „Odolena Voda 774/13 smyčka kNN Papež“ pro firmu Maděra a Šípek, se sídlem Kluk 116, 290 01 Poděbrady.

 • Stavitel musí respektovat §11 odst. 1 a §45 odst. 5 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

16. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 21/1, 23/6, 23/7 všechny v k. ú. Dolínek pro stavbu „Dolínek, zemní kabelové vedení nn“ (pro poz. čís. 23/7 Ivo Martinák) pro firmu ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci p..., bytem..., 294 71 Benátky nad Jizerou.

 • Stavitel musí respektovat §11 odst. 1 a §45 odst. 5 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

17. Uzavření smlouvy na podnájem a provozování nebytového prostoru ve Sportovním areálu Odolena Voda, Ke Stadionu 375 – Restaurace Domeček na pozemku st. p. 599 v k. ú. Odolena Voda mezi nájemcem TJ AERO Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu, 250 70 Odolena Voda, a p...., bytem..., 250 70 Odolena Voda, na základě zápisu z výběrového řízení a v souladu s pořadím, které stanovila komise pro vyhodnocení nabídek.

 

Rada města – vydává souhlasné stanovisko:

18. Ke svedení dešťových vod ze Sportovního areálu v Odoleně Vodě, na pozemku parc. č. 241/28 v k. ú. Odolena Voda, do dešťové kanalizace, která je ve správě města Odolena Voda, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Doc. Arnošt Navrátil, Ing., arch., architektonický ateliér, se sídlem Na Šťáhlavce 1741, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

 

Rada města – souhlasí:

19. Se vstupem na pozemek p. č. 321/26 v k. ú. Odolena Voda pro realizaci přípojek ING. sítí – vodovodní, kanalizační, telefonní a elektrické přípojky a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena s p..., ..., 250 70 Odolena Voda.

 • Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.
 • Stavitel musí respektovat §11 odst. 1 a §45 odst. 5 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.

 

Rada města – postupuje:

20. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh výše odměn za činnost za rok 2009 pro finanční a kontrolní výbor.

21. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 2/2009, kterou se mění vyhláška č. 2/2008 ve znění vyhlášky č. 1/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daní z nemovitosti – viz příloha zápisu č. 2.

22. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na opravu střešního pláště půdní nástavby č. p. 268–270 v ulici Kpt. Jaroše v Odoleně Vodě s firmou Hidos s.r.o., se sídlem Vocelova 1135, 501 52 Hradec Králové, kterou se mění celková cena díla na 5.619.589,76 Kč a termín dokončení díla do 15. prosince 2009.

23. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh Úpravy č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 104/2009 – č. 113/2009 – viz příloha usnesení č. 3: Návrh Úpravy č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 104/2009 až č. 113/2009.

24. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh Provozního rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 – viz příloha usnesení č. 4: Návrh Provozního rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010

25. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2009.

26. Zastupitelstvu města Odolena Voda ke schválení Zadání Územního plánu Odoleny Vody.

27. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh rozpočtu svazku obcí Dolní Povltaví na rok 2010 – viz příloha usnesení č. 5: Návrh rozpočtu svazku obcí Dolní Povltaví na rok 2010

 

Rada města – ukládá:

28. Nájemci sportovní haly provést v souladu s nájemní smlouvou nezbytné opravy, které zabrání vniknutí dešťové vody na palubovku ve sportovní hale.

29. Prověřit exekuční řízení ve věci úhrady místního poplatku vedeného proti panu..., bytem..., 141 00 Praha 4 – Michle

30. Přemístit dřevěný altán u č p. 275 v ulici Komenského do prostoru za hlídaným parkovištěm na pozemek parc. č. 192/1 v k. ú. Dolínek.

 

Rada města – pověřuje:

31. Pana Ing. Martina Dvořáka, bytem..., 250 70 Odolena Voda, člena Rady města Odolena Voda, provedením revize nabídkové ceny, předložené firmou Hidos s.r.o., pro Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na opravu střešního pláště půdní nástavby č. p. 268–270 v ulici Kpt. Jaroše v Odoleně Vodě a kontrolou prováděných prací na opravě střechy půdní nadstavby.

 

Přílohy usnesení:

č. 1 Rozdělení ročních odměn komisím a výborům města Odolena Voda za činnost za rok 2009.
č. 2 Koncepce řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu na území města Odolena Voda.
č. 3 Návrh Úpravy č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 104/2009 až č. 113/2009.
č. 4 Návrh Provozního rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.
č. 5 Návrh rozpočtu svazku obcí Dolní Povltaví na rok 2010.

Přílohy zápisu:

č. 1 Aktualizace Plánu oprav na bytových domech v majetku města Odolena Voda pro rok 2009.
č. 2 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 2/2009, kterou se mění vyhláška č. 2/2008 ve znění vyhlášky č. 1/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daní z nemovitosti.

 

 

Usnesení zapsal: Ing. Martin Dvořák, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Milan Ledvinka, CSc., v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě