Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 15/2009 ze dne 24. listopadu 2009

Číslo usnesení: 15/2009 |  

Datum: 24.11. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 15/2009 ze dne 24. listopadu 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 7. 12. 2009.

 

Rada města – schvaluje:

1. Pronájem nebytového prostoru v čp. 250 na Horním náměstí v Odoleně Vodě“, v I. NP, o celkové rozloze 87,88 m2, v počtu 4 místností ( prodejna – 51,86 m2, sklad – 11,14 m2, kancelář – 5,76 m2, umývárna – 4,60 m2,) a chodba – 14,52 m2 situovaných na pozemku st. parc. č. 266/4 v k. ú. Odolena Voda firmě Michal Vorel, Revoluční 228, 250 70 Odolena Voda, a František Hanák, U Václava 434, 180 00 Praha 8, za účelem provozování specializované prodejny „Dětský svět“ – potřeby pro děti včetně kojeneckých a hraček za následujících podmínek:

 • Roční výše nájemného činí 70 000 Kč, nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Výše nájemného již zahrnuje 10% slevu, kterou město poskytuje podnikatelům s trvalým pobytem v Odoleně Vodě.
 • Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
 • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
 • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla, teplé a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
 • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
 • Nájemce si provede na vlastní náklady revizi elektroinstalace, včetně odstranění drobných závad, a to nejpozději do jednoho měsíce od data uzavření nájemní smlouvy.
 • Případnou rekolaudaci pronajatých prostor se souhlasem města provede nájemce na vlastní náklady.

2. Ve věci rozporu ve výkladu v územně plánovací dokumentaci města Odolena Voda – změna č. 1, v lokalitě U Jordánu vymezení funkční plochy s označením Z (plochy krajinné a urbanistické zeleně) stanovisko předložené ing. Václavem Jetelem a souhlasí v této lokalitě s výstavbou objektů, které nebudou sloužit k trvalému bydlení, ale jako doplněk pro převažující zemědělské a pěstitelské činnosti na pozemcích a stanovuje tato kritéria:

 • Maximální zastavěná plocha 40 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras.
 • Výška hřebene střechy maximálně 6,5 m od nejnižší úrovně terénu u objektu.
 • Maximálně jedno nadzemní podlaží a podkroví, chata může být podsklepená.
 • Střecha sedlová, valbová, polovalbová s minimálním sklonem 30 °, bez vikýřů.
 • Krytina: tašky, šindele, plech.
 • Fasáda se doporučuje světlá přírodní omítka, obložení dřevem, či kombinace, okenice dřevěné.
 • Použité materiály a jejich barevnost volit tak, aby byl zachován charakter území.
 • Odvod dešťových vod vsakem na pozemku.
 • Na pozemku může být zpevněná plocha pro odstavení 1 vozidla.
 • Vzájemné odstupy staveb, případně staveb a komunikací dodržovat dle § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.
 • Oplocení kolonie pletivem bez podezdívky, výška maximálně 1,8 m; oplocení jednotlivých pozemků uvnitř kolonie minimalizovat, využívat živých plotů, ploty s pletivem nebo plaňkové, bez podezdívky, výška maximálně 1,2 m.
 • Napojení na inženýrské sítě, likvidace splaškových vod řešit v rámci stavebního řízení.
 • Objekty nemohou sloužit trvalému bydlení.

3. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na pronájem nebytových prostorů v ulici Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě, v I. a II. nadzemním podlaží o celkové výměře 194,23 m2, z toho komerční využití 107,19 m2 a zázemí provozovny 87,04 m2, situovaných na pozemku st. parc. č. 938/1 a 938/2 v k. ú. Odolena Voda. Tyto nebytové prostory jsou zkolaudovány pro účely rekondičního salonu.

 • Roční výše minimálního nájemného činí 36 590 Kč. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Podnikatelům s trvalým pobytem v Odoleně Vodě poskytuje město slevu ve výši 10 %.
 • Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
 • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
 • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla, teplé a studené vody, elektrická energie ve společných prostorech, úklid společných prostor), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
 • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
 • Nájemce je povinen dodržet provozní dobu do 22.00 hodin.
 • Případnou rekolaudaci pronajatých nebytových prostor provede se souhlasem města nájemce na vlastní náklady.
 • Stávající nájemce požaduje finanční vyrovnání ve výši 180 000 Kč. Doložení potvrzení o tomto finančním vyrovnání je podmínkou uzavření Smlouvy o pronájmu.

4. Pronájem bytu č. 205 v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí v Odoleně Vodě slečně..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, s účinností od 1. prosince 2009. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

5. Výši odměny pí..., ředitelce Základní školy Odolena Voda, okres Praha-východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda, za rok 2009 ve výši dvojnásobku hrubé měsíční mzdy. Tato odměna bude vyplacena v platu za měsíc listopad 2009.

6. Výši odměny pí..., ředitelce Mateřské školy Odolena Voda, okres
Praha-východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda, za rok 2009 ve výši dvojnásobku hrubé měsíční mzdy. Tato odměna bude vyplacena v platu za měsíc listopad 2009.

7. Pořadník pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda pro II. pololetí roku 2009 tak, jak jej předložila Bytová komise při Radě města Odolena Voda – viz příloha usnesení č. 1:  Pořadník pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda pro II. pololetí roku 2009.

8. Uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel – domácnost s Pražskou plynárenskou Distribuce a.s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, v souvislosti s přípravou územního řízení ve věci výstavby nové mateřské školy v ulici Pod Tvrzí.

9. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy – Smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí (NN) s firmou ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, v souvislosti s přípravou územního řízení ve věci výstavby mateřské školy v ulici Pod Tvrzí.

10. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Odolena Voda a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8 405 02 Děčín pro stavbu zařízení distribuční soustavy energetického zařízení – Odolena Voda kabelové vedení NN vč. pojistkové skříně typu SS pro budoucí OM, označení DS IV-12-6005497 na pozemku parc. č. 891/1 v k. ú. Odolena Voda. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za celkovou částku 3 000 Kč.

11. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 21/1, 23/6, 23/7 všechny v k. ú. Dolínek za účelem vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemek parc. č. 23/1v k.ú. Dolínek ve vlastnictví pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, dle předloženého nákresu situace a dále souhlasí se vstupem na výše citované pozemky v majetku města Odolena Voda.

 • Stavitel musí respektovat §11 odst. 1 a §45 odst. 5 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

12. Opravy v restauraci Domeček ve Sportovním areálu v Odoleně Vodě, Ke Stadionu 375, na pozemku st. p. 599 v k. ú. Odolena Voda, v rozsahu uvedeném v písemné žádosti předsedy Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda, pana..., ze dne 20. listopadu 2009. Opravy budou provedeny na náklady Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda nejdéle do 4. prosince 2009.

13. Využití bytu č. 1 v čp. 224 v ulici Lidická v Odoleně Vodě, vyčleněného Usnesením Rady města Odolena Voda č. 7/2008 jako přístřeší, pro přechodné ubytování v případě, že byt nebude využíván ke schválenému účelu, a to za cenu 80 Kč za osobu a den.

14. Ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí v Odoleně Vodě k datu 31. prosince 2009 dohodou s paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda. Jedná se o nebytové prostory Salonu Slunečnice – bývalá restaurace Pod Tvrzí.

 

Rada města – vydává souhlasné stanovisko:

15. K vybudování kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 777/4 v k. ú. Odolena Voda do ulice U Špejcharu včetně uložení do pozemku 903/30 v k. ú. Odolena Voda a vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 903/30 a 898/2. oba v k. ú. Odolena Voda včetně vstupu do výše citovaných pozemků v majetku města Odolena Voda pro pana ..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.

 • Stavitel musí respektovat §11 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

16. K výstavbě rodinného domku na pozemku parc. č. 196/29 v k. ú. Dolínek a napojení tohoto pozemku na místní komunikaci v ulici Školní na pozemek parc. č. 304 v k. ú. Dolínek pro pana..., projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě, ..., 250 64 Měšice, zastupující manžele..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, s podmínkou, že stavebník zajistí dvě parkovací stání na vlastním pozemku a že vstupní vrata se nesmí otevírat do Školní ulice.

 

Rada města – postupuje:

17. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 Požární řád – viz příloha usnesení č. 2: Návrh Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 3/2009 Požární řád.

18. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání žádosti o projednání změny územního plánu města Odolena Voda, spočívajícího ve změně funkčního využití pozemků za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny, a to pana..., bytem..., 140 00 Praha 4 – Nusle, týkající se pozemků parc. č. 809, parc. č. 810/2 a parc. č. 812 všechny v k. ú. Odolena Voda.

 

Rada města – bere na vědomí:

19. Sdělení společnosti .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, na zvýšení cen likvidace separovaného odpadu o 11 % s účinností od 1. ledna 2010.

 

Rada města – ukládá:

20. Jednat se společností Aryka In-West, a.s., se sídlem Na Harfě 1/203, 190 00 Praha 9, o způsobu převzetí místních komunikací do vlastnictví města Odolena Voda na pozemcích parc. č. 127/2, 127/32, 127,56 a 127/33, všechny v k. ú. Dolínek ve dvou variantách:

 1. V souladu se Zásadami pro převzetí místních komunikací do vlastnictví města od investorů, schválenými Usnesením Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2009, nebo
 2. Po 100% realizaci výstavby všech rodinných domků dotčené lokality.

V obou případech musí být v den převzetí všechny přebírané komunikace provedeny bez zjevných vad a nedostatků.

21. Připravit text zadávacího řízení na revitalizaci obytných domů čp. 247–250 a 252–255 na Horním náměstí v Odoleně Vodě.

 

Přílohy usnesení:

č. 1 Pořadník pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda pro II. pololetí roku 2009.
č. 2 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 3/2009 Požární řád.

 

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Martin Dvořák, v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě