Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 16/2009 ze dne 15. prosince 2009

Číslo usnesení: 16/2009 |  

Datum: 15.12. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 16/2009 ze dne 15. prosince 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 3. 1. 2010.

 

Rada města – schvaluje:

1. Dělení pozemku parc. č. 127/37 v k. ú. Dolínek pro pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, na základě jeho žádosti ze dne 26. listopadu 2009.

2. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a firmou ALPET REAL s.r.o., se sídlem Novoborská 618/23, 190 00 Praha 9, na uložení inženýrských sítí do pozemku parc. č. 202/9 v k. ú. Odolena Voda.

 • Stavitel musí respektovat §11 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

3. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a panem... – projekty elektro, ..., 277 21 Liběchov, zastupujícího na základě plné moci firmu ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, na akci umístění kabelu NN včetně překopu na pozemku parc. č. 189/23 v k. ú. Dolínek.

 • Stavitel musí respektovat §11 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

4. Dělení pozemku parc. č. 198/1 v k. ú. Dolínek na 8 samostatných parcel pro pana..., bytem..., 120 00 Praha 2, na jeho základě žádosti ze dne 2. prosince 2009, s podmínkou, že bude dodatečně oddělena část pozemku na vybudování místní komunikace přiléhající k pozemku parc. č. 198/2 v k. ú. Dolínek s tím, že parametry na budoucí místní komunikaci budou sděleny dodatečně.

5. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení STL přípojky do pozemku parc. č. 781/1 v k. ú. Odolena Voda s paní... a pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.

6. Uzavření dohody se společnostmi ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, a firmou ČSAD Střední Čechy, a.s., se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, na uznávání místního jízdného na části území města Odolena Voda  na autobusových linkách Pražské integrované dopravy č. 370, 372 a 373 pro rok 2010.

Jedná se o stanovení jednotného jízdného v úseku:

 • směrem do Prahy: v úseku Odolena Voda, Dolní náměstí až Odolena Voda, U školy (resp. Odolena Voda, Dolínek);
 • směrem z Prahy: v úseku Odolena Voda, U klubu (resp. Odolena Voda, Dolínek) až Odolena Voda, Dolní náměstí

na autobusových linkách Pražské integrované dopravy č. 370, 372 a 373.

Výše jízdného:

a) jízdné pro jednotlivou jízdu pro osoby starší 15 let (od prvního dne následujícím po dni 15. narozenin) je stanoveno ve výši 5 Kč;
b) jízdné pro jednotlivou jízdu pro osoby od 6 do dovršení 15 let (včetně dne 15. narozenin) je stanoveno ve výši 3 Kč;
c) jízdenky uvedené v tomto bodě jsou nepřestupní a platí pro jednu jízdu na autobusových linkách Pražské integrované dopravy  č. 370, 372 a 373;

předplatní jízdenky nejsou zavedeny.

7. Přílohu č. 1 ke Směrnici města Odolena Voda č. 1/2009 – Rozsah, evidence a ceník služeb poskytovaných Technickými službami Odolena Voda, se sídlem Odolena Voda 373, 250 70 Odolena Voda, na kalendářní rok 2010 – příloha č. 1 usnesení: Příloha č. 1 ke Směrnici města Odolena Voda č. 1/2009 – Rozsah, evidence a ceník služeb poskytovaných Technickými službami Odolena Voda, se sídlem Odolena Voda 373, 250 70 Odolena Voda, na kalendářní rok 2010.

8. Pronájem nebytových prostor v ulici Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě, v I. a II. nadzemním podlaží o celkové výměře 194,23 m2, z toho komerční využití 107,19 m2 a zázemí provozovny 87,04 m2, situovaných na pozemku st. parc. č. 938/1 a 938/2 v k. ú. Odolena Voda firmě pana Bui Duc Toan, Hřensko 74, 407 17 Hřensko, za účelem provozování obchodu ovocem a zeleninou, a to za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města Odolena Voda:

 • Roční výše minimálního nájemného činí 36 590 Kč. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Podnikatelům s trvalým pobytem v Odoleně Vodě poskytuje město slevu ve výši 10 %.
 • Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
 • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
 • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla, teplé a studené vody, elektrická energie ve společných prostorech, úklid společných prostor), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
 • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
 • Nájemce je povinen dodržet provozní dobu do 22.00 hodin.
 • Případnou rekolaudaci pronajatých nebytových prostor provede se souhlasem města Odolena Voda nájemce na vlastní náklady.
 • Před podpisem nájemní smlouvy bude předloženo potvrzení o finančním vyrovnání s paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.

9. Krizový štáb města Odolena Voda ve složení:
paní Eva Odehnalová, starostka;
pan Roman Straka, místostarosta;
pan Ing. Jindřich Sochůrek, tajemník Městského úřadu Odolena Voda;
pan Petr Sirotek, strážník Městské policie Odolena Voda;
pan Petr Čermák, strážník Městské policie Odolena Voda.

10. Řešení důsledků navýšení daně z nemovitosti pro vlastníky nemovitostí v Odoleně Vodě, a to v částce, rovnající se 25 % daně z nemovitosti vyměřené žadateli finančním úřadem pro rok 2010. Finanční podpora bude poskytnuta formou finančního datu po schválení Radou města Odolena Voda na základě doporučení Sociálněsprávního odboru Městského úřadu Odolena Voda – příloha č. 2 usnesení: Řešení důsledků navýšení daně z nemovitosti pro vlastníky nemovitostí v Odoleně Vodě.

11. Zveřejnění zadávacího řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky č. 31/2009 na stavební práce – zateplení obytných domů čp. 247–250 a 252–255 v Odoleně Vodě v souladu se Směrnicí Ministerstva životního prostředí České republiky č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu Zelená úsporám. Součástí zakázky je i zpracování projektové dokumentace, která musí splňovat požadavky dotačních titulů Zelená úsporám a Program Panel.

12. Dělení pozemků parc. č. 115/3 a st. p. 59, oba v k. ú. Dolínek, pro pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, na základě jeho žádosti ze dne 21. listopadu 2009.

13. Zastavení exekučního řízení za panem..., bytem..., 141 00 Praha 4 – Michle, s tím, že pan... uhradí celkovou částku 7 657 Kč, zahrnující náklady spojené se zahájením exekučního řízení a pohledávku vůči městu Odolena Voda, oproštěnou od vyměřeného penále.

14. Uzavření Smlouvy o spolupráci na projektu Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí Axis4.info součást informačních systémů krajů a měst mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a Hospodářskou komorou České republiky, se sídlem Freyova 27/82, Praha 9.

15. Vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 28/2009 na akci „Grafické zpracování, příprava pro tisk, tisk a distribuce zpravodaje Odolen“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Markéta Prokopová, Artemis, reklamní umělecká agentura, se sídlem Úžická 392, 250 70 Odolena Voda, a další pořadí firem v souladu s doporučením hodnoticí komise.

16. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2010 na doplnění požární výzbroje (pořízení vysoušecí skříně na zásahové obleky, 15 párů hasičské zásahové obuvi, zásahové pily a motorové rozbrušovací pily a s příslušenstvím) v celkové výši 205 000 Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Odolena a zavazuje se za předpokladu přidělení dotace ke spolufinancování akce s tím, že minimální spoluúčast žadatele je Středočeským krajem stanovena na 5 %, maximální spoluúčast Středočeského kraje na 95 %.

17. Podání žádosti o dotaci ze Středočeskému Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2010 pro zajištění kulturního a společenského programu Vodolských vánočních trhů 2010 v celkové výši 42 000 Kč pro Kulturní komisi při Radě města Odolena Voda a zavazuje se za předpokladu přidělení dotace ke spolufinancování akce s tím, že minimální spoluúčast žadatele je Středočeským krajem stanovena na 5 %, maximální spoluúčast Středočeského kraje na 95 %.

 

Rada města – neschvaluje:

18. Návrh firmy KA Contracting ČR s.r.o., se sídlem Truhlářská 13–15, 110 00 Praha 1, ze dne 23. listopadu 2009, na úpravu ročního nájemného za pronájem nebytových prostor části objektu plynové kotelny V Malém háji v Odoleně Vodě pro kalendářní rok 2010 na výši 80 000 Kč.

19. Nabídku firmy Infokanál, s.r.o., V Tůních 10, 120 00 Praha 2, týkající se zajištění přímé komunikace Městského úřadu Odolena Voda s občany města prostřednictvím SMS zpráv na základě dobrovolné registrace.

20. Záměr na odkoupení pozemku parc. č. 33/6 o rozloze 2 113 m2 v k. ú. Odolena Voda od Státního statku Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav, IČ 00104248 do vlastnictví města Odolena Voda.

 

Rada města – vydává souhlasné stanovisko:

21. K výstavbě studny na pozemku parc. č. 45/14 v k. ú. Dolínek pro paní..., bytem..., 149 00 Praha 4 – Háje, na základě její žádosti ze dne 24. listopadu 2009.

22. Ke vstupu do pozemku parc. č. 202/9 v k. ú. Odolena Voda za účelem vybudování dvou kanalizačních přípojek a vodovodní přípojky pro firmu ALPET REAL s.r.o., se sídlem Novoborská 618/23, 190 00 Praha 9, na základě její žádosti ze dne 25. listopadu 2009.

23. K akci umístění kabelu NN včetně překopu na pozemku parc. č. 189/23 v k. ú. Dolínek pro pana... – projekty elektro, ..., 277 21 Liběchov, zastupujícího na základě plné moci firmu firmu ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, na základě jeho žádosti ze dne 25. listopadu 2009.

24. K vybudování plynové přípojky pro rodinný dům čp... v ulici... v Odoleně Vodě pro paní... a pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, včetně vstupu do pozemku parc. č. 781/1 v k. ú. Odolena Voda, na základě jejich žádosti ze dne 30. listopadu 2009.

 • Stavitel musí respektovat §11 odst. 1 a §45 odst. 5 Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žadatel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 • Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
 • Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

 

Rada města – postupuje:

25. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání směnu pozemků mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a panem..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, a spoluvlastníkem 1/3 pozemku, ..., bytem..., 373 21 Slavče, na základě níž by do vlastnictví města Odolena Voda přešel pozemek st. p. 1127 v k. ú. Odolena Voda o výměře 27 m2 a do vlastnictví pana... a spoluvlastníka 1/3 pozemku, pana..., by přešly pozemky parc. č. 903/45 a 903/44, oba v k. ú. Odolena Voda, o celkové výměře 96 m2. Na těchto pozemcích by bylo uplatněno právo průchodu.

26. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání zveřejnění záměru města Odolena Voda na odprodej části pozemku st. 558 v k. ú. Odolena Voda o výměře 23 m2 paní... a panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, za cenu 6 Kč za 1 m2 a náklady spojené s převodem.

27. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 1/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace – příloha č. 1 zápisu.

 

Rada města – pověřuje:

28. Odbor samosprávy Městského úřadu Odolena Voda vydáváním souhlasů a závazných stanovisek s dělením pozemků, územním řízením a stavebním povolením, a to vždy na základě vyjádření Stavební komise při Radě města Odolena Voda. Při vyjádření budou akceptovány obecné regulativy Rady města Odolena Voda.

 

Rada města – bere na vědomí:

29. Zprávu informačního technika Městského úřadu Odolena Voda, pana..., o stavu výpočetní techniky užívané na Městském úřadě Odolena Voda a provozu CzechPointu, datových schránek po Ministerstvem vnitra České republiky avizované změně v šifrování elektronických podpisů, k níž dochází od 1. ledna 2010.

30. Výpověď Smlouvy o spolupráci ze dne 1. února 2002 ve znění všech pozdějších dodatků mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a společností COLAS CZ, a.s. závod Lomy,se sídlem Kosovská 10, 586 37 Jihlava, na základě oznámení společnosti COLAS CZ, a.s., ze dne 23. října 2009.

 

Rada města – ruší:

31. Výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 29/2009 „Dodávka HW a SW vybavení pro Městský úřad“.

32. Výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 30/2009 „Dodávka SW vybavení pro Městský úřad Odolena Voda“.

 

Přílohy usnesení:

č. 1 Příloha č. 1 ke Směrnici města Odolena Voda č. 1/2009 – Rozsah, evidence a ceník služeb poskytovaných Technickými službami Odolena Voda, se sídlem Odolena Voda 373, 250 70 Odolena Voda, na kalendářní rok 2010.
č. 2 Řešení důsledků navýšení daně z nemovitosti pro vlastníky nemovitostí v Odoleně Vodě.

Přílohy zápisu:

č. 1 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 1/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

 

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Marie Trávníčková, v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě