Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 01/2010 ze dne 14. ledna 2010

Číslo usnesení: 01/2010 |  

Datum: 14.01. 2010

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 1/2010 ze dne 14. ledna 2010 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 26. 1. 2010.

 

Rada města – schvaluje:

1. Úpravu Organizačního řádu Městského úřadu Odolena Voda, ve kterém se doplňuje bod 1.6.4 o písm. m) v tomto znění: „vykonává přenesenou působnost dle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích“v platném znění, a to s účinností od 14. ledna 2010.

2. Postup řešení případů na poskytnutí přístřeší spojených s nájmem bytů ve vlastnictví města Odolena Voda, jak byl dne 6. ledna 2010 zpracován a navržen odborem samosprávy Městského úřadu Odolena Voda – neveřejná příloha č. 1 usnesení.

3. Pokračování v odchytu holubů na Horním náměstí firmou DDD MAPRA s.r.o., se sídlem Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 za cenu dle nabídky (instalace dvou klecí po dobu jednoho měsíce za cenu 19 000 Kč) z účtu města Odolena Voda – bytové hospodářství.

4. Termín konání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2010 dne 25. ledna 2010 od 16.00 hodin v Závodním klubu Aero s následujícím programem:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda
 2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
 3. Prodej členského podílu k bytu č. 1 v čp. 221
 4. I. část veřejné diskuse
 5. Úprava č. 7 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009
 6. Plán investičních a neinvestičních záměrů města pro rok 2010
 7. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2010 a závěry zprávy personálního auditu
 8. Úprava č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010
 9. Prodej a směna pozemků – (p..., manželé...)
 10. Územní plán Odolena Voda – uzavření dodatku č. 1 se zpracovatelem
 11. Zadání Změny č. 2 ÚPNSÚ Odolena Voda
 12. Odpisový plán Mateřské školy Odolena Voda na rok 2010
 13. Odkoupení pozemku p. č. 1117 v k. ú. Odolena Voda pro výstavbu mateřské školy
 14. II. část veřejné diskuse

5. Zvýšení odměny za členství v redakční radě městského zpravodaje Odolen na 100 Kč/měsíc a odměny pro členy redakční rady městského zpravodaje Odolen na 100 Kč za 1/2 stránky uveřejněného textu.

6. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 106/2009/MěÚ uzavřené dne 1. září 2009 mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a firmou CUBESPACE, s.r.o., Na Hájku 481, 180 00 Praha 8, kterým se upravuje doba plnění v čl. 3 pro obstarání stavebního povolení a zpracování Analýzy možností a podmínek využití strukturálních fondů ROP Středočeského kraje, příprava podkladů pro žádost do 30. května 2010.

7. Vyhlášení Grantového programu na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí pro rok 2010 a Programu podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda pro rok 2010 – příloha č. 1 usnesení: Grantový program pro rok 2010, Grantový program pro rok 2010 – žádost, Grantový program pro rok 2010 – vyúčtování, Program podpory činnosti pro 2010, Program podpory činnosti pro rok 2010 – žádost, Program podpory činnosti pro rok 2010 – vyúčtování.

8. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku č. 75/2009/MěÚ uzavřené dne 29. července 2009 mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a Dětským centrem Sluníčko Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, jímž se upravuje položkový rozpočet akce „Divadelní – loutková představení pro předškolní děti“, uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – příloha č. 1 zápisu.

9. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na pronájem části nebytových prostor bývalého železářství v obytném domě čp. 253–254 na Horním náměstí v Odoleně Vodě v I. NP, situovaného na pozemku st. parc. č. 327/2 a 327/3, oba v k. ú. Odolena Voda, o velikosti 47,75 m2 (sklad, chodbu, WC a umývárnu) panu..., bytem... Praha 1, za účelem dočasného užívání jako výtvarného ateliéru. Předmět pronájmu je zakreslen v připojeném situačním plánku.
Podmínky nájmu:
Výše nájemného činí 16,70 Kč/m2 měsíčně, tj. 798 Kč měsíčně.

 • Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců.
 • Nájemce bude dále hradit měsíčně tyto částky na služby spojené s užíváním pronajatých prostor:¨
  a) náklady na dodávku tepla paušální částkou ve výši 300 Kč,
  b) zálohu na spotřebu vody a stočné ve výši 100 Kč,
  c) zálohu na spotřebu elektrické energie ve výši 100 Kč.
 • Vyúčtování záloh bude provedeno do 14 dnů od skončení nájmu podle skutečné spotřeby.
 • Nájemce uhradí nájemné včetně paušální částky a zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor za celou dobu nájmu do 5 dnů od podpisu nájemní smlouvy.
 • Nájemce zajistí pravidelný úklid předmětu nájmu včetně přístupové místnosti.

10. Zveřejnění Výzvy k podání nabídky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) na podlimitní veřejnou zakázku č. 1/2010 na stavební práce – Nástavba hospodářského pavilonu – rozšíření mateřské školy v Odoleně Vodě zadávaná dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona – zjednodušené podlimitní řízení.

11. Opravu usnesení Rady města Odolena Voda č. 16/2009 bod č. 22: „Rada města vydává souhlasné stanovisko ke vstupu do pozemku parc. č. 202/9 v k. ú. Odolena Voda za účelem vybudování dvou kanalizačních přípojek a dvou vodovodních přípojek pro firmu ALPET REAL s.r.o., se sídlem Novoborská 618/23, 190 00 Praha 9, na základě její žádosti ze dne 25. listopadu 2009.“

 

Rada města – postupuje:

12. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání Odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda – příloha č. 2 zápisu.

13. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh Úpravy č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 v rozsahu rozpočtových opatření č. 1/2010 – 15/2010 – příloha č. 2 usnesení: Návrh na Úpravu č.1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 – rozpočtová opatření, Návrh na Úpravu č.1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 – závazné uakazatele.

14. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh Závěrečné úpravy č. 7 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – příloha č. 3 usnesení: Návrh Závěrečné úpravy č. 7 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009.

15. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání návrh Plánu investičních a neinvestičních záměrů města pro rok 2010 rozšířený o výstavbu chodníku v ulici Školní – příloha č. 4 usnesení: Návrh Plánu investičních a neinvestičních záměrů města pro rok 2010.

16. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 48/2009/MěÚ uzavřené dne 21. května 2009 mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a Ing. Václavem Jetelem, se sídlem Trojská 365/145, 170 00, Praha 7 – Troja, na rozšíření předmětu smlouvy o Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a s tím související navýšení ceny díla o 70 000 Kč.

17. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání záměr na odkoupení pozemku parc. č. 1117 v k. ú. Odolena Voda o rozloze 257 m2 od Státního statku Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav, IČ 00104248, z důvodu výstavby mateřské školy.

18. Zastupitelstva města Odolena Voda k projednání Změny č. 2 ÚPNSÚ Odolena Voda a upravené zadání Změny č. 2 ÚPNSÚ Odolena Voda.

 

Rada města – bere na vědomí:

19. Informaci pana Ing. Jindřicha Sochůrka, tajemníka Městského úřadu odolena Voda, o neodeslání odpovědi firmě MICRON Praha s.r.o., se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 9, na jejich nabídku ze dne 14. ledna 2008, kterou firma podala na záměr města na způsob využití části nebytových prostor v kotelně V Malém háji a olejových nádrží, zveřejněný ve dnech od 21. prosince 2007 do 18. ledna 2008.

20. Zrušení Komise pro projednávání přestupků s ohledem na ukončení činnosti předsedy komise Mgr. Karla Fischera k 31. prosinci 2009.

 

Rada města – ukládá:

21. Zaslat firmě MICRON Praha s.r.o., se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 9, dodatečně odpověď o rozhodnutí Rady města Odolena Voda č.11/2008 ze dne 2. září 2008 a č. 6/2009 ze dne 30. dubna 2009 o způsobu využití části nebytových prostor v kotelně V Malém háji a olejových nádrží.

 

Rada města – ruší:

22. V souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů „Podlimitní veřejnou zakázku č. 31/2009 na stavební práce – zateplení obytných domů na Horním náměstí č.p. 247–250 a č.p.252–255 v Odoleně Vodě v souladu se Směrnicí č. 9/2009 MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám.“

 

Přílohy usnesení:

č. 1 Vyhlášení Grantového programu na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí pro rok 2010: Grantový program pro rok 2010žádostvyúčtování, a Programu podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda pro rok 2010: Program podpory pro rok 2010žádostvyúčtování.
č. 2 Návrh na Úpravu č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 v rozsahu rozpočtových opatření č. 1/2010 – 15/2010závazné ukazatele.
č. 3 Návrh Závěrečné úpravy č. 7 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009.
č. 4 Návrh Plánu investičních a neinvestičních záměrů města pro rok 2010.

Neveřejné přílohy usnesení:

č. 1 Postup řešení případů na poskytnutí přístřeší spojených s nájmem bytů ve vlastnictví města Odolena Voda.

Přílohy zápisu:

č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 75/2009/MěÚ.
č. 2 Odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Odolena Voda.

 

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Milan Ledvinka, CSc., v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě