Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 11/2009 ze dne 18. srpna 2009

Číslo usnesení: 11/2009 |  

Datum: 18.08. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 11/2009 ze dne 18. srpna 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 31. 8. 2009.

 

Rada města – schvaluje:

1. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 202/10 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda s majiteli bytového domu č. p. 235–236 v ulici Květnová v Odoleně Vodě, s podmínkou, že zateplení obvodového zdiva bude provedeno v souladu s bodem č. 21 Usnesení Rady města Odolena Voda č. 12/2008 ze dne 7. října 2008 a bodem č. 17 Usnesení Rady města Odolena Voda č. 11/2009 ze dne 18. srpna 2009.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

2. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 202/10 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda s majiteli bytového domu č. p. 237–238 v ulici Květnová v Odoleně Vodě s podmínkou, že zateplení obvodového zdiva bude provedeno v souladu s bodem č. 21 Usnesení Rady města Odolena Voda č. 12/2008 ze dne 7. října 2008 a bodem č. 18 Usnesení Rady města Odolena Voda č. 11/2009 ze dne 18. srpna 2009.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

3. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č. p... v ulici... pro pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda s účinností od 1. září 2009 do 30. listopadu 2009. K dalšímu prodloužení nájemní smlouvy o 3 měsíce dojde pouze za předpokladu úhrady veškerého stávajícího dlužného nájemného a služby spojené s užíváním bytu, jedné čtvrtiny dlužné částky za soudní řízení a pravidelné a včasné úhrady nájemného a služby spojené s užíváním bytu. V opačném případě bude celá věc předána právní kanceláři a zahájeno řízení ve věci soudního vystěhování z bytu.

4. Po zhodnocení nabízených služeb pronájem nebytového prostoru v č. p. 274 v ulici Komenského v Odoleně Vodě o velikosti 26 m2 (14 m2 obchodní plocha, 7 m2 skladová plocha 5 m2 ostatní plocha) L... N..., bytem..., 250 70 Odolena Voda za účelem podnikání „zverimex“ s účinností od 1. září 2009 za následujících podmínek:

 • Výše ročního nájemného bude činit 15.065,- Kč (po valorizaci od 1. července 2009, tj. 579,44 Kč/m2). Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda, bude městem Odolena Voda poskytnuta sleva ve výši 10 % ročního nájemného z nebytových prostor. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
 • Nájemné bude hrazeno měsíčně.
 • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
 • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla, teplé a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
 • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů, si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
 • Případnou rekolaudaci pronajatých prostor provede nájemce se souhlasem města na vlastní náklady, a to nejpozději do 3 měsíců od podpisu nájemní smlouvy.

Pořadí dalších uchazečů:
2. M... Š..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.
3. VIZIT-EU s.r.o., se sídlem Horní náměstí 251, 250 70 Odolena Voda.

5. Výši měsíčního nájemného 63,67 Kč/m2 v bytech bytových domů v majetku města s účinností od 1. ledna 2010 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 180/2009.

6. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu č. 23/2009 na akci „Zpracování projektové dokumentace – Mateřská škola Odolena Voda v lokalitě Pod Tvrzí“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou CUBESPACE, s.r.o., Na Maninách 856/15, 170 00 Praha 7 za cenu díla 693.300,- Kč včetně DPH.

7. Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z Fondu Kultury Středočeského kraje pro rok 2009 mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, na projekt „Odolenou Vodou s rytířem Odolenem“.

8. Přistoupení města Odolena Voda ke Dnům evropského dědictví 2009 v termínu 19. a 20. září 2009.

9. Vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Grafické zpracování, příprava pro tisk, tisk a distribuce zpravodaje Odolen“.

10. Uzavření darovací smlouvy mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a společností Čeps a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, na poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč, určeného na zajištění nových míst v mateřské škole v budově školy č. p. 109 v ulici Květnová.

11. Uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ mezi Nadací VIA, se sídlem Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, na projekt „Den pro Vodolku“.

12. Prominutí penále z dlužného nájemného ve výši 70 %:
a) z částky 4.685,- Kč  paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, nájemkyni bytu č. 10 v... ulici... v Odoleně Vodě;
b) z částky 8.925,- Kč paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, nájemkyni bytu č. 5 v ulici... v Odoleně Vodě.

13. Po odstoupení od smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 249–250 v Odoleně Vodě společností STATUZ AMD, se sídlem Dolní náměstí 166, 250 70 Odolena Voda, ke dni 31. srpna 2009 uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor za účelem podnikání na Horním náměstí č. p. 249–250 v Odoleně Vodě, situovaných na st. parc. 266/3, 266/4 a 1106 všechny v k. ú. Odolena Voda, v I. NP, o celkové výměře 144,97 m2, na základě vyhodnocení nabídek na zveřejněný záměr města ze dne 14. dubna 2009, s firmou Žabka, se sídlem Antala Staška 510/31 140 00 Praha 4, za účelem provozování samoobslužné prodejny potravin s prodlouženou dobou prodeje s účinností od 1. září 2009.

Podmínky pronájmu:

 • Výše ročního nájemného činí 180.000,- Kč.
 • Nájemné bude hrazeno měsíčně.
 • Nájemné bude valorizováno v souladu s usnesením Rady města Odolena Voda č. 9/2009 ze dne 9. července 2009.
 • Nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele.
 • Nájemce dále bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávka tepla, teplé a studené vody), které budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.
 • Uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů, si nájemce řeší samostatně, včetně úhrad.
 • Případnou rekolaudaci pronajatých prostor provede nájemce se souhlasem města na vlastní náklady, a to nejpozději do 3 měsíců od podpisu nájemní smlouvy.

14. Dělení pozemku parc. č. 710/2 v k. ú. Odolena Voda pro pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, a paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda.

15. Dělení pozemku parc. č. 94/2 v k. ú. Dolínek pro pana..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, a pana..., bytem..., 181 00 Praha 81.

16. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 302 v k. ú. Dolínek na uložení kabelové přeložky 22kV s firmou firmy ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci paní Jaroslavou Sobotovou – inženýrská činnost v investiční výstavbě, se sídlem Zádvorská 40, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemku bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.

 

Rada města – neschvaluje:

17. Žádost zástupce bytového domu č. p. 235–236 v ulici Květnová v Odoleně Vodě, pana..., o revokaci bodu č. 21 Usnesení Rady města Odolena Voda č. 12/2008 ze dne 7. října 2008 ve věci zateplení obvodového zdiva a ztotožňuje se stanoviskem Stavební komise při Radě města Odolena Voda, uvedeným v zápise ze dne 17. srpna 2009, s tím, že v případě, rozhodnou-li se vlastníci nemovitosti zateplit pouze boční stěny bytového domu, je třeba dodržet následující podmínky:

 • Provést zateplení včetně půdní části, aby nedošlo k rozdělení stěny novou „římsou“ s okapičkou, a bez přetahování zateplení přes boky na průčelí objektu;
 • na nové fasádě provést opět šambrány kolem oken a její provedení (hrubost) přizpůsobit stávajícímu brizolitu;
 • vzhledem k problémům se vznikem plísní v interiérech zvážit použití vhodných materiálů – místo polystyrenu izolační vata a difuzní omítka;
 • při vlastní realizaci i nadále respektovat stanovisko Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště střední Čechy, ze dne 26. března 2007.

18. Žádost správce společných částí domu č. p. 237–238 v ulici Květnová v Odoleně Vodě, pověřeného vlastníky k jednání, pana Ing...., o revokaci bodu č. 21 Usnesení Rady města Odolena Voda č. 12/2008  ze dne 7. října 2008 ve věci zateplení obvodového zdiva a ztotožňuje se stanoviskem Stavební komise při Radě města Odolena Voda, uvedeným v zápise ze dne 17. srpna 2009, s tím, že v případě, rozhodnou-li se vlastníci nemovitosti zateplit pouze boční stěny bytového domu, je třeba dodržet následující podmínky:

 • Provést zateplení včetně půdní části, aby nedošlo k rozdělení stěny novou „římsou“ s okapičkou, a bez přetahování zateplení přes boky na průčelí objektu;
 • na nové fasádě provést opět šambrány kolem oken a její provedení (hrubost) přizpůsobit stávajícímu brizolitu;
 • vzhledem k problémům se vznikem plísní v interiérech zvážit použití vhodných materiálů – místo polystyrenu izolační vata a difuzní omítka;
 • při vlastní realizaci i nadále respektovat stanovisko Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště střední Čechy, ze dne 26. března 2007.

 

Rada města – vydává souhlasné stanovisko:

19. Panu Ing...., bytem..., 142 00 Praha 4, zastupujícího na základě plné moci paní..., bytem..., 250 65 Bašť, a paní..., bytem..., 250 65 Bašť, k výstavbě vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 321/30 v k. ú. Odolena Voda v ulici... a vodovodní přípojce k pozemku parc. č. 321/27 v k. ú. Odolena Voda v ulici... včetně vstupu do pozemků parc. č. 321/26 a 893/7, oba v k. ú. Odolena Voda.
Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení místním stavebním úřadem uzavřít s městem Odolena Voda budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Částka za zřízení věcného břemene na pozemcích bude vypočítána na základě zaměření skutečného stavu stavby dle Zásad zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení schválených Radou města Odolena Voda usnesením č. 4/2007 dne 27. března 2007.
Vyhotovení geometrických plánů pro následný vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu stavby provede na své náklady strana budoucí oprávněná z věcného břemene.
Žadatel je povinen uvést dotčenou část pozemku stavbou do původního stavu a předat protokolárně zástupci města.

 

Rada města – postupuje:

20. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání žádost firmy RAD Praha, spol. s.r.o., se sídlem Pernerova 16, 186 00 Praha 8, která na základě plné moci zastupuje firmu Bergger s.r.o. se sídlem Vídeňská 423/123, 148 00 Praha 4, na dílčí změnu územního plánu Odolena Voda na pozemku parc. č. 874/2 v k. ú. Odolena Voda za účelem výstavby FVE (fotovoltaické elektrárny) o kapacitě 2,6 MW a nedoporučuje její schválení.

21. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání převod provozních prostředků roku 2009 ve výši 60.000,- Kč do fondu reprodukce majetku pro Mateřskou školu Odolena Voda, okr. Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda, a doporučuje jeho schválení.

22. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání při úpravě č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda na rok 2009 zapracování částky ve výši 693.000,- Kč na „Zpracování projektové dokumentace – Mateřská škola Odolena Voda v lokalitě Pod Tvrzí“ a doporučuje její schválení.

23. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání uzavření Smlouvy o spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou, připojení města Odolena Voda ke „Společnému memorandu obcí proti výstavbě veřejného mezinárodního letiště ve Vodochodech a uhrazení příspěvku ve výši 530.000,- Kč, vyplývající z přistoupení ke shora uvedené smlouvě.

24. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání při úpravě č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda na rok 2009 přijetí finanční dotace z Fondu Kultury Středočeského kraje pro rok 2009 ve výši 22.000,- Kč na projekt „Odolenou Vodou s rytířem Odolenem“ a doporučuje její schválení.

25. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání při úpravě č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda na rok 2009 přijetí nadačního příspěvku z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ na projekt „Den pro Vodolku“ ve výši 25.000,- Kč do úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 a doporučuje jeho schválení.

26. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání při úpravě č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 využití částky 43.000,- Kč z paragrafu 3421 na  finanční zajištění projektu „Den pro Vodolku“ a doporučuje jeho schválení.

27. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání odprodej pozemků p. č. 90/58 o výměře 653 m2, 90/61 o výměře 26 m2, 90/62 o výměře 44 m2, všechny v k. ú. Odolena Voda, firmě Matoza spol. s r.o., se sídlem K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 – Královice, za účelem výstavby nových parkovacích stání pro plánovanou výstavbu bytového domu včetně sadových úprav, tj. celkem 723 m2 za cenu 600,- Kč/m2 (celkem za 433.800,- Kč).

28. Zastupitelstvu města Odolena Voda k projednání a při úpravě č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda přijetí sponzorského daru ve výši 200.000,- Kč od společnosti Čeps a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, určeného na zajištění nových míst v mateřské škole v budově školy u kostela č.p. 109 v ulici Květnová a doporučuje jeho schválení.

 

Rada města – revokuje:

29. Bod č. 1 Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 9/2009 ze dne 9. července 2009 týkající se podmínek prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 249 na Horním náměstí v Odoleně Vodě na st. p. 266/3 v k. ú. Odolena Voda o celkové výměře 76,22 m2 firmě Ing. Martin Dvořák – AMD, se sídlem Pod Tvrzí 390, 250 70 Odolena Voda na dobu neurčitou takto:

 • Výše ročního nájmu bude činit 40.150,- Kč (po valorizaci od 1. července 2009, tj. 526,77 Kč/m2). Uvedená celková částka zahrnuje slevu ve výši 10 % z ročního nájemného z nebytových prostor poskytovanou městem Odolena Voda pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
 • Nájemné bude hrazeno měsíčně vždy nejpozději k 25. dni daného měsíce.
 • Nájemce dále bude hradit náklady na služby spojené s užíváním pronajatých prostor (tj. dodávky tepla, teplé a studené vody), a to zálohově měsíčně vždy nejpozději k 25. dni daného měsíce. Náklady na poskytované služby budou každoročně vyúčtovány dle skutečné spotřeby.

 

RM – ukládá:

30. Zveřejnění výzvy města na veřejnou zakázku malého rozsahu na úsporu elektrické energie na veřejném osvětlení na území města  s podmínkou, že vynaložené investiční náklady na tuto akci budou spláceny z uspořených finančních prostředků za odebranou elektrickou energii.

31. Správci bytového fondu města Odolena Voda, firmě Centra a.s., se sídlem Ke Stadionu 314, 250 70 Odolena Voda v co nejkratším termínu uplatnit reklamaci na práce provedené v první polovině roku 2009 z důvodu zabránění zatékání (utěsnění spár mezi panely, oprava oken) do bytu č. 2, na Dolním náměstí 385 v Odoleně Vodě.

 

RM – bere na vědomí:

32. Oznámení firmy STATUZ AMD s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 166, 250 70 Odolena Voda, o ukončení nájmu nebytových prostor v obytném domě v čp. 249–250 na Horním náměstí v Odoleně Vodě, situovaných na st. parc. 266/3, 266/4 a 1106 všechny v k. ú. Odolena Voda, v I. NP, o celkové výměře 144,97 m2, a to k 31. srpnu 2009.

 

RM – ruší:

33. Zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 20/2009 na akci: „Grafické zpracování, příprava pro tisk, tisk a distribuce zpravodaje Odolen“.

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Martin Dvořák, v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě