Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příloha č. 1 - usnesení RM č. 11/2005

Datum: 25.09. 2005

Volební řád školské rady

Město Odolena Voda vydává v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě usnesení Rady města Odolena Voda č. 11/2005 ze dne 1. 9. 2005 Volební řád školské rady při Základní škole v Odoleně Vodě, které je zřizovatelem

1.Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený přípravný výbor.

2.Školská rada má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

3.Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor.

4.Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy (dále "oprávněné osoby"), kteří jsou podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. oprávněni volit členy školské rady.

5.Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, které navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství v školské radě.

6.Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb.Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

7.Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.

8.Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

9.Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

10.Nezvolí � li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

11.Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

12.Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

13.Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.

14.Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě pedagogického pracovníka školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a v případě žáka, pokud přestal být žákem školy.

15.Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

V Odoleně Vodě dne 1. 9. 2005

starostka města Odolena Voda: Eva Odehnalová , v.r.
místostarostka města Odolena Voda: Jana Blahnová, v. r.

Vítejte v Odoleně Vodě