Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 6/2005 městské rady města Odolena Voda

Datum: 13.06. 2005

USNESENÍ z jednání Rady města č. 6 / 2005 ze dne 14. 4. 2005

Rada města - schvaluje :
1. Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. A74, v ul. U Radnice č. p. 455 v Odoleně Vodě paní Hochové Vieře, bytem ul. U Radnice č. p. 455, 250 70 Odolena Voda, o jeden rok, tj. od 1. 6. 2005 do 31. 5. 2006.

2. Uhrazení dlužného nájemného podle splátkového kalendáře a předložení návrhu splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného, včetně služeb spojených s užíváním bytu pro paní Vaňkovou Gabrielu, bytem Horní nám. 253, 250 70 Odolena Voda. Z důvodu výše aktuálního dluhu na nájemném bytu č. 2, včetně služeb spojených s užíváním bytu, která činí ke dni 14. 4. 2005 - 19 422,- Kč a penále ve výši 13 620,- Kč rada města postupuje ke schválení Zastupitelstvu města Odolena Voda.

3. Slevu za nekvalitní dodávku tepla ve výši 20 % za období roku 2004 a 2005 pro paní Matuškovou Růženu, bytem Kpt. Jaroše 270, 250 70 Odolena Voda.

4. Výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky "Nové sádrokartonové příčky a zateplení kanceláří v budově Městského úřadu čp. 14 v Odoleně Vodě takto:
1.Montáž sádrokartonů, Roman Antala, Pod Tvrzí 388, 250 70 Odolena Voda za cenu 169.651,- Kč včetně 19 % DPH
2.p. Jakub Poličanský, bytem Mirovická 1/520, 182 00 Praha 8 za cenu 177.001,- Kč včetně 19 % DPH
3.p. Bohuslav Švarz, bytem F. Ondříčka 985/40, 370 11 České Budějovice za cenu 183.807,- Kč včetně 19 % DPH
4.COM PLUS CZ, a.s., Poděbradská 57/206, 198 21 Praha 9 za cenu 255. 838,- Kč včetně 19% DPH
5.p. Martin Muzikář, Národní 20, 110 00 Praha 1 za cenu 289. 143,- Kč včetně 19% DPH
6.STAVESIK s.r.o., Holandská 32, 101 00 Praha 10 � Vršovice za cenu 353. 140,- Kč včetně 19% DPH.

5. Zahájení řízení o vyřazení krytů CO z evidence Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, které jsou součástí obytných domů � funkčních celků určených k privatizaci.

6. Přemístění školního pozemku z pozemku parc. č. 196/1 v k. ú. Dolínek na pozemek v areálu Základní školy Odolena Voda, v ulici Školní 200, 250 70 Odolena Voda, parc. č. 205/4 v k. ú. Odolena Voda.

7. Návrh na dělení pozemku č. 196/1 v k. ú. Dolínek - viz příloha zápisu č. 1.

8. Záměr na prodej vzniklých pozemků rozdělením z pozemku p.č. 196/1, na stavbu rodinných domů a jejich prodej projednat v zastupitelstvu města.

9. Vypsání zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce živičného povrchu v ulici Revoluční od křižovatky s ulicí Seifertova až po křižovatku s ulicí Čs. armády včetně osazení obrubníků a vybudování chodníků ze zámkové dlažby v tomto úseku".

10. Umístění firemní i reklamní tabule na čp. 24, Dolní náměstí, Odolena Voda, pro nájemce nebytového prostoru p. Františka Vronu, bytem Dr. E. Beneše 1178, 277 11 Neratovice, dle předloženého návrhu.

11. Pronájem bytu č. 311 v ulici Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě, typu 2+1, o celkové výměře 79,37 m2 s účinností od 1. května 2005 paní Gabriele Martínkové, bytem Čenkovská 171, Dolínek, 250 70 Odolena Voda. Nájemní smlouva bude uzavřena po finančním vyrovnání se současným nájemcem paní Pavlou Staňkovou, bytem Pod Tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda ve výši 402.440,- Kč, která tak postoupí pohledávku vůči městu Odolena Voda.

12. Umístění propagační vývěsky SPŠ a SOU Odolena Voda, se sídlem U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda, na Horním náměstí v řadě vývěsek města s tím, že vývěska bude stejného typu jako vývěska města a zajistí ji SPŠ a SOU Odolena Voda na vlastní náklady. Instalaci vývěsky provedou Technické služby Odolena Voda.

13. Umístění dřevostavby rámové konstrukce "Obchod k zahradnictví" na pozemku č. 200/2 v ul. Školní 195 v Odoleně Vodě panu Petru Hladečkovi, bytem Čs. armády 362, 250 70 Odolena Voda. Dále rada města souhlasí s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu nezbytně nutném pro tuto stavbu.

14. Žádost pí Hudečkové na poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč pro oddíl stolního tenisu TJ Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, na úhradu pronájmu sportovní haly v Odoleně Vodě za turnaj ve stolním tenise, konaný dne 9. 4. 2005.

Rada města - vydává souhlasné stanovisko :
1. K přepočtení podílu celkové ceny za č.p. 229 a 231 na jeden byt podle počtu bytů, na základě žádosti všech nájemců, pro privatizaci.

2. K výpočtu výše podílu z celkové ceny obytného domu-funkčního celku č.p. 278-283, pro byt č. 3 čp. 283, započítat vzhledem k realizované půdní nástavbě plochu bytu ve výši 106,74 m2 .

3. K určení podílu pro byt. č. 3 č.p. 279 z celkové ceny obytného domu-funkčního celku čp. 278-283, jako pro byt I. kategorie.

4. Sloučenému územnímu řízení se stavebním povolením na výstavbu RD pro pana Marka Němce, bytem Valentýnská 56/11, 150 00 Praha 5 � Staré město a paní Barboru Šoltýsovou, bytem Tusarova 1216/53, 170 00 Praha 7 � Holešovice, s příslušenstvím včetně přípojek situovaného na pozemku parc. č.. 774/42 v k.ú. Odolena Voda, s tím, že budou akceptovány připomínky stavební komise:
- dodržení uliční stavební čáry ve vztahu k okolní zástavbě
- souhlas majitele sousedícího pozemku k umístění stavby 3 m od hranice pozemku
- dodržení navržené střešní krytiny dle souhrnné zprávy č.z. 840/04 z ledna 2005.

5. Akciové společnosti CANABA, se sídlem Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4, k umístění a realizaci stavby přístupové komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu 12 RD typu CANABA na poz. č. 871 a 872 v k.ú. Odolena Voda a parc. č. 306 a 305 v k.ú. Dolínek. Dále RM souhlasí se změnou provedení komunikace v zámkové dlažbě od ulice Školní přes ulici Zahradní do ulice Šípková s tím, že komunikace bude ukončena u garáží v ulici Šípková "otáčecím T" .Zároveň souhlasí s umístěním chodníku v ulici Šípková na straně k lokalitě Višňovka.

6. K výstavbě kanalizační přípojky a zahradního bazénu k rodinnému domu na pozemku st. p. 192/19 v k.ú. Dolínek pro pana Ivana Fleka a paní Alenu Flekovou, oba bytem Svijanská 48, 197 00 Praha 9.

7. K výstavbě domovní čistírny odpadních vod k RD na pozemku p.č. 127/28 v k.ú. Dolínek pro pí Ivetu Pospíšilovou, bytem Šiškova 15 č.p. 1231, 182 00 Praha 8 � Kobylisy a pana Romana Langra, bytem Čimická 96 čp. 769, 181 00 Praha 8 � Bohnice.

Rada města - neschvaluje :
1. Žádost pana Václava Němce, bytem Dukelská 243, 250 70 Odolena Voda o zřízení vyhrazeného parkoviště pro invalidy před domem čp. 243 na prostoru bývalého klepadla. Vymezení parkovacího místa bude provedeno na ploše stávajícího parkoviště v ul. ČSA před čp. 243.

Rada města - bere na vědomí :
1. Hospodářský výsledek :
- Mateřské školy Odolena Voda za rok 2004, kterým je ztráta ve výši 278.918,86 Kč a použití finančních prostředků rezervního fondu na její úhradu
- hospodářský výsledek Základní školy Odolena Voda za rok 2004, kterým je ztráta ve výši 535.681,32 Kč a použití finančních prostředků rezervního fondu na její úhradu.
Dále doporučuje projednat hospodářské výsledky Mateřské školy a Základní školy Odolena Voda za rok 2004 včetně použití rezervních fondů na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

2. Žádosti Občanského sdružení Přátel všech přátel města Odolena Voda, prezentovaných panem Ing. Tomášem Lohniským, bytem Dukelská 243, 250 70 Odolena Voda :
o dotaci na obnovu prostoru Baronského hřbitova
o zveřejnění studie Dolního náměstí
o poskytnutí ploch odpadkových košů na území města Odolena Voda
o změnu parkovacích ploch autobusů PID na území města Odolena Voda
a ukládá starostce kontaktovat toto sdružení.

3. Podání žádosti města Odolena Voda Státnímu fondu životního prostředí ČR o vyvázání části zastavených nemovitostí ze zástavních smluv, a to v rozsahu: čp. 215-220, 225-231, 256-260,262-267, 278-283 v celkové hodnotě 36.522.622,- Kč. Žádost byla podána dne 5. 4. 2005.

4. Návrh smlouvy společnosti Středočeská energetická a.s., se sídlem Vinohradská 8, 120 21 Praha 2, na úhradu podílu na oprávněně vynaložených nákladech spojených se zajištěním zvýšeného příkonu pro stávající odběrná místa ve městě Odolena Voda � ul. Vodolská, kVN pro stávající trafostanici Obec Odolena Voda z distribuční sítě dodavatele o napětí 0,4 kV. Výše finančního podílu pro obec z celkových nákladů cca 6 mil Kč činí 1.354.220,- Kč.

Rada města - požaduje:
1. Zapracování připomínky z usnesení RM ze dne 18.11.2004 ve věci žádosti paní Jany Hoffmanové, za firmu ELEKTROPROJEKTY se sídlem Družstevní 513, 277 46 Veltrusy, zastupující Středočeskou energetickou a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene č. 2004 Dolínek � VN, TS, kNN, p. Sedláček B-01.

Usnesení zapsala : Blahová Jana

Usnesení odsouhlaseno :

místostarosta města Odolena Voda: Blahnová Jana
starostka města Odolena Voda : Odehnalová Eva

Vítejte v Odoleně Vodě