Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 5/2005 městské rady města Odolena Voda

Datum: 13.06. 2005

Usnesení z jednání Rady města č. 5 / 2005 ze dne 24. 3. 2005

Rada města � schvaluje :
1. Slevu za nedostatečnou dodávku tepla ve výši 20 % za období roku 2004 a 2005 pro:
a) pana ing. Tomáše Hrabánka, bytem Kpt. Jaroše 269, Odolena Voda
b) paní Olgu Vlkovou, bytem Kpt. Jaroše 270, Odolena Voda
c) paní Bc. Marii Kejzlarovou, bytem kpt. Jaroše 270, Odolena Voda
d) pana Jiřího Radu, bytem Kpt. Jaroše 270, Odolena Voda
Příslušná finanční částka bude hrazena z účtu města � bytové hospodářství.

2 . Slevu ve výši 20 % za nekvalitní dodávku teplé užitkové vody za kalendářní rok 2004 z celkové částky za spotřebovanou teplou užitkovou vodu pro všechny nájemníky bytů v čp. 248, Horní náměstí, 250 70 Odolena Voda. Tato částka bude hrazena z účtu města Odolena Voda bytové hospodářství.

3. Úpravu níže uvedených poplatků v Městské knihovně Odolena Voda, se sídlem Čs armády 362, 250 70 Odolena Voda takto:
a) zápisné pro nové členy s účinností od 1. července 2005
- dospělí 80,- Kč za rok
- děti a důchodci 40,- Kč za rok
b) poplatek 20,- Kč za nedodržení výpůjční lhůty za každý započatý měsíc a titul s účinností od 1. července 2005
c) členský příspěvek s účinností od 1. ledna 2006
- dospělí 80,- Kč za rok
- děti a důchodci 40,- Kč za rok

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků s obcí Klíčany, 250 69 Vodochody. Účinnost veřejnoprávní smlouvy je dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

5. Pořadník na nájem bytů v majetku města Odolena Voda na první pololetí roku 2005 v tomto pořadí: 1. Libor Hrabý, 2. Renata Podskalská, 3. Petra Zavřelová, 4. Irena Sedláková, 5. Štefan Dudy, 6. Lenka Marková, 7. Kateřina Heráková, 8. Jitka Zradičková.

6. Užívání znaku města Odolena Voda společností Media Holding.s.r.o., Redakce Tep Regionu, Jiráskova 228, 276 01 Mělník, v týdeníku Tep regionu, v případech, kdy zveřejněný text v tomto týdeníku se bude týkat města Odolena Voda a jeho blízkého okolí.

7. Rozdělení stávajícího nebytového prostoru v čp. 24 na Dolním náměstí, 250 70 Odolena Voda na dva samostatné nebytové prostory.

8. Výroční zprávu města Odolena Voda za rok 2004 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím -viz příloha č. 1 zápisu RM.

9. Zrušení nájemního vztahu k bytu D 17, Nad Štolami 460, Odolena Voda s paní Petrou Starou, bytem Nad Štolami 460, 250 70 Odolena Voda k datu 31. března 2005.

10. Přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt č. D 17 v ulici Nad Štolami 460 , 250 70 Odolena Voda paní Lucii Baštové, bytem Bukolská 774/6 180 00 Praha 8, s účinností od 1. dubna 2005.

11. Zveřejnění záměru města na pronájem garáže v majetku města č. 8 v ulici Seifertova v Odoleně Vodě, panu Jiřímu Nedomovi, bytem Čs. armády 366, 250 70 Odolena Voda za výši ročního nájmu 6. 935,- Kč na dobu neurčitou s účinností od 1. května 2005. Nájemné bude každoročně valorizováno dle celkové míry inflace vykázané ČSÚ za předcházející rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

12. Pronajmutí bytu č. 406, typu 1+kk, o velikosti 58,94 m2 v čp. 395, 250 70 Odolena Voda, s účinností od 1.dubna 2005 s tím, že pokud se do 31. března 2005 nepřihlásí zájemce, kterému byl přiznán starobní nebo invalidní důchod s trvalým pobytem v Odoleně Vodě, bude uzavřena nová nájemní smlouva s p. Grečlem Tomášem, Květnového vítězství 1741/4, Praha 4 s tím, že proběhne finanční vyrovnání se současným nájemcem p. Bláhou Pavlem ve výši 361 053,- Kč, který mu tak postoupí pohledávku vůči městu Odolena Voda.

13. Ukončení nájemní smlouvy k bytu 1+1 kk č. 304 v ulici Pod Tvrzí čp. 395 v Odoleně Vodě k 30. 4. 2005 s tím, že paní Ing. Radka Jančová, bytem Pod Tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda předloží jméno budoucího nájemce, kterého si již určí sama, neboť došlo k zveřejnění záměru města o pronájem tohoto bytu v době od 2. 2. 2005 do 3. 3. 2005 a dle kritérií se nikdo nepřihlásil. Budoucí nájemce musí být opět schválen radou města.

14. Snížení nájmu pro paní Věru Hruškovou, bytem Horní náměstí 250, 250 70 Odolena Voda, o 60 % s účinností od 1. dubna 2005 do doby odstranění závady � opravy terasy.

15. Přidělení grantů města dle grantového programu pro rok 2005 v celkové výši 166 100,- Kč a doporučuje projednat v zastupitelstvu města žádosti přesahující částku 20 000,- Kč (poř. č. 3, 5 až 7, 9).
1) JSDH Dolínek, nám. V. Hálka, 250 70 Odolena Voda 6 000,- Kč dle žádosti � soutěž Krušnohorská liga
2) Alpe dětem, Dolní nám. 382, 250 70 Odolena Voda 15 000,- Kč dle žádosti - dětský den
3) TJ Aero Odolena Voda � oddíl kopané, Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda 45 000,- Kč dle žádosti - nákup vybavení pro fotbalové oddíly mládeže
4) TJ Aero Odolena Voda � oddíl skoků na trampolíně, Ke Stadionu 375, 250 70 Odol.Voda 5 000,- Kč pouze na startovné v soutěžích
5) Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě, Revoluční 401, 250 70 Odolena Voda 9 000,- Kč pouze na nákup dresů pro děti
6) Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě, Revoluční 401, 250 70 Odolena Voda 16 000,- Kč pouze na pronájem sportovní haly v Odoleně Vodě
7) Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě, Revoluční 401, 250 70 Odolena Voda 5 000,- Kč dle žádosti - sportovní akce pro děti, mládež a dospělé
8) TJ Aero Odolena Voda � sport pro všechny, Ke Stadionu 375, 250 70 Odol.Voda 20 000,- Kč dle žádosti � festival sportu pro všechny Olomouc 2005
9) TJ Aero Odolena Voda � stolní tenis, Ke Stadionu 375, 250 70 Odol.Voda 29 400,- Kč pouze na nákup 3 stolů stolního tenisu
10) TJ Aero Odolena Voda � oddíl orientačního běhu, Ke Stadionu 375, 250 70 Odol.Voda 3 500,- Kč pouze na startovné v soutěžích
11) TJ Aero Odolena Voda � oddíl orientačního běhu, Ke Stadionu 375, 250 70 Odol.Voda 700,- Kč pouze na startovné v soutěži
12) TJ Aero Odolena Voda � oddíl orientačního běhu, Ke Stadionu 375, 250 70 Odol.Voda 2 500,- Kč pouze na startovné v soutěžích
13) Suroví kocouři, Veliká Ves 45, 250 70 Odolena Voda 8 000,- Kč dle žádosti � ODOLEN FEST 2005
14) TJ Aero Odolena Voda � šachový oddíl, Ke Stadionu 375, 250 70 Odol.Voda 1 000,- Kč pouze na startovné a pronájem
U grantů určených na nákup dresů pro jednotlivé oddíly požaduje rada města umístění loga ( nápisu ) města na těchto dresech.

16. Změnu stavby před jejím dokončením pro objekt domu na Dolním nám. čp. 19 ve vlastnictví pana ing. Martina Dvořáka bytem Pod Tvrzí 390, 250 70 Odolena Voda na zřízení provozovny hostinské činnosti s dodržením připomínek p. Jaroslava Dvořáka, bytem Revoluční 280, Odolena Voda ke kolaudačnímu řízení s důrazem na omezení provozní doby v souladu s příslušnou vyhláškou města Odolena Voda � viz příloha č. 2 zápisu RM.

17. Převzetí záštity města Odolena Voda nad kategorií � "Volné téma" - fotografické soutěže studentů SPŠ a SOU Odolena Voda, U Letiště 370 � "Má škola, letadla a já" a schvaluje z rozpočtu města zakoupit pro vítěze této kategorie tři věcné ceny v celkové hodnotě cca 2000,- Kč.

18. Pronájem části nebytového prostoru na Dolním nám. č. p. 24 v Odoleně Vodě o rozloze 52 m2, dle zveřejněného záměru města Odolena Voda, panu Františku Vronovi, bytem Dr. E. Beneše 1178/15, 278 11 Neratovice za účelem zřízení prodejny Ovoce + zelenina s doplňkovým prodejem potravin a rychlého občerstvení. Nájemní smlouva nebytových prostor bude uzavřena na dobu určitou, s účinností od 1. 4. 2005 do 31. 3. 2010 za následujících podmínek:
1) výše ročního nájmu činí 22. 308,- Kč pro rok 2005, které bude hrazeno měsíčními platbami ve výši 1.859,- Kč předem, a to nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Nájemné bude každoročně valorizováno dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející rok.
2) zajištění rekolaudace pronajatého prostoru na vlastní náklady nejpozději do dvou měsíců od podpisu nájemní smlouvy
3) úpravu nebytového prostoru na vlastní náklady bez účasti města a možnosti odpuštění nájmu
4) odstranit z prostoru Dolního náměstí stávající stánek prodejny ovoce a zeleniny na vlastní náklady v termínu nejpozději do 30. dubna 2005.

19. Pronájem části nebytového prostoru na Dolním nám. č. p. 24 v Odoleně Vodě o rozloze 52 m2, paní Brožové Janě, bytem Dolní nám. 382, 250 70 Odolena Voda, za účelem provozování kadeřnictví. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena na dobu určitou, s účinností od 1. 4. 2005 do 31.3.2010 s následujícími podmínkami: výše ročního nájemného bude činit 22. 308,- Kč a bude hrazeno vždy předem v měsíčních platbách ve výši 1.859,- Kč, a to nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Nájemné bude každoročně valorizováno dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející rok.

20. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na pronájem bytu 1+kk č. 103 v obytném domě v ul. Pod Tvrzí č. p. 395 v Odoleně Vodě jen uživateli starobního nebo invalidního důchodu, který bude využívat pečovatelskou službu. Výše nájemného činí 1,8 násobek regulovaného nájemného. Přednost budou mít žádosti občanů s trvalým pobytem na území města Odolena Voda.

21. Cenu pronájmu ve Sportovní hale Odolena Voda pro žákovský turnaj ve stolním tenisu dne 9. dubna 2005 ve výši 1 000,- Kč, který pořádá oddíl stolního tenisu TJ Aero Odolena Voda v této sportovní hale.

22. Prezentaci města v publikaci "Středočeský kraj", kterou vydá společnost ACR Alfa s.r.o. Praha 4 v rozsahu ½ strany formátu A4 za cenu 16 660,- Kč včetně 19 % DPH.

Rada města - neschvaluje :
1.Poskytnutí grantu města dle grantového programu pro rok 2005 pro TJ Aero Odolena Voda: oddíl kopané na údržbu areálu ve výši 50 000,- Kč a na společensko-sportovní odpoledne ve výši 20 000,- Kč, pro oddíl turistiky na prázdninové pobyty dětí ve výši 42 000,--, pro oddíl stolního tenisu na vybavení a zabezpečení mládežnických oddílů ve výši 23 800,- Kč a pro šachový oddíl jízdné na regionální přebor ve výši 525,- Kč.

Rada města - bere na vědomí :
1. Oznámení ředitelky Mateřské školy Odolena Voda okres Praha � východ, Komenského 307, 250 70 Odolena Voda o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2005 takto:
500,- Kč platí zákonný zástupce dítěte, které je v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy
400,- Kč platí zákonný zástupce dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku
350,- Kč platí zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce
vzdělávání v posledním (třetím) ročníku mateřské školy a dětem s odloženou školní docházkou je poskytováno bezúplatně (od 1.1.2005 v souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb.)
osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek.

2. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 24 na Dolním náměstí , 250 70 Odolena Voda pro paní Evu Brožovou, bytem Dolní náměstí 382, 250 70 Odolena Voda k datu 31. března 2005.

3. Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce - vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Obslužná komunikace ke garážím - IGEPA� s tím, že výběrová komise nevybrala žádný návrh na řešení veřejné zakázky, neboť žádná společnost nepředložila podklady v souladu se zadávacím řízením.

4. Odstoupení paní Evy Odehnalové, bytem V Malém háji 361, 250 70 Odolena Voda z funkce členky komise pro občanské záležitosti, z komise dopravní, kulturní komise a z redakční rady časopisu Odolen k datu 31. 3. 2005.

6. Odstoupení pana Romana Straky, bytem Dolní náměstí 384, 250 70 Odolena Voda z redakční rady časopisu Odolen k datu 31.3.2005.

7. Zápis stavební komise ze dne 8.3.2005.

Rada města � ukládá :
1. Tajemníkovi MěÚ Odolena Voda zadání zpracování návrhu na technické řešení, kterým by byla zajištěna odpovídající tepelná pohoda v bytech v půdní nástavbě, včetně předpokládaných nákladů a návrh na odstranění stavebních závad půdní nástavby v ul. Kpt. Jaroše 268-270, Odolena Voda.

2. Místostarostce připravit pro jednání rady města návrh na změnu výpůjčního řádu Městské knihovny Odolena Voda s účinností od 1. 1. 2006.

3. Stavební komisi předávat zápisy z jejího jednání do podatelny MěÚ pro odbor samosprávy MěÚ Odolena Voda, který je jako účastník stavebního řízení předá stavebnímu úřadu MěÚ Odolena Voda.

Rada města � jmenuje :
1. Paní Ludmilu Haškovou, bytem V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda členkou Komise pro občanské záležitosti s účinností od 1. dubna 2005.

2.Pana Daniela Janatu, bytem Nová 418, 250 70 Odolena Voda členem Komise pro projednávání přestupků s účinností od 24. 3. 2005.

Usnesení zapsal: Ing. Hladík Miloš

Usnesení odsouhlaseno:

místostarostka města Odolena Voda: Blahnová Jana
starostka města Odolena Voda: Odehnalová Eva

Vítejte v Odoleně Vodě