Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 4/2005 městské rady města Odolena Voda

Datum: 13.06. 2005

USNESENÍ z jednání Rady města č. 4 / 2005 ze dne 24. února 2005

Rada města - schvaluje :
1. Rozsah privatizace domovního fondu v majetku města Odolena Voda - č.p. 215-220, 256-260, 278-283, 262-267, 229, 231, 292-293, 243-246 a 384-385, celkem 174 bytů a doporučuje jej projednat na zasedání zastupitelstva města.

2. Vzor nájemních smluv k bytům zvláštního určení v Odoleně Vodě. Přiděluje tyto byty dle seznamu žadatelů (viz příloha zápisu č. 1) .

3. Výši nájemného v bytech zvláštního určení v Odoleně Vodě (ve výstavbě 373 bytových jednotek a v čp. 395) pro občany se ZTP a ZTP/P v částce 15,83 Kč/m2 měsíčně.

4. Ukončení nájemní smlouvy s paní Barborou Měchurovou a panem Tomášem Měchurou, bytem Pod Tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda, k bytu č. 404, v ul. Pod Tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda dohodou k 28.2.2005 s tím, že písemně předloží finanční vyrovnání současného nájemce s novým nájemcem, kterému postoupí svou pohledávku vůči městu Odolena Voda, která k 28.2. 2005 činí 344.476,- Kč. Finanční vyrovnání proběhne prostřednictvím bankovního účtu města Odolena Voda. Dále rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 404 v ul. Pod Tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda, s paní Lenkou Wágnerovou, bytem Pod Tvrzí č. p. 394, 250 70 Odolena Voda, na dobu neurčitou s účinností od 1.3. 2005.

5. Harmonogram prodeje bytů vyjmutých ze zástavy Státního fondu životního prostřední (SFŽP) s určením termínů a odpovědnosti (viz příloha zápisu č. 2).

6. Termín a program zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda dne 28.2.2005 od 17.00 hodin v ZK Aero:
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM
2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
3) Návrh postupu privatizace bytových domů v majetku města Odolena Voda
4) I. část veřejné diskuse
5) Doplňující volby do orgánů města Odolena Voda
6) II. část veřejné diskuse.
7. Přidělení bytů zvláštního určení a délky pronájmu pro zájemce na dobu určitou formou losování za účasti zástupce města, městského úřadu a všech zájemců.

Rada města doporučuje :
1. Projednat na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda Zásady pro privatizaci domovního fondu v majetku města Odolena Voda - viz příloha zápisu č. 3.

Usnesení zapsala : Mgr. Predigerová Jitka

Usnesení odsouhlaseno :

místostarostka města Odolena Voda: Blahnová Jana
starosta města Odolena Voda: Nedoma Jiří

Vítejte v Odoleně Vodě