Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 3/2005 městské rady města Odolena Voda

Datum: 13.06. 2005

USNESENÍ z jednání Rady města č. 3 / 2005 ze dne 10. 2. 2005

Rada města - schvaluje :
1. Plán oprav na obytných domech v majetku města pro rok 2005 takto : (viz příloha usnesení č. 1).

2. Přidělení 3 bytů a zrušení nájemního vztahu ke 3 bytům dle předloženého seznamu ve výstavbě 373 bytových jednotek dle schválených kritérií vydaných městem Odolena Voda (viz příloha usnesení č. 2 ).

3. Oddělení části pozemku z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Odolena Voda (o výměře 5.208 m2) pro firmu Canaba Development s.r.o., se sídlem Praha 4.

4. Přijetí sponzorského daru firmy GUTTUSO, s.r.o., se sídlem Sochařská 12, 170 00 Praha 7, ve výši 50.000,- Kč (slovy "padesáttisíc� korun českých) na pokrytí nákladů spojených s účastí města na veletrhu URBIS Brno 2005.

5. Výstavbu garáže na pozemku p. č. 313/4 v k.ú. Odolena Voda pro paní Hanu Polákovou, bytem Seifertova 286, 250 70 Odolena Voda a vynětí dotčeného pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Rada města - vydává souhlasné stanovisko :
1. S výstavbou pro firmu Canaba Development s.r.o., se sídlem Praha 4, pro územní řízení v souladu se souhlasným stanoviskem rady města ze dne 23. 9. 2004. včetně uvedených podmínek. Přístřešky pro garážové stání budou realizovány minimálně 5 m od uliční hranice pozemku.

Rada města - neschvaluje :
1. Přístavbu stánku zeleniny na Dolním náměstí v Odoleně Vodě. Navrhované řešení je v rozporu se schválenou architektonickou studií Dolního náměstí.

Usnesení zapsala : pí Odehnalová

Usnesení odsouhlaseno :

starosta města Odolena Voda: Nedoma Jiří
místostarostka města Odolena Voda: Blahnová Jana

Vítejte v Odoleně Vodě