Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 2/2005 městské rady města Odolena Voda

Datum: 18.02. 2005

Rada města - schvaluje :

1. Žadatele o nájem bytu zvláštního určení v bytové výstavbě 373 b. j. v sídlišti Cukrovar - dle přílohy č.1 zápisu RM.

2. Nájem bytu č. 2 v majetku města, ul. Květnová č. p. 212 v Odoleně Vodě panu Zdeňkovi Walterovi, bytem Květnová č. p. 212, 250 70 Odolena Voda, korespondenční adresa Přemyslova č. p. 640, 27801 Kralupy nad Vlt., za předpokladu, že užívací právo k bytu bude paní Simoně Walterové na základě pravomocného rozhodnutí soudu zrušeno.

3. Ponechání reklamního zařízení v ul. Pod Tvrzí na st. p. č. 92 vk.ú. Odolena Voda, u parkoviště pro osobní vozidla, ve vlastnictví paní Petry Kučerové, bytem Dolní nám. 382, 25070 Odolena Voda, s tím, že jakmile dojde k zahájení opravy a rekonstrukce vedlejší nemovitosti - tvrze, bude vhodnost umístění předmětného zařízení znovu posouzena.

4. Převod členských práv a povinností v Bytovém družstvu Hojná Voda se sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice, k bytu č. 5 o velikosti 2+1+L, umístěného ve 2. NP bytového domu č. p. 401, v ul. Revoluční, Odolena Voda, ze slečny Petry Šubrtové, Revoluční 401, 250 70 Odolena Voda, na slečnu Natalii Skolkovou,Varšavská 215, 530 09 Pardubice, s účinností od 24. 1. 2005.

5. Přidělení bytu B 5/8 v ulici Nad Štolami 467, Odolena Voda, jedinému zájemci o tento byt : Lenka Pokorná, bytem Ke Džbánu 29/379, Praha 6, dle kritérií stanovených městem Odolena Voda.

6. Zrušení přidělení bytu B 5/8 pro p. Martina Rybáře, bytem Nad Štolami 467, 250 70 Odolena Voda.

7. Platový výměr ředitelce Mateřské školy Odolena Voda, Praha - východ, se sídlem Komenského 307, Odolena Voda, paní Evě Boháčkové na období od 1.1.2005 do 31.12.2005.

8. Platový výměr ředitelce Základní školy Odolena Voda, Praha - východ, se sídlem Školní 200, Odolena Voda, paní Mgr. Aleně Sochůrkové na období od 1.1.2005 do 31.12.2005.

9. Termín a program zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda dne 31.1.2005 od 17.00 hodin vZK AERO s tímto programem :
1) Složení slibu nového člena zastupitelstva města
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM
3) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
4) Likvidace nedobytné pohledávky města, odpuštění penále
5) I. část veřejné diskuse
6) Výše odměn neuvolněným zastupitelům města
7) Schválení rozpočtu města Odolena Voda na rok 2005
8) Schválení účasti starosty na valné hromadě VKM a.s. dne 15. 2. 2005
9) Zrušení vyhlášek města č. 2/1999 a 1/2003
10) II. část veřejné diskuse.


10. Paní Haně Valešové, bytem Horní nám. 255, 250 70 Odolena Voda, rozšíření služeb - sběr na čištění peří vnebytovém prostoru v majetku města v ul. Komenského 274, Odolena Voda, který užívá na základě platné smlouvy o nájmu shora uvedeného nebytového prostoru súčinností 1.2.2005.

11. Paní Janě Kostkové, bytem Revoluční č. p. 401, 250 70 Odolena Voda, rozšíření obchodní činnosti o vzorkovnu a prodej plastových oken a dveří vnebytovém prostoru na Horním nám. č.p. 250 vOdoleně Vodě, který paní Kostková užívá nazákladě platné smlouvy o nájmu shora uvedeného nebytového prostoru súčinností od1. 2. 2005 a spodmínkou předložení kladného stanoviska Hasičského záchranného sboru pro Středočeský kraj.

Rada města neschvaluje :

1. Převod členských práv a povinností v Bytovém družstvu Dubina II, sesídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice - k bytu č. B 5/15 o velikosti 30,98 m2 spříslušenstvím, umístěného v 5. NP bytového domu č. p. 467 v bloku D v ul. Nad Štolami, Odolena Voda, z pana Viktora Luňáka nově trvale bytem Na Výsluní 1310, 277 11 Neratovice, na pana Marka Friedla, trvale bytem Holasická 1157/4, 747 05 Opava, z důvodu nedodržení systémového postupu.

Rada města doporučuje :

1. Zastupitelstvu města Odolena Voda projednat a schválit finanční rozpočet města Odolena Voda pro rok 2005 jako vyrovnaný ve výši 49.440.000,- Kč. (V návrhu rozpočtu je samostatně vyčíslena částka ve výši 100.000,- Kč na odstranění následků vandalismu ve městě. Tato částka vychází ze skutečně vynaložených nákladů v roce 2004. RM navrhuje případné nevyčerpané náklady v r. 2005 převést na navýšení finančních prostředků pro využití volného času mládeže do rozpočtu roku 2006).

Usnesení zapsala : pí Blahnová Jana

Usnesení odsouhlaseno :

starostka města Odolena Voda: Blahnová Jana
starosta města Odolena Voda: Nedoma Jiří

Vítejte v Odoleně Vodě