Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 01/2004 městské rady města Odolena Voda

Datum: 08.01. 2004

U S N E S E N Í

z jednání Rady města č. 1/ 2004 ze dne 8. ledna 2004Rada města - schvaluje :

1. Přidělení absolutní preference na nájem bytu v majetku města pro zaměstnance města Odolena Voda zařazeného do městské policie - pana Martina Venturu, bytem Čs. armády 365, Odolena Voda. Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou po dobu výkonu jeho funkce.

2. Připojení domovní čistírny odpadních vod pro pana Vladimíra Tomana, bytem Velkoveská 47, 250 70 Odolena Voda, pro objekt čp. 80 v ulici Kudrnova do stávající dešťové kanalizace s podmínkou připojení na splaškovou kanalizaci po její vybudování městem.

3. Umístění rodinného domu na pozemku parc. č. 197/11 v k.ú. Dolínek, pro investory Ing. Zdeňka Přibyla a Ing. Arch. Allu Přibylovou, bytem Pod Lipami 54, 130 00 Praha 3, zasílací adresa Pod Tvrzí 389, 250 70 Odolena Voda a dále souhlasí s vynětím části pozemku parc.č. 197/11 ze zemědělského půdního fondu.

4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene s firmou Český Telecom a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, na umístění a provozování nadzemních a podzemních vedení telekomunikační sítě na pozemcích ve vlastnictví města Odolena Voda parc. č. 873/1 (PK 873), 873/1 (PK 205) a parc. č. 205/3 v k.ú. Odolena Voda, pro zavedení telefonní sítě do obytného domu čp. 401 v ulici Revoluční v Odoleně Vodě.

5. Uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu č. 105 v domě s pečovatelskou službou v čp. 395 v ulici Pod Tvrzí v Odoleně Vodě pro pana Josefa Veselého, bytem Dolínek 65, Odolena Voda, při splnění podmínek - složení finanční částky ve výši 50.000,- Kč na účet města nejdéle do 30.1.2004 a využívání pečovatelské služby. V případě, že p. Veselý nezaplatí požadovanou částku v termínu, bude byt přidělen pí Jaroslavě Podlipné, bytem V Malém háji 355, 250 70 Odolena Voda po splnění podmínek složení fin. částky 50.000,- Kč na účet města nejdéle do 20.2.2004 a využívání pečovatelské služby.

6. Umístění elektrorozvodného zařízení dle předložené projektové dokumentace firmy Elektroprojekty se sídlem Družstevní 513, 277 46 Veltrusy projektantky Jany Hoffmanové, na akci Dolínek - kabelové vedení NN pro pozemek parc. č. 112/3 v k.ú. Dolínek s podmínkou vytvoření možnosti k položení ostatních inženýrských sítí s dostatečnou kapacitou pro možné odběratele z tohoto vedení při výstavbě dalších RD v této lokalitě. Investorem této akce je Středočeská energetická a.s., Vinohradská 235/8, 120 00 Praha 2.

7. Roční odměnu pro ředitelku Mateřské školy Odolena Voda, okres Praha-východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda, paní Evu Boháčkovou ve výši 6,8 % z nevyčerpaných mzdových prostředků za rok 2003 dle § 13 zák. č.143/1992 Sb. o platu.

8. Roční odměnu pro ředitelku Základní školy Odolena Voda, okres Praha-východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda, paní Mgr. Alenu Sochůrkovou ve výši 6,0 % z nevyčerpaných mzdových prostředků za rok 2003 dle § 13 zák. č. 143/1992 Sb. o platu.

9. Návrh nabídky nákupu bytových domů z majetku společnosti AERO Vodochody, a.s., se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, nacházejících se na území města za účelem jejich následné privatizace stávajícím nájemníkům za dostupnou cenu - viz příloha č. 1 usnesení RM.

10. Uzavření dohody s firmou ROPID, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, na zkušební dobu 3 měsíce (únor - duben 2004), ve které bude město doplácet u základního jízdného pro jedno tarifní pásmo ve výši 8,- Kč částku 3,- Kč a u dětského jízdného (6-15 let věku) ve výši 4,- Kč částku 1,- Kč. Dotace jízdného bude sloužit pouze pro přepravu osob mezi stanicemi "Odolena Voda - Dolní náměstí� a "Odolena Voda - U Školy� a mezi stanicemi "Odolena Voda - U Klubu� a "Odolena Voda - Dolní náměstí�. Důvodem přijatého usnesení je zlepšení dopravního spojení pro pěší mezi dolní a horní částí města.

11. Zadání pro zpracování "Zásad nového způsobu přidělování uvolněných bytů v majetku města� v rozsahu bodů 1. a 2.- viz příloha č.1 zápisu RM.

12. Výsledek výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru čp. 90 na nám. Vítězslava Hálka v Dolínku - restaurace OPERA v tomto pořadí:

  1. p. Jan Veselý, bytem Hlivická 415/26, Praha 8

  2. p. František Koucký, bytem Sáňkařská 943/22, Praha 10-Hostivař

  3. p. Josef Jacák, bytem V Jirchářích 146/5, Praha 4

s následujícími podmínkami, zapracovanými do nájemní smlouvy:

  - účel provozování hostinské činnosti, provoz sálu s podporou místních spolků

  - předkupní právo na tuto nemovitost

  - úhrada finanční částky městu ve výši 451.000,- Kč (slovy "čtyřistapadesátjedentisíc� korun českých) pro vyrovnání investičních nákladů s předcházejícími nájemci, tato částka bude předplaceným nájemným

  - uzavření nájemní smlouvy nejpozději do 16.1.2004 s tím, že restaurace v případě stavebních úprav bude uvedena do provozu nejdéle do 30. 4. 2004 bude uvedena do provozu nejdéle do 30. 4. 2004

  - doba pronájmu je stanovena maximálně na 5 let s možností prolongace smlouvy

  - veškeré náklady na opravy a údržbu včetně vložených investic budou plně hrazeny nájemcem bez náhrady

  - prokázané zhodnocení objektu nájemcem nebude zvyšovat kupní cenu v rámci předkupního práva

  - v případě ukončení nájmu předá nájemce předmět nájmu v provozu schopném stavu odpovídající v té době platným předpisům.

13. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 11. 2003 na pronájem nebytových prostor v čp. 90, nám. Vítězslava Hálka, Dolínek (restaurace Opera) mezi paní Soňou Tomanovou (firma SOŇAS), se sídlem U Průhonu 20/927, 170 00 Praha 7 a městem Odolena Voda ke dni 31. 12. 2003.

14. Dohodu o přistoupení k závazku mezi firmou DRINKS UNION a.s , Drážďanská 80, 401 73 Ústí nad Labem a paní Soňou Tomanovou (firma SOŇAS) vyčíslující částku 102.358,- Kč, (slovy �jednostodvatisícetřistapadesátosm� korun českých), kterou uhradí paní Soňa Tomanová, (firma SOŇAS), se sídlem U Průhonu 20/927, 170 00 Praha 7 a částku 450.777,- Kč (slovy "čtyřistapadesáttisícsedmsetsedmdesátsedm� korun českých), kterou v termínu do 31. 3. 2004 uhradí firmě DRINKS UNION a.s., se sídlem Drážďanská 80, 401 73 Ústí nad Labem město Odolena Voda, nebude-li předplacené nájemné firmou DRINKS UNION, a. s., se sídlem Drážďanská 80, 401 73 Ústí nad Labem převedeno na vybraného nájemníka městem Odolena Voda.

 

Rada města - souhlasí :

1. S předloženým dělením pozemku parc. č. 163/1 v k.ú. Odolena Voda (lokalita Za Humny) vlastníka pana Jiřího Pokorného, bytem Labská Kotlina 1020, Hradec Králové a Vladimíra Pokorného, bytem U Špejcharu 110, 250 70 Odolena Voda s tím, že šířka komunikace včetně chodníku je min. 9 metrů.

2. S navrženým dělením pozemků PK parc. č. 45/2, 45/5 a 46/1 všechny v k.ú. Dolínek ve vlastnictví paní Růženy Dvorské, Karla Dvorského, bytem Dolínek 22 a Otty Dvorského, bytem V Malém háji 350, 250 70 Odolena Voda, zastoupené panem Pavlem Cihelkou, bytem Čakovičky čp. 148, 250 63 Mratín, s podmínkou vydání stavebního povolení k výstavbě rodinných domků, až po realizaci všech inženýrských sítí k předmětným pozemkům včetně komunikace a to alespoň po jednotlivých ulicích v lokalitě.

Po výstavbě 70 % staveb rodinných domků v ulici předá investor komunikaci městu v bezvadném stavu.

 

Rada města - doporučuje :

1. Zastupitelstvu města ke schválení následující názvy nově vzniklých ulic při výstavbě 373 bytových jednotek v sídlišti "Cukrovar� :

  ulice č. 1 : U Radnice

  ulice č. 2 : K Cukrovaru

  ulice č. 3 : Nad Štolami.

2. Podat výpověď z nájmu bytu paní Martě Kobesové, bytem Čs. armády 231, 250 70 Odolena Voda, prostřednictvím právního zástupce firmy CENTRA v.o.s. u příslušného soudu z důvodu porušování nájemní smlouvy.

3. Předložit návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Odolena Voda zastupitelstvu města ke schválení - viz příloha č. 2. usnesení RM.

 

Rada města - bere na vědomí :

1. Snížení fakturované částky za tisk zpravodaje Odolen č. 12/2003 z důvodu reklamace nekvalitního tisku.

2. Informaci starosty, že volejbalový klub Odolena Voda volley-ball, s.r.o., neplní některé body smlouvy o pronájmu Sportovní haly Odolena Voda, a to ani v části rozmísťování reklam a ani v části platebních podmínek.

 

Rada města - vyhlašuje :

1. Obecné okruhy grantových programů pro oblasti kultury a sportu.

a) Oblast kultury:

  - podpora společných aktivit dětí a jejich rodičů

  - oživení tradičních lidových svátků a slavností

  - podpora akcí, které si kladou za cíl rozšiřování znalostí o Odoleně Vodě a jejím blízkém okolí (zejména s důrazem na aktivní zapojení mladých lidí ve věkové skupině od 12 do 18 let)

  - podpora činnosti spolků, sdružení a souborů (zejména s důrazem na jejich prezentaci jak přímo v Odoleně Vodě, tak v širším regionálním měřítku).

b) Oblast sportu :

  - podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

  - péče o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti populace

  - podpora sportovních aktivit zdravotně postižených osob

  - podpora sportovních aktivit stárnoucí populace a amatérských sportovců.

 

Usnesení zapsala : pí Odehnalová Eva

Usnesení odsouhlaseno :

B l a h n o v á Jana , v. r. N e d o m a Jiří , v. r.

místostarostka města Odolena Voda starosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě